Search:

Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

Реферати » Економіка підприємства » Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

Стисла історія підприємства

Коломийська друкарня ім. Шухевича утворилася в січні 1994 року. 23. 12. 94р. на загальних зборах трудового колективу було прийнято рішення про приватизацію. Відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області від 28 04. 95року відбулося перетворення державного підприємства "Коломийська друкарня ім. Шухевича" у відкрите акціонерне товариство виконуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства" №680 від 07. 12. 92р

Інформація про організаційну структуру підприємства

На підприємстві використовується безцехова структура. Виробнича частина ділиться на такі підрозділи:

— дільниця підготовки до друку;

— дільниця друку;

— палітурна дільниця.

Керівництвом друкарнею займається адміністрація на чолі з головою правління.

Крім цього є відділ технічного та експлуатаційного забезпечення і адміністративно-господарська група.

Опис обраної, облікової політики

Фінансова звітність підприємства була підготовлена шляхом трансформації бухгалтерських звітів, що складені за 2000 рік відповідно до Наказу Міністерства фінансів України щодо складу та порядку заповнення річного звіту підприємства дотриманням схвалених ДКЦПФР Методичних рекомендацій з транформапії бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій у фінансову звітність бухгалтерський облік організований і ведеться по журнально-орендні формі відповідно де Положення про організацію бухгалтерського обліку І звітності в Україні затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03. 04. 94р. №250 з наступними змінами та доповненнями та Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні від 07. 05. 93р. N^25.

Господарські операції відображені в обліку методом с\ цільного і безперервного документування.

Основні Засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання . доставку, встановлення, спорудження і виготовлення Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. До 01. 07. 1997 року нарахування амортизації проводилось прямолінійно з єдиними встановленими державою нормами.

З 01. 07. 1997 року амортизація нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітного періоду

Об'єктами нематеріальних активів підприємства було визначено комп'ютерне програмне забезпечення, зі строком корисного використання до 10 років та прямолінійною амортизацією.

Запаси включають сировину та матеріали, паливо, запасні частини, готову продукцію, МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання, доставку. Грошові кошти включають суму грошей в касі і р/р в банку.

Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто з вирахуванням оцінених сумнівних боргів

Записи в облікових регістрах проводиться на підставі первинних документів згідно вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24. 05. 95р. №88.

Бухгалтерський облік всіх господарських операцій і калькулювання собівартості продукції проводиться із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи пропонує підприємство

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Зміст і методика обчислення кошторису виробництва

Собівартість валової товарної і реалізованої продукції та порядок їх обчислення. Собівартість валової продукції як показник , засовується для внутрішніх потреб підприємств, на яких не є стабільною величина залишків незавершеного виробництва. По валовій продукції обчислюється виробнича собівартість, по товарній і реалізованій — повна. Основним є показник собівартості товарної продукції. Її величина обумовлює собівартість реалізованої і валової продукції. Собівартість товарної продукції підприємства обчислюється двома ...

Франчайзинг

ВСТУП В сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин це пояснюється тим, що основою ринкової економіки, з одного боку, є великі підприємства, які надають їй стабільності й керованості, визначають рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого — малий бізнес, який формує конкурентне середовище, характеризується високою мобільністю та забезпечує ...

Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємства, організації. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх факторів (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, ...