Search:

Ринок капіталу та його складові

Ефективність позикових операцій банку визначається його кредитною політикою. Кредитна політика формує основні напрями позик. Кредитні вклади для банку повинні бути надійними і рентабельними. Ступінь кредитного ризику визначається можливо допустимим максимальним розміром ризику на одного позичальника. Завдання банку полягає в досягненні оптимального співвідношений ризиковості та прибутковості своїх кредитних операцій.

Кредитні операції несуть у собі найбільшу загрозу для банків — ризик неповернення позик. Тому банки при наданні кредитів повинні вживати заходів щодо запобігання кредитним ризикам і ретельно перевіряти кредитоспроможність позичальника; вимагати забезпечення позики чи гарантії її повернення, створювати резервні фонди тощо.

Високодохідним та менш ризиковим об'єктом банківських вкладень є цінні папери. Вони дають банкам можливість забезпечити підвищення дохідності (оскільки деякі види цінних паперів мають значно вищий рівень доходу, ніж позики) , підвищення ліквідності (деякі цінні папери мають високу ліквідність і в банківському портфелі виконують роль вторинного резерву), диверсифікацію ризиків (банки можуть тримати в своїх портфелях багато цінних паперів різних емітентів), проникнення в капітал інших корпорацій, у тому числі банків[4].

Банківський портфель цінних паперів як сукупність цінних паперів усіх видів, якою володіє банк у певний момент, забезпечує ліквідність і стійкість банку (група короткострокових цінних паперів — казначейські облігації і векселі, депозитні сертифікати, муніципальні облігації, комерційні векселі тощо) , підвищує дохідність банку (середньо- і довгострокові цінні папери —довгострокові державні облігації, акції, корпоративні довгострокові облігації).

На фінансовому ринку банки ще й надають банківські послуги, які є надзвичайно дохідними, майже безризиковим видом діяльності. До групи банківських послуг належать: гарантійні, посередницькі , консультаційні, інформаційні , аудиторські, трастові послуги.

Таким чином, банки — найактивніші суб'єкти ринку капітала. Виконуючи свої функції та здійснюючи операції, банк забезпечує функціонування фінансового ринку і його сегментів[4].

3. Ринок капіталу України

Починаючи з 1995 року і до цього часу ринки капіталу в Україні розвиваються дискретно і фрагментарно, недостатньо виконують свої функції зосередження попиту та пропонування інвестиційного капіталу, формування справедливих ринкових цін, використання інструментів для забезпечення розвитку економіки. Незважаючи на комплекс заходів валютного контролю, відплив короткострокового капіталу, спровокований нестабільністю економічної ситуації в Україні, триває.

На ринках капіталу накопичилися проблеми, які потребують невідкладного розв'язання. Насамперед це стосується розвитку інфраструктури ринків капіталу, зосередження укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та інших організаторах торгівлі цінними паперами, розбудови національної депозитарної системи, удосконалення механізму захисту прав інвесторів та системи розкриття інформації на ринку цінних паперів, випуску та обігу фінансових інтрументів.

Ринки капіталу України суттєво відстають за середньостатистичними показниками від відповідних показників Російської Федерації, Польщі та Угорщини. Співвідношення капіталізації ринку акцій до внутрішнього валового продукту у 2006 році в цих країнах становив 69 %, тоді як в Україні - 41.6 %, а в країнах Західної Європи (Німеччина, Франція, Греція, Ірландія)- 108 %. Середнє співвідношення обсягу торгів акціями на організованому ринку до капіталізації, що є однією з основних характеристик ліквідності ринку в Російській Федерації, Польщі та Угорщині у 2006 році становило 58%, а в Україні - 3.1 %.

Україна має усі об'єктивні передумови для динамічного поступу до цивілізованих ринків капіталу,але ті проблеми, які постійно виникають через недосконалість економічних методів управління і закономірностей розвитку ринкових структур, значні недоліки в правовому забезпеченні розвитку ринку цінних паперів та інших фінансових інструментів справляють негативний вплив на економічний стан країни, позначаються на формуванні економічної політики і фінансовій безпеці держави.

Методика Державної цільової економічної програми моденізації ринків капіталу в Україні є забепечення конкурентоспроможності ринків капіталу шляхом проведення правового, інституційного та технологічного реформування ринків капіталу в усіх його складових - ринку цінних паперів та інших фінансових інструментів. Оптимальний варіант роз'язання проблеми модернізації ринків капіталу в Україні визначається на основі порівняльного аналізу розвитку світових ринків капіталу розвинути формування ринків капіталу можна завдяки[6]:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Фінансова система Японії

Зміст 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого економічного зростання. 2. Фінанси великих приватних корпорацій і державних підпри­ємств. 3. Бюджетний устрій і бюджетна система -Японії. 4. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат. 5. Бюджетний процес і державний фінансовий контроль у Японії. Бюджети місцевих органів влади, фінансове вирівнювання. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Японії. 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого ...

Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

1. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ре­сурсами. Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають поняття «фінанси», якщо не з'ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими загальними властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та гро­шові відносини, ...

Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Порядок нарахування та сплати податків, зборів та платежів підприємства до бюджету 5 Податок на додану вартість 7 Податок з прибутку підприємств 8 Прибутковий податок з громадян 9 Збір на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття 10 Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування 11 Комунальний податок 12 Відрахування до інноваційного фонду 12 Розділ 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків з бюджетом 16 Розділ 3. Звітність по податках, ...