Search:

Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

У процесі залучення коштів для фінансування інвес­тиційних проектів має значення форма власності. Зрозуміло, що для індивідуальних інвесторів важче знайти необхідні кошти для реалізації інвестиційних проектів ніж для колективних чи спільних. Державні інвестиційні проекти реалізуються, як прави­ло, за рахунок централізованих державних коштів або коштів Державного та місцевого бюджетів.

2. Порядок розробки інвестиційного проекту

Розробка та реалізація інвестиційного проекту (насампе­ред виробничого спрямування) проходить тривалий шлях від ідеї до випуску продукції. В умовах ринку цей період прийнято роз­глядати як життєвий цикл інвестиційного проекту або інвес­тиційний цикл, який охоплює три фази:

• передінвестиційну (попередні дослідження до остаточного прийняття інвестиційного рішення);

• інвестиційну (проектування, укладання договорів, підряду, будівництво);

• виробничу (етап експлуатації знову створених об’єктів).

Кожна з цих фаз у свою чергу поділяється на стадії та етапи, яким відповідають свої цілі та методи. Так у передінвестиційній фазі є декілька паралельних видів діяльності, які частко­во займають і наступну, інвестиційну фазу. Таким чином, як тільки дослідження інвестиційних можливостей визначать доцільність проекту, починаються етапи сприяння інвестиціям та планування їх здійснення.

Зрозуміло, що в інвестиційному циклі найвагомішою є передінвестиційна фаза, яка відповідно до розробок ЮНІДОї включає в себе чотири стадії:

- пошук інвестиційних концепцій (opportunity studies);

- попередня підготовка проекту (pre-feasibility studies);

- остаточне формулювання проекту та оцінка його техніко-економічної та фінансової прийнятності (feasibility studies);

- етап фінального розгляду проекту та прийняття по ньому рішення (final evaluation).

Основою першої фази життєвого циклу інвестиційного проекту є розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) про­екту, яка проводиться у два етапи:

- попередня техніко-економічна оцінка проекту;

- детальна оцінка ефективності інвестиційного проекту.

На першому етапі проводиться укрупнена оцінка най­важливіших техніко-економічних параметрів, яка дозволить вия­вити доцільність розробки конкретного інвестиційного проекту і приблизно оцінити його економічну життєздатність. Розробка ТЕО проекту починається з того, що формулюється кінцева мета проекту та виявляються можливі шляхи досягнення цієї мети, тоб­то розглядається багатоваріантність напрямів розробки проекту з точки зору вибору технології, устаткування. Виробничої потуж­ності, місця розташування, фінансування, строків виконання про­екту і т. ін. У випадку, коли за попередніми розрахунками усі вит­рати за проектом значно перевищують надходження, тобто проект є збитковим, його відхиляють і до нього більше не повертаються.

У випадку, коли попередня оцінка ефективності проек­ту не дала однозначної негативної відповіді про його економічну життєздатність і показала, що проект є або можливо буде при­бутковим, можна переходити до другого етапу розробки ТЕО.

Другий етап розробки ТЕО передбачає розширену, де­талізовану оцінку ефективності інвестиційного проекту в кон­кретних розрахунках та цифрах. Кінцевим результатом цієї робо­ти має стати Попередній Інформаційний Меморандум, що надалі ви­користовується при переговорах з інвестором. В цьому документі мають бути відображені такі аспекти інвестиційного проекту:

загальна інформація про інвестиційний проект;

- оцінка маркетингових факторів;

- визначення виробничої програми;

- вибір технології та виробництва та технологічного устатку­вання;

- вибір місця розташування виробництва;

- забезпеченість ресурсами;

- екологічна оцінка проекту;

- вибір проектувальників, підрядників та постачальників обладнання, сировини, покупців продукції тощо;

- інституціональні аспекти проекту;

- фінансова та економічна оцінка проекту

- аналіз чутливості;

- оцінка ризиків проекту.

Попередній Інформаційний Меморандум є тим основ­ним первісним документом, що дає потенційному інвестору (кре­дитору) необхідну інформацію про інвестиційний проект, тобто дозволяє прийняти рішення про можливу участь у проекті.

Інвестиційна фаза інвестиційного проекту може бути розділена за такими стадіями:

- встановлення правової, фінансової та організаційної основ для здійснення проекту;

- придбання та передача технологій, включаючи основні про­ектні роботи;

- детальне проектне опрацювання та заключения контрактів, включаючи участь у тендерах, оцінку пропозицій та проведен­ня переговорів;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати: