Search:

Облік готової продукції та її реалізації

Всі операції по руху коштів на рахунку в банках здійснюються на підставі розрахункових документів (платіжних доручень, розрахункових чеків, акредитивів, векселів), форми яких затверджені НБУ. Банк реєструє всі здійснені операції по руху коштів на рахунку в спеціальній виписці з особового рахунку. До виписки додаються виправдовуючи документи. При отриманні виписки бухгалтер робить її котіровку. Дані з виписок банку переносяться в ж/о № 2і потім в головну книгу.


Облік орендних відносин.

Порядок обліку оренди необоротних активів та розкриття інформації щодо оренди у фінансовій звітності орендаря і орендодавця визначає П(С)БО 14 “Оренда”.

Оренда – угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.

Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з ознак:

право власності після закінчення строку оренди переходить до орендаря;

строк оренди більше половини строку корисного використання об’єкта;

орендар має можливість і намір придбати об’єкт оренди за ціною нижнього, як його справедлива вартість.

Розрахунок орендних платежів залежить при фінансовій оренді від строку сплати цих платежів. Якщо орендар здійснює поліпшення об’єкта, внаслідок чого зростають майбутні економічні вигоди, то витрати на таке поліпшення включають до вартості об’єкта оренди.

Нарахування амортизації здійснює орендар. За умови операційної оренди об’єкт оренди відображається на позабалансовому рахунку 01 “Орендовані необоротні активи” за вартістю, що вказана в угоді. Витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди, що призводить до збільшення економічних вигод, повинні відображатися в обліку орендаря як капітальні інвестиції в інші необоротні активи і такі витрати підлягають амортизації.

Відображення орендних операцій в бухгалтерському обліку:

Фінансова оренда:

одержано в оренду об’єкт Д 152 К 531

введено його в експлуатацію Д 10 К 152

частина заборгованості, що припадає на наступний рік включається до складу поточних зобов’язань Д 531 К 61

нарахована амортизація Д 23, 91, 92, 93 Кт 131

відображено витрати на поліпшення об’єкта Д 152 Кт 20, 63, 66, 31

збільшення первісної вартості об’єкта фінансової оренди Д 10 Кт 152

нараховано відсоток, що підлягає сплаті Д 952 К 684

перераховано орендодавцю в погашення заборгованості за об’єкт оренди Д 61 К 31

сплачені відсотки Д 684 К 31

суб’єкт оренди стає власністю орендаря Д 10 К 10

на суму зносу Д 131 К 131

Операційна оренда:

нараховано орендну плату Д 23, 91, 92, 93 К 685

здійснено витрати на поліпшення об’єкта оренди Д 15 К 20, 31, 63, 65, 66

збільшення первісної вартості об’єкта оренди Д 117 К 15

нараховано амортизацію на капітальні інвестиції в об’єкт оренди Д 23, 91, 92, 93 К 132

В обліку орендодавця фінансові доходи від оренди збігаються з валовими доходами у бухгалтерському обліку.


Облік статутного капіталу

Статутний капітал – це зареєстрована вартість простих і привілейованих акцій для акціонерних товариств та розмір статутного капіталу для інших підприємств, зафіксований в статутних документах.

Джерелами формування статутного капіталу господарських товариств є грошові та матеріальні внески засновників. Сума статутного капіталу і рішення про його збільшення або зменшення приймається лише засновниками товариства т обов’язково реєструються в Державному реєстрі господарських одиниць.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Посередники

ПЛАН Вступ Чому виробники звертаються за послугами до торгових посередників. Сутність торговельно- посередницької діяльності: Торгівельне посередництво як особливий вид підприємницької діяльності на ринку товарів та послуг. 2.2. Принципи, на основі яких здійснюють свою діяльність посередники. 2.3. Функції торговельних посередників. 2.4. Посередницькі операції,об’єкти і суб’єкти посередниць- ких операцій. 3. Проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької діяльності в Україні. Висновки Використана література ...

Підприємство як суб’єкт господарювання

П-во, його види та об’єднання. Форми організації в-ва. Виробничий процес на п-ві. Структура промислового п-ва. 1. Основу національної економіки складає в-во. Первинним осередком його є п-во. Виробниче п-во – це виробничо-господарська одиниця, організаційно відокремлений і економічно самостійний суб’єкт господарювання, що має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну чи комерційну діяльність з метою задоволення суспільних потреб і отримання прибутку. Основними рисами п-ва є виробничо-технічна, економічна і ...

Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

Основним законодавчим актом є Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю. У ст.43-46 Конституції України сказано, що кожен має право на працю, на відпочинок , на соціальний захист, на безпечні і здорові умови праці і на заробітну плату, причому не нижче встановленого мінімуму. Цікаве те, що кожен громадянин має право на своєчасне отримання винагороди за свою працю і це його право захищається законодавством. Держава при цьому повинна створювати умови, необхідні ...