Search:

Підприємницька діяльність та поведінка виробника

* Позитивний нахил означав би, що збільшення викорис­тання одного фактора обумовлює збільшення викорис­тання іншого.

=> Ізокванта має вигляд вигнyгиx кривих.

=> Ізокванти, які розташовані далі від початку координат, відповідають більшому обсягу випуску. (Див. графік 1).

Для аналізу виробничого вибору в короткостроковому періоді необхідно проаналізувати сукупний, середній і гра­ничний продукти виробництва.

Сукупний, середній і граничний продукти виробництва

Розглянемо випадок, при якому один із факторів є фік­сованим, а інший - змїнним. К - постійний фактор; L - ­змінний фактор.

Таблиця 2

Результати виробництва з одним змінним фактором (за давими таблиці 1) К = 400 год.мaш.часу

Робочі

Сукyпний

середній

Граничний

Відношення

гoдиНИ,

продукг

продукт

продукт

праці до ка-

L

праці,

праці,

праці,

піталу,

 

ТPL

APl

MPL

цк

100

55

0,55

0,55

0,25

200

75

0,з75

0,20

0,50

з00

90

0,з0

0,15

0,75

400

100

0,25

0,10

1,0

500

105

0,21

0,05

1,25

600

110

0.18з

005

1,50

Використання живої прaці при незмінності витрат капіталу у виробничому процесі можна описати такими катего­рiями:

Сукупний продукт ТР змінного фактора виробництва - це кількість продукції, що виробляється при певній кількості фактора (L) і при незмінності інших факторів.

ТPL – сукупний продукт праці

Середній продукт АР змінного фактора виробництва - це співвідношення обсягу сукупного продукту змінного фактора (L) і використаної кількості цього фактора.

АРL=ТРL/L

АРL - середній продукт праці;

ТРL - сукупний продукт праці;

L - кількість годин праці.

Граниний продукт МР змінного фактора виробництва - це зміна (при інших рівних умовах) (∆ТPL)сукупного продукту цього фактора (L) у відповідності зі зміною його кількості (∆L), що використовується.

МРL = ∆TPL/∆L

MPL - граничний продукт праці;

∆TPL - зміна обсягy випуску; відповідає зміні L одиниць

спожитої праці при поcтiйній кількості інших Факторів виробництва.

Графік 2. Сукупний, середній і гpaничний npодукти змінного фактора.

L - кількість годин праці;

Q/L - випуск продукції на одиницю L.

Крива сукупного продукту певного фактора виробництва показує зміну випуску продукції при зміні одного з факторів (L), коли інші залишаються незмінними.

При русі по кривій сукупного продукту виробництво може бути збільшене, якщо збільшується співвідношення між змінними і постійними факторами (L/К). З таблиці 2 видно, що це співвідношення постійно збільшується з 0,25 до 1,5. Крива ТPL показує, що максимальна кількість виnyс­ку досягається в точці А, коли кількість праці дорівнює Lз при к = 400 год. Якщо додавати більшу, ніж Lз, кількість годин - виробництво зменшиться (на графіку 2 позначено пунктиром).

Графік кривої cepeдньoгo продукту (APL).

Середній продyкт праці (APL) досягає максимуму у точці В (графік 2,а), коли кількість годин праці, що відповідає точці дотику кривої сукупного продукту (ТРL ) і прямій, що виходить з початку координат дорівнюють (L2).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Організація основного в-ва

Важливим елементом організації праці на підприємстві є вдосконалення планування, організації і обслуговування робочих місць з метою створення на кожному з них необхідних умов для високопродуктивної праці. Робоче місце — це зона трудової діяльності робітника, або групи робітників, оснащена всім необхідним для успішного здійснення роботи. Водночас це первинна ланка виробничої структури підприємства, яка може функціонувати відносно самостійно. Організація робочого місця — це система заходів щодо його планування, оснащення ...

Оперативне керування виробництва

Оперативне керування виробництва, включаючи календарне планування, оперативний контроль і регулювання виробництвом, потрібно для ритмічної роботи виробництва і рівномірного випуску виготовленої продукції. Оперативно-виробничий план уточняє показники і розрахунки, закладені в техпромфінплані з урахуванням додаткових завдань. Для встановлення реальності оперативних завдань цехом і коректовані виробничій програмі по видам виробів і їх об’ємам випуска, необхідно перш завсе виявити “вузкі місця” виробництва, одночасно прийняти ...

Баланс підприємства

Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 396/3689 від 21 червня 1999 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "БАЛАНС". Цим Положенням (стандартом) визначені зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. Баланс складається з двох частин: Активу, де представлені господарські засоби, і Пасиву, де згруповані їхні джерела. Основним елементом ...