Search:

Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

3. Інвестицій у створення нових підприємств. Такі інвестиції забезпечують створення зовсім нових підприємств, які бу­дуть випускати товари, що раніше не виготовлялися фірмою, або дозволять фірмі вжити спробу виходу з товарами, що раніше вже випускалися, на нові для неї ринки.

4. Інвестицій заради задоволення вимог державних органів управління. Цей різновид інвестиції стає необхідним у тому разі, коли фірма опиняється перед необхідністю задовольнити вимоги властей в частині або екологічних стандартів, або безпеки про­дукції, або інших умов діяльності, які не можуть бути забезпечені лише за рахунок удосконалення менеджменту.

Зважаючи на таку класифікацію, інвестиційний проект може існувати у формі:

а) нульового проекту, який передбачає утворення нового виробництва;

б) реконструкції — впровадження передових технологій без зміни профілю підприємства;

в) розширення або реабілітація (перепрофілювання) дію­чого підприємства.

Незалежно від виду та форми, змістом реальних інвес­тиційних проектів є — заходи щодо проектування, будівництва, придбання технології та обладнання, підготовку кадрів тощо, на­правлених на утворення нового або модернізацію діючого ви­робництва товарів (продукції, робіт, послуг) з метою одержання економічної вигоди. Це не лише система організаційно-правовихта розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення яких-небудь дій, але й заходи (діяльність), які передба­чають їх виконання для досягнення конкретних цілей.

Оскільки існують фінансові, реальні та інноваційні інвес­тиції, то і проекти можуть розрізнятися за такими напрямками вкладання коштів. Галузеві та регіональні проекти мають місце лише в тих випадках, коли суб'єктом інвестування є керівний ор­ган галузі (міністерство) або представники місцевих органів влади. Міжнародні проекти здійснюються за міждержавними угодами за участю, як правило, міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

Основою класифікації проектів за типом доходів є ціль, раді якої вкладаються інвестиції. Це може бути як одержання ре­ального доходу від інвестиційних заходів, так і соціального ефекту.

Важливим в аналізі інвестиційних проектів є виділення різних відношень взаємозалежності. Наприклад, два проекти на­зивають незалежними, якщо рішення про прийняття одного не впливає на рішення про прийняття іншого. Якщо два або більше проекти, що аналізуються не можуть бути реалізовані одночасно, тобто прийняття рішення по одному з них автоматично означає, що проекти, що залишилися мають бути відхилені, то такі проек­ти називають альтернативними, або взаємовиключними.

Розподіл проектів на незалежні та альтернативні має ве­лике значення при формуванні інвестиційного портфелю в умо­вах обмеженого обсягу інвестицій. Величина верхньої межі обся­гу виділених коштів може бути в момент планування невизначеною, яка залежить від різних факторів, наприклад, суми прибут­ку поточних та майбутніх періодів. В цьому випадку незалежні проекти визначають за ступенем їх пріоритетності.

Якщо прийняття нового проекту сприяє росту доходів по одному або декільком іншим проектам, то такі проекти пов'язані між собою відношеннями компліментарності. Визна­чення відношення компліментарності припускає пріоритетність розгляду проектів у комплексі, а не ізольовано. Це має особливе значення, коли прийняття проекту по вибраному основному кри­терію не є очевидним — в цьому випадку мають використовува­тися додаткові критерії, в тому числі йнаявність, і ступінь компліментарності.

Якщо прийняття нового проекту сприяє зниженню до­ходів по одному або декільком іншим проектам, то такі проекти пов'язані між собою відношеннями заміщення. Як приклад мож­на привести проект, який передбачає відкриття шиноремонтного виробництва на заводі, який виготовляє ці шини. Зрозуміло, що прийняття цього проекту знизить попит на нові вироби.

У процесі аналізу інвестиційного проекту важливе зна­чення має тип грошового потоку. Потік називається одинарним, якщо він складається з інвестицій, здійснених одночасно або про­тягом декількох послідовних базових періодів, та послідуючих притоків грошових коштів. Якщо притоки грошових коштів чер­гуються в будь-якій послідовності з їх відтоками, то потік назива­ють неординарним.

За рівнем ризику проекти можуть бути ранжовані від поза ризикових до проектів із високим ступенем ризиком. На­приклад, мінімальний ризик мають державні інвестиційні проек­ти, метою який є, в більшості випадків, соціальний ефект, а найбільш ризикованими вважають інноваційні (вінчурні) проек­ти — метою яких є одержання надприбутків від впровадження нових ідей, техніки, технологій тощо.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати: