Search:

Матеріальні і нематеріальні активи

Розв’язок: З=20+200 – (500Х0,22Х1,10) – 10 =89грн.

Задача4: Обчислити залишок матеріалів на складі на 1,01,2000р., коли відомо, що фактичний залишок на 1,12,99р., згідно бухгалтерських даних склав 100000тн. Фактично в грудні місяці випущено цехом 120000тн. Отримано в грудні згідно поставок 200000тн. Списання ( по актах списання ) склало 1000кг.

Розв’язок: З=100000+200000 – (120000+1000 )=79000.

Задача№1: Якщо підприємство поклало на депозитний рахунок 15000грн під 35% річних терміном на три роки то скільки грошей буде на його депозитному рахунку.

а – у кінці кварталу;б – у кінці року;в – по закінченню терміну дії договору.

За один рік: грн

За один місяць: 5220:12=437,5грн

За квартал: грн ., або грн.

У кінці кварталу: 15000+ (1312,5 • 4 ) =20250грн

У кінці договору: а)за перший рік на рахунку 20250грн.;

б)за другий рік грн.;

в) за третій рік в кінці договору грн.

На депозитних рахунках, щороку нараховуються відсотки на ту суму грошей, яка є на 1число місяця що що передує звітньому.

Задача2: Генеральний план розвитку передбачає зростання поточної вартості акцій з 5000грн до 6200грн на кінець четвертого року. Яким повинне бути щорічне зростання акцій ?

6200 – 500 = 1200грн. Приріст за чотири роки на одній акції підприємства :5000% ; :4=6% (у рік ) має бути приріст авртості акцій за чотири роки або інше рішення: 6200 – 5000 =1200грн.; 1200:4:5000 у рік.

Задача3: Обігові кошти згідно балансу підприємства складають 16007 тис.грн. Розрахунковий період, це рік за який складено баланс. Об’єм реалізованої продукції за розрахунковий період 79700тис.грн. Розрахувати оборотність оборотніх коштів, прямий коефіцієнт оборотності, та зворотній коефіцієнт оборотності.

1.Оборотність обігових коштів розраховується за формулою: L= ,де

E – обігові кошти;

T – звытный перыод;

N – об’єм реалізованої продукції. L=

Це означає, що обіг наявних коштів один оборот проходить за 72,3дні.

2.Прямий коефіцієнт оборотності: КПР=; КПР=.

За розрахунковий період оборотні кошти можуть зробити 5 оборотів, тобто 5 – ть разів обернутися у підприємстві у вигляді готової продукції.

3.Зворотній коефіцієнт оборотності розраховується по слідуючій формулі: КЗВ=

КЗВ=. Цей показник визначає кількість обігових коштів викоримтаних на одну гривню реалізованої продукції.

Формули до теми”Матеріальні і нематеріальні активи.”

1.Середньорічна вартісь ОФ:NC=Nn+NВВ( 12 – і ) - NВИВ( 12 – і )

2.Кінцева вартість ОФ: NK=Nn+NВВ+NВИВ

3.Фондовіддача: Фот= випуск продукції.

4.Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання: Кінт=, де П – потужність.

5.КЗМ= загальна кількість машинозмін / кількість обладнання

коефіцієнт змінності.

6.Коефіцієнт екстенсивної загрузки: КЕКС=.

7.Коефіцієнт інтенсивної загрузки: Кінт З =VФ / VПМ( П ).

8.Коефіцієнт інтегральної загрузки: КІНТЕГ = КЕКС · КІНТ З ;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Матеріальні і нематеріальні активи

Задача1:Організація почала функціонувати з 1листопада 1999р. середньооблікова чисельність в листопаді склала 50 чол., в грудні 80 чол. Визначити середньооблікову чисельність за два місяці, за IV квартал. Розв’язок:СIIмоб=чол; СIVмоб =чол. Задача2:Організація почала працювати з 1квітня 1999р.Середньооблікова чисельність склала: Квітень – 20 чол. Травень – 40 чол. Червень – 100 чол. Липень – 102 чол. Серпень – 105 чол. Вересень – 110 чол. Жовтень – 105 чол. Листопад – 108 чол. Грудень – 100 чол. Визначити середньооблікову ...