Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

· застрахувати предмет в обсязі його вартості за рахунок і в інтересах заставника.

Одночасно по договору банк може придбати право користування предметом закладу. Придбані таким чином майнові вигоди повинні спрямовуватися на покриття видатків по утриманню вказаного предмету або зараховуватися в рахунок погашення процентів по кредиту або самого кредиту.

Сфера застосування закладу невелика. Це пов'язано, з одного боку, з браком у банків приміщень для зберігання відповідних цінностей, з другого ж боку, з тим, що даний варіант припускає вилучення відповідного майна з корисного господарського обігу. Крім того, не будь-який предмет застави за своїми природними, натурально-речовими характеристиками може стати предметом закладу. Тому в сферу закладу потрапляють, як правило, коштовні камені і вироби з них, золото і вироби з нього, валютні цінності, предмети мистецтва, деякі види рухомого майна.

Як показує практика, більшість предметів застави залишається у заставодавців. Але і в цьому випадку можливі різні режими володіння, зберігання та користування предметами застави заставодавцями, які повинні бути чітко зафіксовані в договорі застави.

По-друге, вибір слід зробити між варіантами застави за способом володіння предметом застави (варіант обговорюється в договорі):

· без права продажу;

· з правом продажу;

· з правом здачі в оренду.

В першому випадку повинно бути передбачено зобов'язання заставодавця достроково погасити основний борг і проценти або перевести такий борг на особу, яка купила предмет застави. В третьому випадку слід передбачити в договорі пункт про обов'язок заставодавця повідомити заставодержателя про здійснену орендну угоду.

По-третє, слід зробити вибір між варіантами застави за способом (місцем) зберігання і користування предметами застави (ТМЦ):

· тверда застава;

· застава товарів в обігу.

Про тверду заставу було сказано вище. Сюди слід додати, що в цьому випадку можливе нотаріальне засвідчування режиму зберігання шляхом накладення певного знаку.

В другому випадку заставодавець має право замінювати товари іншими зразками подібного роду, але таким чином, щоб сума вартості товарів не стала меншою зазначеної в договорі. Іншими словами, предметом застави тут є не товарна маса, а деяка сума вартостей. При цьому заставодавець повинен вести спеціальний облік вибуваючих та надходжуваних у заміну вибувшим предметам застави, маючи на увазі, що необхідно підтримувати обов'язковий їх залишок на кожний день.

4. Контроль за зберіганням об'єкту застави.

Здійснюється він в попередньому і подальшому порядку відносно укладання кредитної угоди.

Попередній контроль має за мету перевірити відповідність запропонованого позичальником заставного матеріалу необхідним вимогам. Головними напрямками банківського контролю на цій стадії є:

· перевірка права власності (повного господарського відання) потенційного позичальника на пропонований об'єкт застави;

· визначення якості, вартості, місця і порядку майбутнього зберігання об'єкту застави, способів забезпечення його цілісності.

Необхідно також перевірити, чи не заставлене запропоноване майно по іншому договору застави. В результаті проведеної перевірки банк може відвернути заяву клієнта на надання позики, якщо вказані вимоги не виконуються або можуть бути не виконані в майбутньому.

Подальший контроль потрібний для того, щоб:

А) стежити за точністю виконання заставодавцем умов договору;

Б) своєчасно одержувати достовірну інформацію про склад і вартість предметів застави, що реально є в наявності;

В) спостерігати за ринковою кон'юнктурою, яка показує можливості продажу предметів застави.

Якщо предмет застави залишено у володінні заставодавця, то в договорі слід передбачити пункт про характер і періодичність відомостей, що надаються заставодавцем банку (дані про фактичний обсяг і вартість заставлених цінностей в розрізі окремих видів або груп цінностей). На підставі цих відомостей банк отримує можливість перевіряти забезпечення наданого кредиту, порівнюючи вартість фактичної застави у наявності (за відрахуванням маржі) з сумою кредиту. При виявленні нестачі забезпечення банк повинен поставити вимогу (якщо це заздалегідь обумовлено в договорі) поповнення частини застави, якої бракує, відповідними цінностями.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

Поглиблення спеціалізації в діяльності економічних суб'єктів і диверсифікація напрямків укладання капіталу об'єктивно посилюють роль професійного посередництва на фінансовому ринку України. Розглядаючи змістовно-структурну характеристику поняття "фінансове посередництво", слід зазначити, що міжнародна й вітчизняна економічна термінологія і юриспруденція не містять його достатньо вичерпного визначення і тлумачення. Отже, варто взяти як визначення таке: "Фінансові посередники, або фінансові інститути, являють ...

Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-гос­подарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінан­сових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господа­рювання. Фінансова діяльність — це система форм і методів, які викори­стовуються для фінансового забезпечення функціонування підпри­ємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практич­на ...

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

Вступ Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. У будь-якому дійстві виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий - робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але ...