Search:

Нафта та нафтопереробка

2.2 НАФТОПРОДУКТИ. КЛАСИФІКАЦІЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МАРКІРУВАННЯ

2.2.1 Бензин: основні характеристики і марки

Бензин є одним з основних видів карбюраторного палива. Він являє собою суміш легких ароматичних, нафтенових і пара­фінових вуглеводнів. До складу бензину входять вуглець (85%) і водень (близько 15%), а також кисень, азот та сірка. Бензин — безбарвна чи трохи жовтувата рідина з характерним запахом, щільністю 0,7 — 0,8 г/см3. Температура його спалаху нижче — 40 °С, застигання — нижче— 60 °С. Бензин застосовується також як розчинник жирів, смол і інших матеріалів. Основну частину бензину одержу­ють прямою перегонкою і каталітичним крекінгом. Властивості ав­томобільних бензинів характеризуються теплотою згорання, дето­наційною стійкістю, фракційним складом, хімічною стабільністю, вмістом сірки та інших шкідливих домішок.

Здатність палива протистояти детонаційному згоранню називається детонаційною стійкістю і характеризується октановим числом. Чим вище октанове число, тим більше може бути стис­нута в циліндрі пальна суміш.

Як еталонне паливо прийнята суміш двох вуглеводнів: ізоок­тану (С8Н12), що володіє високими антидетонаційними властиво­стями, і нормального гептану (С7Н16), що легко детонує. Октано­вим числом називається умовна одиниця, чисельно рівна відсотку (за об'ємом) ізооктану в суміші, що складається з ізооктану і нормального гептану та рівноцінна за своїми антидетонаційними властивостями даному паливу.

Октанове число ізооктану приймається за 100, а нормального гептану за 0. Так, якщо бензин детонує при роботі суміші, яка складається із 76% ізооктану і 24 % нормального гептану, то ок­танове число такого бензину дорівнює 76.

Маркування: промисловість випускає автомобільні бензини марок А-72, А-76, АИ-93, АИ-98. У марці бензину буква «А» по­казує, що він автомобільний, а цифра — мінімальне октанове чи­сло. У бензинах А-72 і А-76 октанове число (72 і 76) установлено моторним методом, а в бензинах АИ-93 і АИ-98 друга буква «И» показує, що октанове число (93 і 98) установлено дослідницьким методом. Для підвищення детонаційної стійкості в бензини вво­дять антидетонатори (тетраетил свинцеві рідини — ТЕС), які ду­же отруйні, хімічно активні. Такі бензини називаються етило­ваними. Вони забарвлюються. Бензин А-72 випускається неетилованим, А-76 забарвлюються в жовтий колір, АИ-93 — в оран­жево-червоний і АИ-98 — в синій. Усі бензини, крім АИ-98, поді­ляються на літні, призначені для використання в період з 1 квітня по 1 жовтня, а в південних районах — протягом усього року, і зимові, які використовуються в період з 1 жовтня по 1 квітня, а в північних і північно-східних районах — протягом усього року.

Таблиця 2.1

Види і марки моторного палива

МОТОРНЕ ПАЛИВО

Карбюраторне

Дизельне

Реактивне

Легке

Важке

Для двигунів

А-66

А-72

А-76

АИ-93

АИ-98

«Екстра»

ДА

ДЗ

ДЛ

ДС

ТЗ

ТЛ

ДТ

ДМ

З дозвуковою швидкістю

З понадзвуковою швидкістю

Т-1

ТС-1

Т-2

Т-5

Т-6

Т-8

Пальне для авіаційних двигунів, що експлуатуються в різ­них режимах: звичайному (крейсерському) і форсованому (ре­жимі злету літака), повинно зберігати свою стійкість як на бід­них, так і на багатих сумішах. Детонаційна стійкість авіацій­ного бензину при роботі на бідній суміші оцінюється октано­вим числом, а при роботі на багатій суміші — сортністю. Сортністю бензину називається число, що показує, яку потуж­ність може розвивати двигун на випробному паливі в порів­нянні з ізооктаном, сортність якого прийнята за 160. Наприклад, Б-95/130, Б-100/130.

Фракційний склад є важливим показником якості бензину та його випаровуваності, тобто здатності переходити з рідкого в газоподібний стан. Від випаровуваності палива залежать утворення пальної суміші, тривалість прогріву і легкість пуску двигуна.

Промисловістю випускаються сезонні (літні і зимові) автомо­більні бензини. Для бензину зимового виду температура вики­пання 10% палива має бути не більше 55°С, а літнього виду — не більше 70°С.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Платина

Вступ Рідкісний, чистий, важкий, дорогий. Платина - метал унікальний. По-перше, рідкісний. У світі щорічно добувається всього 180 тонн платини, у той час як золота добувається близько 3-4 тис. тонн. По-друге, чистий. На відміну від інших дорогоцінних металів у платини такі характеристики, які дозволяють робити сплави з її високим вмістом. Нині використається сплав 950 проби (950 частин платини й 50 частин інших металів). По-третє, важкий. Питома вага платини - 21.45 г/см3. Для порівняння, питома вага золота -19.3 ...

Нафта та нафтопереробка

ПЛАН ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика нафти 6 1.1 Нафта, її походження та розповсюдження 6 1.2 Фізичні та хімічні властивості нафти та її класифікація 9 1.3 Видобуток нафти 11 РОЗДІЛ 2 Нафтопереробка 15 2.1 Основні технологічні процеси переробки нафти 15 2.1.1 Обезвожування, обезсолювання та стабілізація нафти 15 2.1.2 Пряма або фракційна перегонка нафти 16 2.1.3 Крекінг нафтопродуктів 19 2.1.4 Способи очищення нафтопродуктів 26 2.1.5 ...

Корозія металів і способи захисту від корозії

Корозія металів Під час експлуатації виробів з металів та їх сплавів дово­диться стикатися з явищем руйнування їх під дією навколишнього середовища. Руйнування металів і сплавів внаслідок взаємодії їх з навколишнім середовищем називається корозією. Корозія металів завдає великої економічної шкоди, Внаслідок корозії виходять з ладу обладнання, машини, : механізми, руйнуються металеві конструкції. Особливо сильно піддається корозії обладнання, що контактує з агресивним середовищем, наприклад розчинами кислот, солей. Корозійне ...