Search:

Підприємницька діяльність та поведінка виробника

Реферати » Економіка підприємства » Підприємницька діяльність та поведінка виробника

Зміст

1. Теорія виробництва.

2. Технологічна та економічна ефективність.

3. Поняття і параметри виробничої функції.

4. lзокванта. Карта ізоквант.

5. Сукупний, середній і граничний продукт виробництва.

6. Взаємозаміна виробничих факторів.

Теорія виробництва

Теорія виробництва і витрат є однією з центральних в економічній теорії.

Процес вupoбницrвa в мікросистемі розглядається як перетворення ресурсів у кінцеві продукти.

Виробництво - це процес використання робочої сили; обладнання у сполученні з природними і ма­теріальними ресурсами для вигoтoвлеНЮІ товарів, по­слуг, інформації.

Фактори виробництва - виробничі послуги пра­цi капіталу і природних ресурсів. Кожна з цих категорій включає в себе більш вузьке групування:

=> Праця як виробничий фактор за показниками трудо­місткості поєднує кваліфіковану, некваліфіковану пра­цю, а також підприємницькі зусилля керівників фірм.

=> Капітал: включає в себе споруди, обладнання, това­рно-матеріальні елементи (реальний) та фінансові ре­сурси (фіктивний).

=> Природні ресурси і матеріали - мають багато різновидів.

Схема виробничої системи

Входження у виробниц­тво (фактори виробниц­тва)  

Виробничий процес (споживання факторів виро­бництва  

Вихід із вироб­ництва (продук­ція, виручка,

доход, прибу­ток)  

Підприємницька діяльність пов'язана з пошуком най­кращих взаємозв'язків між набором економічних ресурсів і кількістю економічних благ, що виготовляються за допомо­гою цих ресурсів.

Умови виробництва товарів та послуг:

§ Наявністъ комбінацій факторів виробництва даного обсягу продукції за певний період часу.

§ Аналіз структури витрат, необхідних для виробництва певногo обсягу продукції.

§ Урахyвaння обмежень. Основні обмеження - це існу­вання границі обсягу продукції, яка може бути одержана при використанні будь-якої комбінації ресурсів.

Виробництво менш гнyчке і чутливе до будь-яких змiн у межах короткого проміжку часу при умові, що один із факторів виробництва залиишається фіксованим порівняно з довгостроковим періодом (коли є можливість змінии всіх факторів виробництва або утворення їх нової комбінації).

Основною метою підприємницької діяльності є максимізація прибутку.

=;> Максимізація прибутку вимагає здійснення вибору:

§ що виробляти ?

§ яким чином виробляти?

§ хто повинен виробляти?

§ для кого призначені результати виробництва?

=;> головним способом досягнення максимізації прибугку є ефективність виробництва.

Технологічна та економічна ефективність

Виробничі відносини на мікрорівні - це передусім технологічні відносини. Вони визначаються не тільки технічною стороною процесу виробництва, але й інтелектуальни­ми, фізичними можлостями персоналу фірми.

Технологія - це сукупність мeтодiв і практичних знань та навичок по виготовленню, зміні стaнy, властивостей напівфабрикатів, які здійснюються у процесі виробництва економічних благ.

(Технологія походить вiд грецького techne - мистецтво, майстерність, вміння).

Завданням технології є виявлення фізич­них, хімічних, мехaнічних та інших закономірностей з метою використання на практиці найбільш ефектив­них і економічних виробничих процесів.

Технологічна ефективність:

:=:> Виробничий процес технологічно ефективний, якщо не існує ніякого іншого способу, при якому для виробництва даного обсягу продукції витрачається ме­нша кількість хоча б одного з ресурсів при умові не­збільшення інших видів ресурсів.

:=:> Виробничий процес технологічно ефективний, якщо обсяг виробленої продукції є максимальним при використанні визначеної кількості ресурсів.

Економічна ефективність:

Економічно ефективним способом виробництва заданої кількості продукції слід вважати такий спосіб, при яко­му досягається мінімізація альтернативної вaртості витрат, що використовуються у процесі виробництва.

=> ТехнолоІія може бути врегульована:

- в засобах виробництва;

- в робітниках (краща освіта та досконала професійна підготовка).

Поняття і параметри виробничої функції

1. Виробнича функція показує співвідношення між будь-якою комбінацією факторів виробництва і максимально можливим обсягом продyкцiї.

2. Виробнича функція будується для певної технології.

3. Може бути використана для визначення мінімальної кількості витрат для виробництва будь-якої кількості товарів.

Якщо весь спектр комбінацій виробництва уявити як витрати:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

Будь-яке суспільство для забезпечення нормального створення (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності займається безліччю видів конкретної праці. З цією метою працездатні люди створюють певні організації, тобто організаційні формування (трудові колективи), які спільно виконують ту чи іншу місію (організують програму або мету) і діють на основі певних правил і процедур. Проте мета і характер діяльності таких численних організацій різні. За цією ознакою усі організації можна поділити на дві групи: підприємницькі ...

До проблем відносин власності в аграрній сфері України

Необхідність переходу до формування ринкових відносин в аграрній сфері диктується сучасним кризовим станом сільськогосподарського виробництва. Реформування відносин власнос­ті і господарських структур на селі здійснюється з перших років незалежності України. Тут зроблено вже чимало, проте бажаних резу­льтатів ще не досягнуто. В умовах переходу до ринкових відносин на селі важливим напрямом дослідження є проблеми відносин власності на землю. Радикальні перетворення відносин земельної власності пов’язують виключно з її ...

Інвестиції, їх види і характеристика

Поняття і класифікація інвестицій. Поняття і структура реальних інвестицій (капітальних вкладень). Планування і фінансування капітальних вкладень. Економічна ефективність інвестицій: а) загальна (економічна) ефективність; б) порівняльна (відносна) ефективність; в) економічна ефективність реконструкції; г) врахування фактору часу в підвищенні ефективності капітальних вкладень; д) визначення ефективності інвестицій методом розрахунку бухгалтерської рентабельності інвестицій (ROI) і за періодом окупності (РР). 1. В умовах ...