Search:

Фінансово-бюджетне регулювання

Реферати » Державне регулювання » Фінансово-бюджетне регулювання

Фінанси в загальному їх трактуванні означають застосування різноманітних способів розподілу ВВП на централізовані та децент­ралізовані фонди грошових ресурсів. Через розподільчу й конт­рольну функції фінанси активно впливають на процес суспільно­го відтворення, опосередковуючи, по-перше, створення фондів нагромадження та споживання, і, по-друге, додержання пропор­цій обігу натуральних і грошових ресурсів та їх раціональне ви­користання.

Фінансова система кожної країни має свою специфіку. В Україні фінансову систему утворюють: державний і місцеві бю­джети, або так званий консолідований бюджет; фінанси підпри­ємств усіх форм власності; централізовані державні та інші фон­ди; фондовий ринок.

Основною ланкою фінансової системи і найважливішим ком­плексом засобів державного регулювання економіки є державні фінанси. Через державні фінанси перерозподіляється значна част­ка ВВП: в Японії та Росії — близько 1/3, у Франції та Нідерлан­дах — приблизно 1/2, у Швеції — понад 2/3. В Україні через державний бюджет перерозподіляється близько 30% ВВП.

Правовою основою бюджетного регулювання в Україні є Кон­ституція України, закон «Про бюджетну систему України» та ін­ші нормативно-правові акти.

Інформаційною базою для прийняття управлінських рішень з пи­тань ефективного використання фінансових ресурсів є зведений ба­ланс фінансових ресурсів держави. В Україні цей баланс входить до складу ДПЕСР України і його вміщено в розділі «Основні баланси національної економіки». Метою розробки балансу є визначення об­сягів фінансових ресурсів держави на прогнозний період, можливос­тей їх використання для фінансування економічних і соціальних про­грам розвитку, а також встановлення оптимальних напрямів їх розподілу та використання. Зведений баланс фінансових ресурсів України складається щорічно (табл. 1).

У зведеному балансі фінансових ресурсів доходи та видатки бю­джетів (перша стаття ресурсної та видаткової частин балансу) включають сумарні показники доходів і видатків державного та мі­сцевих бюджетів. Ресурси підприємств і організацій складаються з прибутку (після сплати податку), амортизаційних та інших відраху­вань (наприклад на шляхові роботи) державних підприємств уста­нов та організацій. Доходи та витрати державних позабюджетних фондів включають сумарні показники доходів та витрат Фонду приватизації, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.

Таблиця 1

ЗВЕДЕНИЙ РІЧНИЙ БАЛАНС ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (дані умовні)

РЕСУРСИ

ВИДАТКИ

Джерела надходжень

Млн грн.

Напрямки використання

Млн

грн.

1

2

3

4

5

6

7

Доходи бюджетів

367

1

Видатки бюджетів

380

Ресурси підприємств і ор­ганізацій

400

2

Витрати підприємств і ор­ганізацій

400

Доходи державних поза­бюджетних фондів

140

3

Витрати державних поза­бюджетних фондів

140

Довгострокові кредитні ре­сурси на розвиток економі­ки, надані банками України

7

4

Витрати на реалізацію на­-

ціональних програм роз­витку економіки за рахунок довгострокових кредитів

7

Кошти іноземних інвесто­рів

33

5

Витрати іноземних інвес­торів на розвиток економі­ки У країни

33

Кредити міжнародних фі­нансових організацій та кредити, отримані на дов­гостроковій основі

40

6

Використано кредитів між­народних фінансових орга­нізацій

40

Брак фінансових ресурсів

13

7

Перевищення ресурсів над витратами

Усього:

1000

Усього:

1000

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Регіональна економічна політика держави

План. 1.Регіональна економічна політика. 2.Регіональне планування. 3.Державне регулюваня торговельної діяльності. 1. Регінальна економічна політика – це така система заходів, яка спрямована на реалізацію інтересів держави стосовно всіх регіонів і внутрішніх інтересів кожного з них. З огляду на це регіональна політика не повинна повторювати загальнодержавну, бути похідною від неї і не повинна бути первинною по відношенню до неї. Це має бути цілісна, самодостатня ланка політичної основи держави, без якої не може нормально ...

Нестандартний погляд на органiзацiю влади в Українi

Пiсля проголошення незалежностi України, лiквiдацiї монополiї на владу однiєї партiї все частiше пiднiмається питання про недосконалiсть органiзацiї мiсцевої влади i про необхiднiсть її реформування. Пропонуються самi рiзноманiтнi варiанти: вiд самої широкої автономiї областей i фактичного пiдпорядкування районної i мiської ланки влади областi до скасування областей взагалi i залишення лише районної та мiської i сiльської ланок влади. Кожна з цих пропозицiй має своє обгрунтування, свої плюси i мiнуси. Аналiзуючи причини ...

Фінансово-бюджетне регулювання

Фінанси в загальному їх трактуванні означають застосування різноманітних способів розподілу ВВП на централізовані та децент­ралізовані фонди грошових ресурсів. Через розподільчу й конт­рольну функції фінанси активно впливають на процес суспільно­го відтворення, опосередковуючи, по-перше, створення фондів нагромадження та споживання, і, по-друге, додержання пропор­цій обігу натуральних і грошових ресурсів та їх раціональне ви­користання. Фінансова система кожної країни має свою специфіку. В Україні фінансову систему ...