Search:

Ринок капіталу та його складові

- варіанту пасивної дежавної політики, що передбачає не втручання держави у розвиток ринків капіталу та надання пріорітету законам ринку;

- варіанту залучення іноземних коштів, що передбачає відкриття ринку для притоку іноземного фінансового капіталу без будь-яких законодавчих обмежень на впровадження в Україні іноземними інвесторами сучасних технологій та інституцій модернізація ринків капіталу повинна грунтуватися на одночасному розв'язання на законодавчому, інституційному та технологічному рівні, тобто:

- проведення інституційної реформи ринків капіталу, що передбачає утворення нових потужних фінансових інститутів;

- консолідація біржової системи України на принципах регульованих ринків, передбачених Директивами ЄС;

- удосконалення системи захисту прав інвесторів, корпоративного законодавства, способів оприлюднення інформацій для громадян-інвесторів та професійних користувачів;

Основними причинами відставання національних ринків капіталу є[6]:

- відсутність скоординованої державної політики, спрямованої на перетворення ринків капіталу в один з головних механізмів реалізації інвестиційного потенціалу національної економіки;

- недосконалість законодавства, що регулює діяльність на ринках капіталу;

- недостатньо сформована інфраструктура ринків капіталу.

Проблема відпливу капіталу охоплює широку сферу питань. При застосуванні тих чи інших важелів державного регулювання важливо розрізняти поняття втечі та вивезення капіталу. Проведений аналіз руху капіталу свідчить, що значний його відплив із банківської системи України потребує посилення контролю за цим явищем та використання сучасних методів і механізмів зазначених процесів.

Головним інструментом при здійснені регулятивних дій є валютний контроль, спроможний за допомогою наявного комплексу заходів вирішувати завдання, що стоять перед економікою України. Питання стосовно ефективності цих заходів у вирішенні проблеми вивезення капіталу залишається відкритим. Парадокс у тому що, варто лише запустити той чи інший регулюючий механізм запобігання порушенням, як з'являються інші лазівки. Так, скорочення обсягів неповернення валютної виручки спровокувало відплив капіталу іншими каналами. Практика свідчить, що застосування лише окремих механізмів контролю є неефективним - потрібно вживати комплексних заходів.

Загалом, проблема відпливу капіталу в будь-якому прояві пов'язана з недовірою до вітчизняного ринкового середовища. Закордонні банки для вивезення грошей усього-навсього надійний сейф.

Висновки

Ринок капіталів за своєю економічною структурою – сфера відносин, об’єктом яких є наданий у позику грошовий капітал терміном понад рік та на якому здійснюються операції з цінними паперами (акціями, облігаціями).

Цей ринок сприяє зростанню виробництва і збільшенню товарообігу, руху капіталів усередині країни, трансформації грошових заощаджень у капіталовкладення, відновленню основного капіталу. Він забезпечує платоспроможність фінансової системи, максимальне узгодження загальногосподарських процесів нагромадження та інвестування як за обсягом, так і структурно.

На ринках капіталу накопичилися проблеми, які потребують невідкладного розв'язання. Насамперед це стосується розвитку інфраструктури ринків капіталу, зосередження укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та інших організаторах торгівлі цінними паперами, розбудови національної депозитарної системи, удосконалення механізму захисту прав інвесторів та системи розкриття інформації на ринку цінних паперів, випуску та обігу фінансових інтрументів.

Україна має усі об'єктивні передумови для динамічного поступу до цивілізованих ринків капіталу,але ті проблеми, які постійно виникають через недосконалість економічних методів управління і закономірностей розвитку ринкових структур, значні недоліки в правовому забезпеченні розвитку ринку цінних паперів та інших фінансових інструментів справляють негативний вплив на економічний стан країни, позначаються на формуванні економічної політики і фінансовій безпеці держави.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року N 3480-IV

2. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.— 316 с.

3. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с

4. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: навч. Посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.

5. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с.

6. http://udau.edu.ua/library.php?pid=285

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

ВСТУП Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, щороблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері. Інвестиції торкаються самих глибинних основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у ...

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

Вступ Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. У будь-якому дійстві виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий - робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але ...

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

П л а н Вступ . Розділ 1 Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ; 1. 1 Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності . 1.1.1 Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на Україні. 1.1.2 Мито , як податковий засіб регулювання експорту-імпорту країни . 1.1. 3 Особливості застосування податку на додану вартість та акцизного збору у зовнішньоекономічній діяльності на Україні. 1.1.4 Аналіз законодавства про оподаткуваня прибутку підприємств з іноземними інвестиціями 1. 2 ...