Search:

Сучасна модель атома

Принцип заборони Паулі. На будь-якій орбіталі може знаходитись не більше двох електронів і лише в тому випадку, якщо в них різнонаправлені спіни.

Правило Гунда. Заповнення орбіталей однієї підоболонки починається по одному електрону з паралельними спінами, і тільки після того, як неспарені електрони займуть всі орбіталі, може проходити заповнення орбіталей парами електронів з протилежними спінами.

Властивості атомів залежать від будови їх електронних оболонок.

Ядром називається центральна частина атома, у якій зосереджена практично вся маса атома і його позитивний електричний заряд. Всі атомні ядра складаються з елементарних часток: протонів і нейтронів, що вважаються двома зарядовими станами однієї частинки - нуклона. Протон має позитивний електричний заряд, що дорівнює по абсолютній величині заряду електрона. Нейтрон не має електричного заряду.

Дослідження скаду атомних ядер продовжується і в даний час. З 1938 р. було передбачено декілька сотень елементарних частинок та античастинок, більша частина з них вже відкрита. Античастинки мають таку саму масу, як і звичайні частинки, але протилежний заряд.

В 1964 р. Мюреєм були передбачені кварки і лептони. Вважається, що протон складається з 3[Т1] x -кварків, а нейтрон з інших 3[Т2] x кварків. Після відкриття в 1983 р. в Женеві в Європейському центрі ядерних досліджень W-і Z- частинок вченим здавалось, що все в світі субатомних частинок стало на свої місця. Але через рік з’ясувалось, все не так просто. Вчені всього світу вважають, що крапку ставити рано і з нетерпінням чекають результатів подальших досліджень.


Література.

Григор'єв В.И., Мякишев Г.Я. Сили в природе. - М.,“Наука”, 1983 р. -434с.

Кудрявцев П.С. Курс истории физики. - М., “Образование”, 1982 р.

Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике - М., “Наука”, 1990 р..

М.Л. Глiнка. Загальна хiмiя. - К.:Вища школа, 1982.- 608с.

М.А. Тамаров. Неорганическая химия. - М.:Медицина, 1974.- 480 с.

В.В. Григор`єва та iн. Загальна хiмiя. - К.: Вища школа, 1991. - 431 с.

Н.В. Романова. Основи аналітичної хiмiї. -К.: Рад. школа, 1983. - 160 с.

А.I. Гончаров. Довiдник з хiмiї. - К.: Вища школа, 1974. - 304с.

[Т1]

[Т2]

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Суперпозиція ЛКАО і псевдопотенціалу для розрахунку структури монокристалів CoW2

Для розрахунку енергетичної зонної структури кристалів останнім часом набув поширення метод апріорних атомних псевдопотенціалів (ПП). У загальних рисах цей підхід ґрунтується на самоузгодженому пошуку ПП у наближенні функціонала локальної спінової густини. Стартова точка цієї процедури базується на релятивіському рівнянні Дірака для хвильової функції Gl(r) і Fl(r): dFl(r)/dr - (g/r).Fl(r) + a.[El - V(r)]Gl(r) = 0 (1a) dGl(r)/dr + (g/r).Gl(r) - a[(2/a2) + El - V(r)].Fl(r) = 0, (1b) де l = a-1=137.07 – обернене значення ...

Транзистори

Властивості p—n-перехіду можна використовувати для створення підсилювача електричних коливань, називаного напівпровідниковим тpіодом або тpанзистоpом. У напівпровідниковому тріоді дві p- -області кристала розділяються вузькою n--областю. Такий тріод умовно позначають p-n-p. Можна робити і n-p-n тріод, тобто розділяти дві n-області кристалу вузькою p--областю (мал. 1). Тріод p—n—p типу складається з трьох областей, крайні з який володіють диpочною провідністю, а середня — електронною. До цих трьох областей тріода робляться ...

Електричні машини постійного струму

1. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРИНЦИП ДІЇ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН Електричні машини призначені для перетворення енергії. Механічну енергію на електричну перетворюють за допомогою електричних генераторів. Електричну ж енергію на механічну— за допомогою електричних двигунів. Машини для перетворення змінного струму на постійний і навпаки, а також частоти або кількості фаз змінного струму називають електромашинними перетворювачами. Принцип дії, будова і робота різних електричних машин ґрунтуються на використанні деяких фізичних ...