Search:

Структура Луціко-Житомирської, Римо-Католицької діецезії в кінці XVIII - на поч. XX ст

Складено: [2; 3; 4; 6; 7].

Отже, католицтво було пануючим віросповідданям у Речі Посполитій, але із входженям її земель до складу Російської імперії вважалося терпимим. Царський уряд змушений рахуватися з магнатами та поміщиками цієї території, які в основному були католиками, з католицьким духовенством, яке при своїх костьолах та монастирях займалося вихованням молоді. Відносини уряду з католицизмом складалися по-різному, то вони були досить спокійними – як у часи Катерини ІІ та Павла І, то досить напруженими – при Миколі І, що було викликано участю католицького духовенства у повстанні 1830-1831 років і самовільним переходом частини уніатів у католицизм. Після придушеня повстання 1863 р. політика царизму стає ще більш жорсткішою стосовно римо-католицького духовенства. Всі ці події не могли не позначитися на територіально-адміністративному устрої римо-католицької церкви. Незважаючи на те, що в кінці XVIII на початку ХХ ст. структура римо-католицької церкви на Волині в основному зберігалася така ж, як і в минулі часи, але у зв’язку з тим, що після поділів Речі Посполитої перед російським урядом постала проблема включення Правобережної України, і у тому числі й Волині, в систему єдиної імперської держави, починається наступ на римо-католицизм. Встановлюється самовільний територіальний та адміністративний поділ, церква перетворюється на деравне відомство, усі сфери її діяльності регламентуються державними законами, ведеться цілеспрямована політика на зменшення впливу римо-католицької церкви в житті краю, на її знищення як такої.

Джерела та література

Державний архів Житомирської області, ф. 178, оп. 1, спр. 557.

Там само, оп. 2, спр. 631.

Там само, спр.771

Там само, оп. 4, спр. 95

Там само, оп. 7, спр. 367

Там само, спр 866.

Там само, спр. 3470

Центральний державний історичний архів у м. Києві, ф. 442, оп. 419, спр. 111.

Там само, спр. 113.

Там само, оп. 421, спр. 45

Там само, оп. 789, спр. 84.

Иноверцы в Волынской губернии. – К., 1863. – 22 с.

Обзор Волынской губернии за 1912 г. Приложение ко всеподданейшому отчету Волынского губернатора. – Житомир, 1913. – 183 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Свобода совісті як елемент демократичних свобод

ЗМІСТ: Вступ. 1.Процес формування прав і свобод людини. 2.Релігія в долі українського народу. 3.Зараз релігія скрізь втратила свої інтегративні функціі. 4.Міжнародні юридично-правові акти про свободу совісті. 5. Свобода совісті в Конституціях країн членів і не-членів ООН. 6. ПРАВОВЕ ПОЛЕ УКРАЇНИ: а. Конституція України про свободу совісті, релігії та церкви. б.Закон України “Про свободу совісті і релігійні організації ”. 7. Без свободи совісті в України немає цивілізованого майбутнього. Процес ...

Вселенські собори

Вселенські собори -- зібрання ієрархів християнської церкви з усього світу, які обговорюють і ухвалюють догми віри і правила поведінки віри. Православна церква визнає сім вселенських соборів. Загальний період Вселенських Соборів охоплює час від IV ст. до половини ХІ ст., тобто час від Костянтина Великого до розділення Церкви 1054 р., час від християнства апостолів і мучеників до християнства патріархів та імператорів. Це є період розвитку і формування основних догматів, які складають Вселенське віросповідання. У перших ...

Аскетичні моменти у релігійно-філософських поглядах стародавніх греків

Джерельною базою аскези у релігійно-філософських поглядах стародавніх греків являються письмові праці грецьких філософів, істориків, риторів, драматургів, письменників тощо. Історія Геродота (484-425 рр. до Р.Х.) присвячена греко-перським війнам і висвітлює найрізноманітніші відомості географічного, етнографічного характеру. Історія Фукідіда (460-400 рр. до Р.Х.), сучасника Геродота, написана в час розквіту Афін і присвячена Пелопоннеській війні, котру вели Афіни і Спарта за гегемонію у Греції. Ксенофан (430-355 рр. до ...