Search:

Підприємницька діяльність та поведінка виробника

E точці В1 середній продукт праці дорівнює Q/L (див. графік 2,б).

Графік кривої граничного продукту (MPL).

Нахил дотичної у кожній точці кривої сукупного продук­ту (ТРL визначає зміну обсягy випуску продукції для дуже малих значень змін витрат праці ∆Q/∆L. Ця величина пока­зує граничний продyкт, отриманий від кожної одиниці ви­міру праці. Точка С - це точка перегину кривої сукупного продукгу, їй відповідає максимальне значення граничного продукгу в точці С1. Граничний продукт досягає максимуму раніше, ніж середній продукт праці. Граничний продyкт зменшується до нуля в точці Lз і в подальшому має від'ємне значення.

Зaлeжність між середнім та граничним продуктом зміннoгo фактора.

Згідно з графіком 2 максимальна величина середнього продукту відповідає точці В, що є точкою дотику прямої ОВ до кривої сукупного продукту ТРL. У точці В кут нахилу до­тичної і кривої сукупного продукту співпадає.

§ Тангенс кyгa нахилу прямої ОВ дорівнює граничному продукту змінного фактора (МРL в даній точці (В).

§ Тангенс кyгa нахилу кривої сукупного продукту теж дорівнює граничному продукту (МРL), тому MPL = APL в точці В.

§ Середній продукт у точці свого максимуму В1 дорівнює граничному продукту праці.

Графік 3. Вплив технологiчних змін на обсяг випуску продукціі.

Q - обсяг випуску продукції;

L - кількість годин праці.

Якщо при фіксованих фaкгoрах (наприклад К, М) зрос­тає використання виробничого фактора L, то досягається точка А, в якій додаткове використання змінного фактора веде до зниження обсягу випуску продукції.

Закон спадної доходності діє у короткостроковому пері­оді, коли принаймні один фактор залишається незмін­ним.

Закон спадної доходнoсті залежить від певної технології виробництва (зміна технологiй може привести до зрос­тання всієї кривої випуску продукції). Див. графік 3

Точка зменшення гpaничної npодуктивності зміннoгo фактора L - це границя використання змінного фактора, після якої його граничний продукт починає скорочуватися. На графіку 2 це відповідає точці С1 на кривій граничного продукту. Ця точка показує максимальну величину граничного проду­кту змінного фактора L - MPL.

Взаємозаміна виробничих факторів

Куг нахилу кожної ізокванти, або кутовий коефіцієнт ізокванти дозволяє визначити можливість заміни одного ви­робничого фактора іншим у процесі їх використання.

=> Куговий коефіцієнт показує, на яку величину (К) може буги скорочено використання капіталу за рахунок вве­дення у виробництво однієї додаткової одиниці праці (L) при фіксованому обсязі випуску продукції. Тобто визначається рівень використання обох факторів, при якому можливо залишатися на тій же ізокванті.

Числове значення кyгoвoгo коефіцієнта має назву:

граничн норма технологічного заміщення праці капіталом.

Гранична норма технологічного заміщення праці капіталом МRТLK: (Marginal Rate of Technical Substitutіоn) визначається величиною капіталу, яка може бyти заміщена кожною додатковою одиницею праці при незмінному обсязі виробництва.

=> М R Т S L К ( дорівнює від'ємному значеню вїдношення зміни величини використаного капіталу до зміни витрат праці.)

MRTSLK = -∆К/∆L,

∆K - зміна величини використаного капіталу;

∆L - зміна величини витрат праці.

Графік 4.4. Скорочення граничної норми технологiчного заміщення праці капіталом (MRTSLК).

Від'ємний нахил ізокванти (Q = 100) показує, що скоpoчення кількості робочого часу (L) для незмінності обсягу випуску, вимагає збільшення витрат капіталу (К).

Рух вниз по ізокванті (графік 4) показує, що необхідно все менше кількості машинного часу (∆К), щоб замінити одиницю праці (∆L = 1).

-­:::> Гранична норма технологічного заміщення зменшується при русі вниз по ізокванті.

:::> Гранична норма технололчного заміщення залежить від граничних продуктів праці (МPL) і капіталу (МРк).

:::> Зменшення граничної норми технологічного заміщення одного фактора іншим свідчить про те, що ефективність використання будь-якого ресурсу обмежена. При замі­щенні капіталу працею віддача останнього (тобто про­дуктивність) зменшується. Аналолчна картина відбуває­ться при заміщенні праці капіталом. Це означає, що

MPL*∆L+­МРк ­*∆K=0

де MPL - граничний продукт праці;

∆L - зміна кількості L;

∆K - зміна кількості К;

МРк - граничний продукт капіталу.

Тоді рівність буде мати вигляд:

- MPL*∆L = ­МРк ­*∆K

Звідси гранична норма технологічного заміщення капіта­лу працею MRTSКL матиме вигляд:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

ЗМІСТ Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи управління активами підприємства 7 1.1. Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація 7 1.2. Політика управління активами підприємства 28 1.3. Завдання управління активами підприємства 51 Розділ 2. Методичні і практичні підходи щодо аналізу і оцінки ефективності управління активами підприємства 56 2.1. Оцінювання ефективності управління активами підприємства 56 2.2.Аналіз складу та структури активів ТзОВ ВКФ “Пліт” 60 2.3.Оцінка ліквідності активів ...

Види конкуренції. Їх природа і особливості

Зміст Вступ 2 1.Суть і функції економічної конкуренції. 4 2. Форми економічної конкуренції. 8 2.1. Загальне поняття про види економічної конкуренції. 8 2.2. Досконала та недосконала конкуренція. 10 2.2.1. Досконала конкуренція. 10 2.2.2. Недосконала конкуренція. 12 2.3.Цінова та нецінова конкуренція 16 2.3.1.Цінова конкуренція 16 2.3.2.Нецінова конкуренція 16 2.4.Сумлінна та несумлінна конкуренція 19 2.4.1.Сумлінна конкуренція 19 2.4.2.Несумлінна конкуренція. 19 Висновки 30 Список літератури 32 Вступ Сучасна ринкова ...

Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

Поняття і класифікація продукції У процесі виробництва людина взаємодіє з певними засобами виробництва і створює конкретні матеріальні блага. Отже останні є продуктами праці, тобто споживною вартістю, речовиною природи, пристосованою людиною за Допомогою знарядь праці до своїх потреб. Матеріальний Результат праці у більшості випадків виступає у формі конкретного продукта — продукції (виробу). Упродовж певного відтинку часу виготовлювана продукція перебуває на різних стадіях технологічного процесу і з огляду на це ...