Search:

Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

Посадова інструкція та функціональні обов'язки голови правління

Голова правління у межах своєї компетенції згідно діючим законодавством та статутом:

— здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариством;

— забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами і Правлінням;

— розпоряджається обіговими коштами та активами основних фондів до 20% їх вартості на підставі рішень Правління;

— без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх органах управління» підприємствах, організаціях в Україні та за її межами;

— укладає угоди та інші юридичні акти, видає доручення, відкриває в кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки Товариства,

— організовує ефективну роботу Товариства з метою отримання прибутку;

— приймає рішення та видає накази, розпорядження з усіх питань діяльності Товариства на підставі рішень Правління;

— затверджує ціни та тарифи на продукцію та послуги, що вироблені Товариством;

— затверджує Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції на підставі рішень Правління;

— приймає рішення про відзив робітників Товариства, в тому числі з закордону;

— забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства контрактита трудові договори, угоди з працівниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення на підставі рішень Правління;

— приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

— затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства на підставі рішень Правління.

Органи управління і контролю Товариством

Управління акціонерним Товариством

— Загальні збори;

— Спостережна рада;

— Правління.

1 Вищим органом Товариства є Загальні збори.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належать:

— визначення основних напрямків діяльності АТ і ствердження його планів та звітів про їх виконання;

— внесення змін до Статуту;

— обрання та відкликання голови та членів Правління Товариства;

— затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядок розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

— створення реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Положень та Статутів;

— винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності керівних посадових осіб Товариства, яких обирають збори;

— вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;

— прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

— прийняття рішення по відчуженню нерухомої (пасивної) частини основних фондів,

— Загальні збори можуть розглядати інші питання діяльності Товариства

1.1. рішення Загальних зборів приймаються більшістю 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах з таких питань:

— зміни статуту;

— прийняття рішень про припинення діяльності Товариства;

— створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представниці в Товариства. З решти питань рішення приймаються просто більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. 2 Правління Товариства.

2.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Правління.

2.2. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Відтворення та вдосконалення основних фондів

План Вступ 2 1. Спрацювання і старіння основних фондів 2 2. Амортизація 4 3. Строки експлуатації 7 4. Ремонт, модернізація і заміна діючих засобів праці 8 5. Розширене відтворення основних фондів 12 6. Показники ефективності відтворення основних фондів 14 7. Напрямки інтенсифікації відтворення основних фондів 15 Висновок 17 Використана література 18 Вступ. Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та ...

Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних фондів і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, — дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації та витрат на обслуговування виробництва і ...

Аналіз показників ліквідності підприємства

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану під­приємства є дані бухгалтерського балансу (форма 1) та додатків до нього (форма 2), статистична та оперативна звітність. Інформацію, яка використовується для аналізу фінансовою стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою. Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показ­ники, норми, нормативи, тарифи ...