Search:

Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

- придбання землі, будівельні роботи та установка обладнання;

- передвиробничий маркетинг, включаючи забезпечення поставок та формування адміністрації фірми;

- набір та освіта персоналу;

- здача в експлуатацію та пуск підприємства.

Інвестиційна фаза або освоєння інвестицій — це період реалізації інвестиційного проекту. Головним завданням цього періоду є виконання суб'єктами інвестиційної діяльності своїх функціональних обов'язків щодо проекту. Крім того, вони по­винні виконувати постійний контроль та нагляд за процесом ре­алізації проекту, оцінювати поточні результати (відхилення) та вносити корективи у бізнес-план, проект організації вироб­ництва, проект організації робіт, план фінансування, календарний план або сітьовий графік та інші документи, з допомогою яких можна спостерігати та регулювати освоєння інвестицій.

Механізм проведення такого постійного нагляду та кон­тролю за процесом освоєння інвестицій заведено називати моніторингом інвестиційних проектів.

Експлуатаційний етап є останнім у проектному циклі, де інвестор одержує результати від вкладеного капіталу. Крім того, основою експлуатаційної фази є реабілітаційні дослідження, які проводяться на рівні фірми або підприємства. Основною метою досліджень є аналіз технічного, комерційного, фінансового та економічного стану підприємства з метою збільшення ефектив­ності його діяльності та прибутковості із збереженням його як са­мостійної економічної одиниці, а також для прийняття рішень про злиття з іншими компаніями або про його повне закриття. Таке дослідження включає в себе:

- попередню діагностику, де проводиться аналіз підприємств, які потребують у реабілітації;

- діагностику стадія на якій визначаються слабкі сторо­ни підприємства, а також можливі сторони реабілітації;

- короткострокові заходи з реабілітації — на цій стадії здійснюються заходи, які не потребують великих капіталовкла­день (реорганізація фінансового управління, управління запасами, контролю або попереджувального технічного обслуговування);

- оцінка проектів та збільшення фінансування — у випад­ку завершення діагностичного аналізу, вирішується питання про залучення додаткових інвестиційних коштів для фінансування ре­абілітаційних проектів;

- реабілітація — це заключний процес, який включає в себе: додаткове навчання з усіх аспектів реабілітації, введення попереджувального технічного обслуговування та контролю якості, покращення фінансового та загального управління, консультування з питань стратегії, планування та інвестування.

Таким чином, знову починається фаза передінвестиційних досліджень.

Загальна процедура впорядкування інвестиційної діяль­ності по відношенню до конкретного проекту формалізується у вигляді так званого проектного циклу (спрощена форма інвес­тиційного циклу), який має такі етапи.

1. Формулювання проекту (ідентифікація). На цьому етапі керів­ництво аналізує поточний стан підприємства та визначає найбільш приоритетні напрямки його подальшого розвитку. Результатом цього аналізу є бізнес-ідея, яка представляється як інвестиційний проект.

2. Розробка (підготовка) проекту. На цьому етапі проводиться поступове уточнення та вдосконалення плану проекту по всіх його напрямках — комерційному, технічному, фінансовому, економічному, інституціональному тощо. Важливим на цьому етапі є також пошук та збір вихідної інформації для рішення окремих задач проекту.

3. Експертиза проекту. Це найважливіший етап проектного циклу, на якому інвестор, або сам проводить експертизу інвестиційного проекту по всім напрямкам, або залучає для цього авторитетну консалтингову компанію.

4. Здійснення проекту. Стадія охоплює реальний розвиток бізнес-ідеї з того моменту, коли проект вводиться в експлуатацію. Вона включає також основну частину реалізації проекту, задача якої — перевірка грошових потоків, які генерує проект, для покриття вкладених інвестицій та забезпечення бажаної інвес­тором віддачі.

5. Оцінка результатів. Проводиться як по закінченню проекту в цілому, так і в процесі його реалізації. Основна мета стадії — порівняння ідей, закладених в проект з ступенем їх, фактично­го виконання.

3. Основні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів

Важливим етапом інвестиційного процесу є проведення аналізу потенційних проектів, який хоча й не залежить від інвестиційної політики держави, але має великий вплив на прийняття майбутніх рішень.

В умовах досконалої конкуренції критерієм ефективності інвести­ційного проекту є рівень прибутку, що отриманий на вкладений капітал. При цьому прибутковістю буде не тільки приріст капіталу, а такий темп його зростання, який повністю компенсує загальну зміну купівельної спроможності грошей протягом досліджуваного періоду, забезпечує міні­мальний рівень прибутковості і покриває ризик інвестора, який пов'яза­ний зі здійсненням проекту.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати: