Search:

Підприємницька діяльність та поведінка виробника

- праці (L);

- капіталу (К);

- матеріалів (М),

то виробнича функцiя може бути визначена таким чином:

Q = f(L, К, М),

де Q - максимальний обсяг продукції, що виробляється при даній тexннології і даному співвідношенні праці (L), капітaлі (К), матеріалів (М).

Властивості виробничої функції

§ Існує границя для збільшення обсягу виробництва, що може бути досягнено шляхом збільшення витрат основного ресурсу при незмінності інших.

§ Існує певна комплементарність факторів виробництва, але без скорочення обсягів виробництва можлива і певна взаємозамінність цих факторів.

§ Зміни у використанні факторів виробництва більш еластичні у довгостроковому періоді ніж у короткостроковому

Короткостроковий період - це період виробництва, протягом якого деякі фактори не можуть бyги змінені.

Довгостроковий період - це період виробництва, протягом якого виробники мають можливість і час для зміни всіх факторів виpoбництва продукції.

Виробничі можливості вибору фірми обмежені у короткостроковому періоді внаслідок того, що деякі види витрат є фіксоіваними і не можуть бути змінені, навіть коли змінюється їх вартість. Такі види витрат є фіксованими і не можуть бути зміненими навіть коли змінюється їх вартвсть. Такі види витрат являють собою постійний фактор (будівлі, засоби виробництва).

Витрати, які можуть бути змінені у короткостроковому періоді, відносяться до змінних факторів.

Ізокванта

Приклад

Проаналізуємо технологію виробництва, при якій можуть змінюватися обидва виробничих фактори - праця (L) та капітал (К).

Таблиця 1. Випуск продукції при різних комбінаціях факторів

Витрати

 

Витрати праці (L)

 

капіталу (К)

   

робоччі години

 

машино/години

100

200

300

400

500

600

200

20

40

55

65

75

95

з00

40

60

75

85

90

105

400

55

75

90

100

105

110

500

65

85

100

110

115

120

600

75

90

105

115

120

125

700

80

92

102

112

125

1з0

Кожен результат таблиці 1 являє собою максимальний випуск продукції при відповідних комбінаціях факторів (К,L).

Дані таблиці 1 можна показати на графіку 1.

Графік 1. Випуск продукції при зміні двох виробничих факторів.

L - витрати праці;

К - витрати капіталу.

Ізокванта - крива, на якій показані всі комбі­нації виробничих факторів, використання яких забез­печує однаковий обсяг випуску продукції.

Ізокванта засвідчує наявність багатьох варіантів для виробництва певного обсягу продукції.

Ізокванта є графічним відображенням виробничої функції.

Ізокванта показує: альтернативні варіанти комбінації витрат для виробництва певної кількості продукції.

Карта ізоквант - це ряд ізоквант, що характери­зують максимально можливий випуск продукції при будь­-якому наборі виробничих факторів.

Властивості ізоквант

=> Ізокванта має від'ємний нахил.

* Це означає, що вздовж даної ізокванти скорочення го­дин споживання праці обумовлює збільшення годин ро­боти машин, щоб не доnустити зменшення обсягів ви­робництва.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Методи оцінки активів підприємства при реформуванні відносин власності

З переходом до ринкової економіки проблема оцінки об'єктів обліку набуває все більшого значення для всіх учасників ринку. Це пов'язано з тим, що оцінка дає можливість визначити те, чим володіє власник, а також співвідношення між окремими групами майна підприємства. При створенні нових господарських формувань в процесі приватизації важливе значення має правильна оцінка вартості майна підприємств. На її підставі фізичні та юридичні особи можуть визначити доцільність участі у приватизації того чи іншого підприємства, ...

Фінансові ресурси підприємств

Зміст Вступ …………………………………………………………………… 2 1.Джерела формування фінансових ресурсів…………………… 1.1.Прибуток і амортизаційні відрахування………………… 1.2.Кредиторська заборгованість та ресурси від продажу цінних паперів…………………………………………. 1.3.Кредит ………………………………………………………… 1.4.Інші надходження фінансових ресурсів…………………… 2.Аналіз фінансового стану підприємства……………………… 2.1.Аналіз джерел фінансових ресурсів і їх використання . 2.2.Аналіз використання майна……………………………… 3 Напрярямки вдосконалення формування та використання ...

Організація основного в-ва

Важливим елементом організації праці на підприємстві є вдосконалення планування, організації і обслуговування робочих місць з метою створення на кожному з них необхідних умов для високопродуктивної праці. Робоче місце — це зона трудової діяльності робітника, або групи робітників, оснащена всім необхідним для успішного здійснення роботи. Водночас це первинна ланка виробничої структури підприємства, яка може функціонувати відносно самостійно. Організація робочого місця — це система заходів щодо його планування, оснащення ...