Search:

Формування роздрібної ціни на ПММ

При чистому методі обліку цей рахунок використовується як дохідний, тобто при відпуску товарів в кредит бухгалтер не реєструє можливі відсотки як нараховані доходи. Вони відображаються в обліку вже при отриманні оплати.

Валовий метод обліку знижок є дуже тяжким маркетинговим прийомом. Покупцю набагато приємніше усвідомлювати, що він отримує знижку, а не платить відсотки.

Торгові націнки

Торгові націнки оптової і роздрібної торгівлі призначені для покриття витрат обігу і одержання прибутку підприємства.

На сьогодні в Україні діючим законодавством обмежень на розмір націнки як в оптовій, так і в роздрібній торгівлі, на всі товари, незалежно від їх класифікаційної групи, а також незалежно від форм власності підприємства немає. Розмір націнки і відповідно продажну ціну товару формує керівництво підприємства в повній залежності від попиту населення і насищення ринку відповідним товаром, який відповідає всім параметрам діючих норм ,по якості і естетичному оформленню упаковки, фасовці і терміну зберігання. До ціни товарів, які надходять по імпорту, включається також акцизний збір, ПДВ, а також мито і митні збори, але продажна ціна як в оптовій, так і в роздрібній торгівлі формується в кінцевому результаті так, як і по вітчизняних товарах з проведення націнки на кожний товар окремо в залежності від попиту населення і можливості прискореної реалізації.

Функції торгової націнки роздрібного підприємства ідентичні функціям товарної надбавки оптового підприємства. Якщо до вільно відпускної ціни оптового підприємства додати роздрібну торгову націнку, то отримаємо вільну роздрібну ціну. Після додавання ПДВ, це буде ціна продажу.

Розрахунок торгових знижок і націнок на реалізовані товари

Протягом місяця по кредиту рахунку від реалізації товарів" вартість реалізованих товарів відображається за продажними цінами. Для того, щоб визначити купівельну (реальну) вартість цих товарів і виявити валовий дохід від їх реалізації в кінці місяця повинна бути визначена і списана сума торгових знижок і націнок, що відносяться до цих товарів.

Від правильності обчислення реалізованих торгових знижок (націнок) багато в чому залежить реальність виявленого фінансового результату: завищення реалізованих торгових знижок (націнок) веде до необумовленого збільшення прибутку, а заниження - до його зменшення.

Торгова націнка на товари має обліковуватись на рахунку 285 "Торгова націнка".

Суму торгових знижок (націнок) визначають, як правило, виходячи з середнього відсотку торгових знижок (націнок) до всієї маси реалізованих і залишку нереалізованих товарів на підставі спеціального розрахунку:

• до суми торгових знижок (націнок) на залишок товарів на початок місяця (кредитове сальдо рахунку 285) додають суму кредитового обороту

по цьому рахунку (отримані знижки, проведені націнки) і вираховують суму обороту по дебету рахунку 285 (на інші списання);

• до вартості реалізованих за місяць товарів за продажними цінами (оборот по кредиту рахунку 702) додають вартість залишку товарів на кінець місяця (дебетове сальдо рахунку 282);

• шляхом ділення отриманої суми торгових знижок і націнок (попереднє сальдо рахунку 285 "Торгова націнка") на вартість реалізованих і залишок нереалізованих на кінець місяця товарів і множення на 100 визначають середній процент знижок (націнок);

• шляхом множення вартості залишку нереалізованих на кінець місяця товарів на середній процент знижок (націнок) і діленням на 100 визначають суму торгових знижок (націнок), що відносяться до цього залишку;

• шляхом вирахування зі всієї суми торгових знижок (націнок) суми знижок (націнок), що відносяться до залишку товарів, визначають суму знижок (націнок), що відносяться до товарів реалізованих (табл. 6.7).

Таблиця 6.7. Приклад розрахунку розподілу торгових націнок (знижок) на залишок нереалізованих на кінець місяця товарів і товари реалізовані за липень ц.р.

№ з/п

Показник

Сума, гри.

1

Сума торгових знижок (націнок) на залишок товарів на початок звітного місяця (кредитове сальдо рахунку 285)

1000

2

Сума отриманих знижок (проведених націнок) за звітний місяць (оборот по кредиту рахунку 285)

11800

3

Сума знижок (націнок) на інші списання товарів (оборот по дебету рахунку 285)

300

4

Всього сума знижок (націнок) до розподілу (р. 1 + р. 2 - р. 3)

12500

5

Вартість реалізованих за звітний місяць товарів за продажними цінами ^кредитовий оборот рахунку 702)

42000

6

Залишок нереалізованих На кінець місяця товарів за продажними цінами (дебетове сальдо рахунку 282)

8000

7

Всього (р.5 + р.6)

50000

8

Середній процент знижок (націнок) на товари (р.4 : р. 7 * 100)

2000

9

Сума знижок (націнок) на залишок нереалізованих на кінець місяця товарів (р.6 * р.8 : 100): 8000 * 25 : 100 = 2000

2000

10

Сума знижок (націнок) на товари реалізовані (п.4-п.9) ,

10500

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

Процес виробництва завжди пов’язаний з використанням робочої сили та засобів виробництва, які вті­люються в продукті. Останній характеризується корис­ністю (споживною вартістю) та трудомісткістю, тобто затраченою певною кількістю праці. Чим продуктивніша праця, тим нижча трудомісткість одиниці створеного продукту. В реальному житті існують об’єктивні причини, які зумовлюють формування витрат виробництва підприєм­ства як самостійної категорії. В основі цього лежить економічна відособленість. Підприємства (виробники) ...

Конкуренція і ринок

Здобувши державну незалежність, Україна розв’язує важливі завдання - формування культурного, політичного, наукового життя. Але надзвичайно важливе завдання є створення економіки, спроможної забезпечити гідне життя народові. Тому Україна здійснює перехід до ринкової економіки. В процесі цього переходу відбуваються глибокі зміни в різних сферах економічного життя. Однією з найвагоміших змін є те, що конкуренцію в роки незалежності почали розглядати, як важливий інструмент мікроекономічного аналізу. Конкуренція - це боротьба ...

Введення в курс “Основи економічної теорії”

Введення в курс “Основи економічної теорії” Зародження та розвиток економічної теорії Предмет економічної теорії, основні завдання та функції Методологія економічної науки Зародження економічної теорії та основні етапи її розвитку Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці економічних процесів, спробувати управляти ними. Практичні потреби регулювання економічного життя й ...