Search:

Фінансово-бюджетне регулювання

Реферати » Державне регулювання » Фінансово-бюджетне регулювання

Фінанси в загальному їх трактуванні означають застосування різноманітних способів розподілу ВВП на централізовані та децент­ралізовані фонди грошових ресурсів. Через розподільчу й конт­рольну функції фінанси активно впливають на процес суспільно­го відтворення, опосередковуючи, по-перше, створення фондів нагромадження та споживання, і, по-друге, додержання пропор­цій обігу натуральних і грошових ресурсів та їх раціональне ви­користання.

Фінансова система кожної країни має свою специфіку. В Україні фінансову систему утворюють: державний і місцеві бю­джети, або так званий консолідований бюджет; фінанси підпри­ємств усіх форм власності; централізовані державні та інші фон­ди; фондовий ринок.

Основною ланкою фінансової системи і найважливішим ком­плексом засобів державного регулювання економіки є державні фінанси. Через державні фінанси перерозподіляється значна част­ка ВВП: в Японії та Росії — близько 1/3, у Франції та Нідерлан­дах — приблизно 1/2, у Швеції — понад 2/3. В Україні через державний бюджет перерозподіляється близько 30% ВВП.

Правовою основою бюджетного регулювання в Україні є Кон­ституція України, закон «Про бюджетну систему України» та ін­ші нормативно-правові акти.

Інформаційною базою для прийняття управлінських рішень з пи­тань ефективного використання фінансових ресурсів є зведений ба­ланс фінансових ресурсів держави. В Україні цей баланс входить до складу ДПЕСР України і його вміщено в розділі «Основні баланси національної економіки». Метою розробки балансу є визначення об­сягів фінансових ресурсів держави на прогнозний період, можливос­тей їх використання для фінансування економічних і соціальних про­грам розвитку, а також встановлення оптимальних напрямів їх розподілу та використання. Зведений баланс фінансових ресурсів України складається щорічно (табл. 1).

У зведеному балансі фінансових ресурсів доходи та видатки бю­джетів (перша стаття ресурсної та видаткової частин балансу) включають сумарні показники доходів і видатків державного та мі­сцевих бюджетів. Ресурси підприємств і організацій складаються з прибутку (після сплати податку), амортизаційних та інших відраху­вань (наприклад на шляхові роботи) державних підприємств уста­нов та організацій. Доходи та витрати державних позабюджетних фондів включають сумарні показники доходів та витрат Фонду приватизації, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.

Таблиця 1

ЗВЕДЕНИЙ РІЧНИЙ БАЛАНС ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (дані умовні)

РЕСУРСИ

ВИДАТКИ

Джерела надходжень

Млн грн.

Напрямки використання

Млн

грн.

1

2

3

4

5

6

7

Доходи бюджетів

367

1

Видатки бюджетів

380

Ресурси підприємств і ор­ганізацій

400

2

Витрати підприємств і ор­ганізацій

400

Доходи державних поза­бюджетних фондів

140

3

Витрати державних поза­бюджетних фондів

140

Довгострокові кредитні ре­сурси на розвиток економі­ки, надані банками України

7

4

Витрати на реалізацію на­-

ціональних програм роз­витку економіки за рахунок довгострокових кредитів

7

Кошти іноземних інвесто­рів

33

5

Витрати іноземних інвес­торів на розвиток економі­ки У країни

33

Кредити міжнародних фі­нансових організацій та кредити, отримані на дов­гостроковій основі

40

6

Використано кредитів між­народних фінансових орга­нізацій

40

Брак фінансових ресурсів

13

7

Перевищення ресурсів над витратами

Усього:

1000

Усього:

1000

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Податкова політика у регулюванні економічного зростання

Зміст 1. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА 2. Податок із власників транспортних засобів 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 1. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА Ефективна діяльність держави та реалізація її основних функцій немож­ливі без налагодженої соціально-економічної політики, одне з чільних місць у якій належить саме фіскальній політиці. Акумулюючи з допомогою податко­вих надходжень значні фінансові ресурси, держава таким чином стимулює розвиток господарської діяльності, опікується малозабезпеченими верствами населення, забезпечує трудовий ...

Глава держави в зарубіжних країнах

План лекції. Статус глави держави. Компетенція глави держави. 1. Глава держави – це особа, яка займає формально вище місце в структурі державних інститутів і водночас здійснює функції представництва самої держави в цілому. Статус монарха характеризується насамперед тим, що він владрює за власним правом. Його влада є непохідною від волевиявлення іншого державного органу або виборчого корпусу. Монарх не несе політичної відповідальності за свої дії як глави держави або як формального глави виконавчої влади. Він діє за порадою ...

Державне регулювання розвитку АПК

Агропромисловий комплекс України — це цілісна народногоспо­дарська система взаємопов'язаних в своєму розвитку галузей, які за­безпечують виробництво сільськогосподарської сировини та продо­вольства, їх заготівлю, зберігання, переробку і реалізацію населенню. Ядром агропромислового комплексу є галузі сільського господар­ства. У своєму розвитку вони характеризуються певними особливостями; це вплив природно-кліматичних факторів на характер і організацію виробництва, об'єктивна необхідність використання частини ...