Search:

Формування роздрібної ціни на ПММ

Розглянемо більш детально облік і розрахунок торгових знижок та націнок.

Знижки, надані після дати реалізації товару Знижки, які надаються покупцям після дати реалізації товару, є ні чим іншим, як знижками-сконто. ,

Сутність знижки-сконто полягає в наступному. Відвантаживши товар покупцю, продавець встановлює певний термін "пільгово’ї" оплати, додержання якого дає покупцю можливість скористатись знижкою. Якщо покупець оплачує товар достроково (протягом "пільгового терміну"), він одержує право на знижку. Якщо ж оплата товару здійснюється після встановленого "пільгового" терміну, покупець втрачає право на знижку і оприбутковує товар за повною вартістю.

Знижки, що надаються в момент реалізації товару

У цьому випадку надана знижка відображається в обліку після відвантаження товарів і ніяк не впливає на відпускну вартість товару, що склалася у продавця у звітному періоді. Продавець в обліку первісно відображає повну вартість продажу товару, тобто так, як би знижку надано не було. При цьому в податковому обліку, виходячи з показаного обсягу продажу, виникають валові доходи і податкові зобов'язання щодо ПДВ.

У випадку якщо товар оплачено покупцем достроково, продавець відображає в обліку суму наданої знижки. При цьому в податковому обліку продавця на величину наданої знижки провадиться коригування валових доходів і податкових зобов'язань щодо ПДВ.

Для покупця відповідно до П(С)БО первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість запасів, що складається з фактичних витрат, пов'язаних з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою. Це означає, що придбаний товар буде оприбутковано покупцем у бухгалтерському обліку за вартістю, яка дорівнює сумі фактично сплачених при купівлі грошових коштів (без ПДВ).

Оскільки в данному випадку знижка надається покупцю після дати реалізації товару, то реально до моменту оплати покупець не може з упевненістю знати фактичну вартість (зі знижкою або без) товару. Для того щоб господарську операцію було відображено в обліку покупця згідно з певними документами постачальника, покупцю доцільніше первісно оприбуткувати товар на повну вартість, тобто без урахування наданої знижки, провести відповідні коригування в облікових регістрах.

Сума знижок, наданих покупцям після дати реалізації товарів (з урахуванням ПДВ), відображається в обліку у складі інших вирахувань з доходу і обліковується на окремому субрахунку 704 "Вирахування з доходу". По дебету цього субрахунку відображається сума наданих знижок, а по кредиту - списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

В обліку операції з реалізації товару покупцю відобразимо в табличному вигляді:

n/g

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Km

1

.2

3

4

5

1

Залишок товару на початок місяця: - продажна вартість

282

7200

-торговельна націнка

285

2200

2

Оприбутковано товари: - первісна вартість

282

63

8500

- сума ПДВ

644

63

1700

3

Оплачено рахунок постачальника

63

31

10200

4

Нараховано торговельну націнку

282

285

2300

5

Реалізовано товари, відображено виручку

30/Опера-ційна каса

702

11400

6

Здано виручку до каси підприємства

30

30/Опера-ційна каса

11400

7

Нараховано податкові зобов'язання щодо ПДВ

702

641

1900

8

Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат

702

791

9500

9

Відображено собівартість реалізованого товару

902 -

282

9000

10

На фінансовий результат списано собівартість реалізованого товару

791

902

9000

11

Списано суму торгової націнки, що припадає на реалізований товар

285

282

3000

12

Залишок товару на кінець місяця: - продажна вартість

282

6000

- торгова націнка

285

1500

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ) Підприємці реалізуються, тобто відтворюються як суб'єкти економічного життя через таку організаційно-економічну ланку, як підприємство. Це заводи і фабрики, банки і універмаги, наукові та дослідні інститути і магазини, шахти і ферми, інші заклади, що є самостійними господарськими суб'єктами, які мають права юридич­ної особи і здійснюють виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку. Термін ...

Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

1 Поняття попиту і пропозиції. Закон попиту і пропозиції. Попит - це платоспроможна потреба населення або сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за певний Попит окремого споживача на товар називається індивідуальним попитом. Ринковий попит - це сума всіх індивідуальних попитів при кожному значенні ціни. На зміну попиту мають вплив цінові і нецінові фактори. Ціновий фактор - це вплив зростання чи зменшення цін на товари, на величину попиту. Неціновий фактор - це якість товару, доходи населення, смаки і ...

Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

Процес виробництва завжди пов’язаний з використанням робочої сили та засобів виробництва, які вті­люються в продукті. Останній характеризується корис­ністю (споживною вартістю) та трудомісткістю, тобто затраченою певною кількістю праці. Чим продуктивніша праця, тим нижча трудомісткість одиниці створеного продукту. В реальному житті існують об’єктивні причини, які зумовлюють формування витрат виробництва підприєм­ства як самостійної категорії. В основі цього лежить економічна відособленість. Підприємства (виробники) ...