Search:

Підприємницька діяльність та поведінка виробника

* Позитивний нахил означав би, що збільшення викорис­тання одного фактора обумовлює збільшення викорис­тання іншого.

=> Ізокванта має вигляд вигнyгиx кривих.

=> Ізокванти, які розташовані далі від початку координат, відповідають більшому обсягу випуску. (Див. графік 1).

Для аналізу виробничого вибору в короткостроковому періоді необхідно проаналізувати сукупний, середній і гра­ничний продукти виробництва.

Сукупний, середній і граничний продукти виробництва

Розглянемо випадок, при якому один із факторів є фік­сованим, а інший - змїнним. К - постійний фактор; L - ­змінний фактор.

Таблиця 2

Результати виробництва з одним змінним фактором (за давими таблиці 1) К = 400 год.мaш.часу

Робочі

Сукyпний

середній

Граничний

Відношення

гoдиНИ,

продукг

продукт

продукт

праці до ка-

L

праці,

праці,

праці,

піталу,

 

ТPL

APl

MPL

цк

100

55

0,55

0,55

0,25

200

75

0,з75

0,20

0,50

з00

90

0,з0

0,15

0,75

400

100

0,25

0,10

1,0

500

105

0,21

0,05

1,25

600

110

0.18з

005

1,50

Використання живої прaці при незмінності витрат капіталу у виробничому процесі можна описати такими катего­рiями:

Сукупний продукт ТР змінного фактора виробництва - це кількість продукції, що виробляється при певній кількості фактора (L) і при незмінності інших факторів.

ТPL – сукупний продукт праці

Середній продукт АР змінного фактора виробництва - це співвідношення обсягу сукупного продукту змінного фактора (L) і використаної кількості цього фактора.

АРL=ТРL/L

АРL - середній продукт праці;

ТРL - сукупний продукт праці;

L - кількість годин праці.

Граниний продукт МР змінного фактора виробництва - це зміна (при інших рівних умовах) (∆ТPL)сукупного продукту цього фактора (L) у відповідності зі зміною його кількості (∆L), що використовується.

МРL = ∆TPL/∆L

MPL - граничний продукт праці;

∆TPL - зміна обсягy випуску; відповідає зміні L одиниць

спожитої праці при поcтiйній кількості інших Факторів виробництва.

Графік 2. Сукупний, середній і гpaничний npодукти змінного фактора.

L - кількість годин праці;

Q/L - випуск продукції на одиницю L.

Крива сукупного продукту певного фактора виробництва показує зміну випуску продукції при зміні одного з факторів (L), коли інші залишаються незмінними.

При русі по кривій сукупного продукту виробництво може бути збільшене, якщо збільшується співвідношення між змінними і постійними факторами (L/К). З таблиці 2 видно, що це співвідношення постійно збільшується з 0,25 до 1,5. Крива ТPL показує, що максимальна кількість виnyс­ку досягається в точці А, коли кількість праці дорівнює Lз при к = 400 год. Якщо додавати більшу, ніж Lз, кількість годин - виробництво зменшиться (на графіку 2 позначено пунктиром).

Графік кривої cepeдньoгo продукту (APL).

Середній продyкт праці (APL) досягає максимуму у точці В (графік 2,а), коли кількість годин праці, що відповідає точці дотику кривої сукупного продукту (ТРL ) і прямій, що виходить з початку координат дорівнюють (L2).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

Рис. Етапи аналізу формування та використання фонду оплати праці торговельного підприємства Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці На цьому етапі аналізу оцінюється загальний обсяг фонду оплати праці та аналізується абсолютна та відносна зміна його розміру порів­няно з попередніми періодами. Це дає змогу визначити загальну тенденцію зміни обсягу витрат підприємства та оплати праці персоналу. Крім абсолютного розміру фонду оплати праці, його розмір може бути охарактеризовано відносними показниками, а саме: питомою ...

Аналіз чутливості

Аналіз чутливості – це техніка аналізу проектного ринку, яка показує, як зміниться значення NPV проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов. Проведення аналізу чутливості – це досить проста операція, яка легко піддається амортизації, що зводиться до таких кроків: 1 крок. Визначення ключових змінних, які справляють вплив на значення NPV. 2 крок. Встановлення аналітичної залежності NPV від ключових змінних. 3 крок. Розрахунок базової ситуації – встановлення очікуваного значення NPV при очікуваних значеннях ...

Облік готової продукції та її реалізації

Готова продукція – повністю закінчені на даному підприємстві і в даному періоді готові вироби, що відповідають стандартам, технічним умовам і готові до реалізації, здані на склад. У бух.обліку для узагальнення інформації про наявність рух готової продукції використовується рах. 26 “Готова продукція”. За Дт 26 відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю. Аналітичний облік готової продукції ведеться за її видами. При реалізації продукції, вона по методу ...