Search:

Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

Перевагами даного методу є його об'єктивність, незалежність від абсолютної величини інвестицій, оцінка відносної прибутковості проек­ту. Він може використовуватися для порівняння проектів з різними рівня­ми ризику: проекти з більшим рівнем ризику повинні мати більший IRR.

До недоліків розрахунку показника внутрішньої норми прибутковості можна віднести складність його розрахунку без комп'ютера та велику залежність від точності оцінки майбутніх грошових потоків.

При порівнянні інвестиційних проектів з різними строками реаліза­ції можна скористатися одним з методів виключення впливу часового чинника. Найдоступнішим з них є метод безмежного ланцюгового повто­рення порівнюваних проектів. Він передбачає, що кожний з аналізованих проектів може бути реалізований безмежну кількість разів. Тому, напри­клад, скоригований показник NPV можна знайти за формулою для безмежно спадної геометричної прогресії.

Наведемо приклад порівняння двох інвестиційних проектів та вибору ефективнішого з них. Статутом ТзОВ «Ряшів» передбачено можливість надання різноманітних послуг населенню. Керівництво, беручи до уваги наявність на підприємстві сучасного комп'ютера, вирішило спрямувати вільні ресурси на купівлю лазерного принтера і сканера або ксерокса. У табл. 3.1 наведені необхідні для розрахунку дані бізнес-планів інвестиційних проектів «А» (купівля принтера і сканера) та «Б» (купівля ксерокса).

Таблиця 3.1

Дані бізнес-планів інвестиційних проектів «А» та «Б»

ПОКАЗНИКИ

Інвестиційний проект «А»

Інвестиційний проект «Б»

1. Обсяг інвестованих коштів, грн.

9000

10 000

2. Період експлуатації інвестиційного проекту, років

4

3

3. Сума грошового потоку всього, в тому числі 1-й рік 2-й рік

3-й рік

4-й рік

12 000 5000 4000 2000 1000

13000 5000 4000 4000

Для дисконтування сум грошового потоку проекту «А» використана ставка проценту в розмірі 12% (у зв'язку з довшим строком його реалі­зації), а для проекту «Б» - 10%.

Підставимо отримані дані в наведені вище формули і отримаємо результати, які для порівняння і вибору кращого з двох потенційних проектів розмістимо в табл. 3.2. [6;145]

Отже, всі критерії, крім показника внутрішньої норми прибутковості, свідчать про те, що проект «Б» приймати доцільніше, ніж проект «А». Наукові дослідження показують, що при прийнятті рішення краще відда­вати перевагу показнику чистої теперішньої вартості. Основним аргументом щодо цього є те, що даний метод визначення ефективності інвестицій вказує на приріст вартості інвестора у випадку прийняття проекту, тобто на пряме зростання його прибутків.

Але згідно з цим же джерелом менеджери американських компаній надають перевагу показнику внутрішньої норми прибутковості як крите­рію ефективності інвестиційного проекту. Вони вважають, що рішення легше приймати, якщо брати до уваги відносні, а не абсолютні показники.

Таблиця 3.2

Показники інвестиційної привабливості проектів «А» та «Б»

ПОКАЗНИКИ

Інвестиційний проект

Результати

«А»

«Б»

«А»

«Б»

1. Період окупності, років

2,9

2,7

1

 

2. Чиста теперішня вартість

730

859

-

+

3. Чиста теперішня вартість (за методом безмежного ланцюго­вого повторення)

2008

3453

 

+

3. Індекс прибутковості

1,08

1,09

-

+

4. Внутрішня норма прибутко­вості, %

17

15

+

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати: