Search:

Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

Реферати » Цінні папери » Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

Вступ

Передумовою розвитку ринкових відносин є розвиток підприємництва, а вирішальною умовою розвитку і стабільної (стій­кої) життєздатності будь-якого підприємства є доцільність вкла­дення капіталу у той чи інший проект.

Усю різноманітність процесів, що відбуваються в еко­номічній системі тієї чи іншої країни, можна представити як су­купність соціальних, технічних, організаційних, економічних та інших проектів.

Вкладенню капіталу передує підготовка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) інвестиційного проекту. В інвестицій­ному процесі цьому етапу відводиться значне місце, адже чим більше вірогідної та грамотно оформленої інформації про підприємство (проект) одержить інвестор, тим менше на нього че­кає ризику на етапі реалізації проекту. Крім того, до початку ін­вестування потрібен досить тривалий період переговорів, експер­тиз, узгоджень, перевірок та переперевірок, предметом яких є ТЕО і які здійснюються майже всіма суб'єктами ін­вестиційної діяльності.

Оскільки, як ми визначили, головними формами інвестуван­ня є фінансові і реальні інвестиційні проекти, то насамперед ос­танні потребують розробки ТЕО. Це, у першу чергу:

—інвестування виробничих фондів з тривалими строками амортизації;

—вкладення у товарно-матеріальні запаси та інші оборотні активи з метою розширення виробництва;

—сумарні вкладення у виробничі фонди, включаючи придбання або оренду земельної ділянки.

Ці проекти можуть впроваджуватися як на нових, так і на діючих підприємствах — відповідно до методики розробки ТЕО має свої особливості. Разом з тим, реальні інвестиційні проекти за умов спаду виробництва, значного зношення основних фондів та знецінення амортизаційних відрахувань (за умови зростання банківської процентної ставки) стають малопривабливими для інвесторів і вони віддають перевагу фінансовим інвестиційним проектам, тобто вкладенням у ліквідні активи, які також вима­гають економічного обґрунтування.

Важливим етапом інвестиційного процесу є проведення аналізу потенційних проектів, який хоча й не залежить від інвестиційної політики держави, але має великий вплив на прийняття майбутніх рішень.

В умовах досконалої конкуренції критерієм ефективності інвести­ційного проекту є рівень прибутку, що отриманий на вкладений капітал. При цьому прибутковістю буде не тільки приріст капіталу, а такий темп його зростання, який повністю компенсує загальну зміну купівельної спроможності грошей протягом досліджуваного періоду, забезпечує міні­мальний рівень прибутковості і покриває ризик інвестора, який пов'яза­ний зі здійсненням проекту.

1. Зміст та форми інвестиційного проекту

Усю різноманітність процесів, що відбуваються в еко­номічній системі тієї чи іншої країни, можна представити як су­купність соціальних, технічних, організаційних, економічних та інших проектів.

Проект, з однієї сторони, можна розглядати як деякий захід із заздалегідь визначеною метою, досягнення якої означає завершення проекту, а з іншої — це одноразова сукупність задач і Дій, яка має характерні ознаки:

- чіткі цілі, які повинні бути досягненні з одночасним виконан­ням ряду технічних, економічних та інших вимог;

- внутрішні та зовнішні взаємозв'язки операцій, задач і ресурсів, які потребують чіткої координації у процесі виконання проекту;

- визначені строки початку й закінчення проекту;

- обмежені ресурси;

- певна ступінь унікальності цілей проекту, умов здійснення;

- неминучість різних конфліктів.

На практиці поняття проекту найчастіше застосовується в локальному розумінні: технічний та робочий Проект, проект організації будівництва та виробництва робіт тощо. Тому, щоб не було плутанини у поняттях, необхідно визначити, що проект, пов’язаний з реалізацією повного циклу інвестицій (від вкладен­ня капіталу до здачі його в експлуатацію та одержання прибут­ку), називають інвестиційним.

Тобто, під інвестиційним проектом слід розуміти сферу діяльності з утворення або зміни технічної, економічної або соціальної систем, а також розробку нової структури управління або програми науково-дослідних робіт.

Найчастіше на практиці інвестиційний проект — це об'єкт реального інвестування, який може бути представленим у вигляді:

1. Інвестицій у підвищення ефективності виробництва. Їх метою є, перш за все, створення умов для зниження витрат фірми за рахунок більш досконалого обладнання, навчання персоналу або переміщення виробничих потужностей в регіони з більш вигідними умовами виробництва.

2. Інвестицій у розширення виробництва. Завданням тако­го виду інвестування є розширення можливостей випуску товарів для ринків, що раніше сформувалися, в рамках уже існуючих ви­робництв.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати: