Search:

Нафта та нафтопереробка

В'язкість є важливою експлуатаційною властивістю і визначає рухливість дизельного палива (тобто опір, який роблять частки рі­дини одна одній при переміщенні під дією сили), ступінь його роз­пилення й однорідність пальної суміші. При зниженій в'язкості від­бувається надмірне розпилення палива, його підтікання через зазори, знижується тиск упорскування, погіршуються його власти­вості змащування, при підвищеній в'язкості збільшується опір при русі палива по трубопроводах, погіршуються процеси розпилення і сумішоутворення, паливо цілком не згоряє, підвищуються його ви­трати. Дизельне паливо звичайно характеризується кінематичною в'язкістю, що становить питомий коефіцієнт внутрішнього тертя рі­дини. В'язкість дизельного палива залежить від температури і під­вищується при її зниженні: у паливах для швидкохідних дизелів во­на визначається при 20°С, а для тихохідних — при 50°С. Кінематичну в'язкість установлюють за часом витікання через капі­ляр віскозиметра заданої кількості палива при температурі 20°С. В'язкість дизельного палива для швидкохідних двигунів 1,8—8,0 мм2/с, а для тихохідних — до 36 мм2/с. У холодну пору року необ­хідно застосовувати зимові сорти дизельного палива, що мають ме­нші показники в'язкості.

На роботу двигуна при низькій температурі впливають також температура помутніння, початку кристалізації і застигання па­лива, що залежить від його фракційного складу. Температурою помутніння називається така температура, при якій паливо втра­чає свою форму і однорідність. Це називається процесом криста­лізації.

Температура повної втрати рухливості палива є температу­рою застигання.

Вміст сірки в дизельному паливі завжди вищий, ніж у бензині. Сірка і сірчасті сполуки викликають корозію деталей двигунів, особливо швидкохідних. Корозійна активність дизельного палива залежить також від вмісту водно-розчинних кислот і лугів, кис­невих сполук, механічних домішок, води. Для поліпшення влас­тивостей дизельного палива до нього додають присадки, що під­вищують цитанове число, інгібітори корозії, дезактиватори ме­талів й т. ін.

Маркування: у залежності від умов застосування промисло­вість випускає дизельне паливо трьох марок: Л (літнє) — для експлуатації при температурі навколишнього повітря 0°С і вище; З (зимове) — для експлуатації при температурі навколишнього повітря — 20°С і вище; А (арктичне) — для експлуатації при те­мпературі навколишнього повітря — 50°С і вище. Норма цитанового числа для всіх трьох марок дизельного палива встановлена не менше 40. За вмістом сірки дизельні палива поділяються на види: І — не більше 0,2% і II — не більше 0,5% (для марок А — не більше 0,4%). У маркірування палива Л входять вміст сірки і температура спалаху; палива 3 — вміст сірки і температура за­стигання; палива А — вміст сірки.

2.2.3 Мазут. Основні властивості, марки і застосування

Мазутне найбільш розповсюдженим видом котельно-пічного палива. Його одержують як у процесі прямої перегонки нафти, так і при крекінгу нафтопродуктів — це залишки після відгону з нафти бензину, гасу, фракцій дизельного палива. Вико­ристовується на залізничному транспорті, у хімічній промисло­вості як сировина й в інших галузях народного господарства, а також для забезпечення населення, дрібних комунально-побутових і сільськогосподарських підприємств.

Найважливішими характеристиками мазуту є теплота згоран­ня, в'язкість, температура застигання, щільність, температура спалаху, зольність, вміст сірки й інших домішок.

Основним показником якості мазуту при його маркіруванні є в'язкість, що визначає умови заповнення і зливу з ємкостей, транспортування по трубопроводах, подавання в топковий прос­тір печей й т. ін. В'язкість мазуту залежить від температури, щільності, смолистості.

Температура застигання мазуту залежить від хімічного скла­ду сировини і способів одержання нафтопродукту. Прямогонні мазути з парафінової нафти мають температуру застигання понад 25°С, а крекінг-мазути — від 25 до 34°С.

При розрахунках обсягів ємностей для зберігання і транспор­тування палива, визначенні умов відстоювання води та осаджен­ня механічних домішок з мазуту користуються показником щіль­ності мазуту. Чим менша щільність мазуту, тим легше і швидше відокремлюються від нього вода і механічні домішки. Щільність мазуту коливається в межах 0,94—1,02 г/см3 і підвищується зі збільшенням в'язкості.

Температура спалаху товарних мазутів 80—90°С. Максима­льна температура розігріву палива при подачі по трубопроводах, заливанні в ємності повинна бути не менше, ніж на 10°С нижче температури спалаху.

Зольність мазуту залежить від якості підготовки і переробки си­ровини і визначається вмістом солей, неорганічних домішок, використованих присадок, а також продуктів корозії нафтової апаратури.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Кривошипно-шатунний механізм

1. Прилади освітлення й світлової сигналізації, додаткове обладнання До приладів освітлення й світлової сигналізації належать: • фари; • підфарники; • задні ліхтарі; • покажчики повороту; • ліхтар освітлення номерного знака й багажника; • плафони освітлення салону кузова; • підкапотна лампа; • лампа освітлення щитка приладів; • контрольні лампи (покажчиків повороту, габаритного освітлення, дальнього світла фар, задніх протитуманних вогнів, стоянкового гальма, рівня рідини в бачку гідроприводу гальм, заряджання акумуляторної ...

Виготовлення пластмас

ЗМІСТ ВСТУП ; 1. .СИРОВИНА. ВЛАСТИВОСТІ ПЛАСТМАС ; 2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС 2.1. Виливка без дефектів ; 2.2. Класифікація пластмас ; 2.3. Технологічні властивості пластмас; 2.4. Фізико-хімічні основи переробки пластмас; 3. ПРОДУКЦІЯ 3.1. Марочні асортименти пластмас; 3.2. Вибір пластмас; 3.3. Обсяг виробництва й структура споживання пластмас; 3.4. Пластики; 3.5. Деревні пластики; 3.6. Пінопласт ; 3.7. Полівінілхлорид; 3.8. Основні види реактопластів; 3.9.Основні види термопластів ; 3.10.Поліпропілен; ...

Рама, передній неведучий міст, балка заднього ведучого моста

Рама — це основний несучий елемент вантажного автомобіля. На неї встановлюють і закріплюють двигун, агрегати шасі, кабіну й ку­зов автомобіля. Рама сприймає навантаження від маси автомобіля, а також навантаження, що виникають під час руху. За конструкцією рами бувають: • лонжеронні, що склада­ються з двох поздовжніх балок (лонжеронів), з'єднаних поперечина­ми; • хребтові, які складаються з однієї поздовжньої балки з попере­чинами. На вантажних автомобілях найпоширеніші лонжеронні рами (рис. 1). Така рама має два ...