Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

При реалізації державного майна необхідно враховувати, що у відповідності до ст. ст. 20 та 21 Закону "Про заставу", реалізація заставленого майна державних підприємств та відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, всі акції яких перебувають у державній власності, здійснюється виключно з аукціонів (публічних торгів). Реалізація вищевказаного майна здійснюється відповідним органом приватизації.

Тому при реалізації державного майна банк у всіх випадках самостійно не має права його реалізовувати, а повинен звернутися до органу приватизації (регіональне відділення Фонду державного майна) з заявою про продаж державного майна та виконувати вимоги органу приватизації.

Реалізація заставленого майна, що не є державною власністю, проводиться також з аукціонів, якщо інше не передбачено договором застави. Тому, враховуючи складність процедури проведення аукціонів (публічних торгів), рекомендується в договорах застави передбачати можливість реалізувати предмет застави шляхом продажу поза аукціоном (через комісійні магазини населенню, юридичним особам за договорами купівлі-продажу та інш.). Право вибору способу реалізації предмету застави повинно завжди належати банку.

Якщо аукціон (публічні торги) оголошено таким, що не відбувся, заставодержатель за згодою заставодавця має право залишити заставлене майно за собою за початковою ціною. У випадках, коли заставодавець такої згоди не дав, то заставлене майно реалізується у встановленому порядку (якщо інше не передбачено договором застави).

Враховуючи те, що згідно до Закону "Про банки та банківську діяльність" банком заборонена діяльність в сфері торгівлі та з метою уникнення непорозумінь з податковими органами; реалізацію заставленого майна доцільно доручити третій особі (посереднику) шляхом укладення з нею договору доручення.

Перед реалізацією заставленого майна банк повинен прийняти предмет застави від заставодавця. При цьому обов'язково потрібно укладати договір купівлі-продажу майна між заставодавцем (продавець) та заставодержателем (покупець) та акту прийому-передачі майна. Складання договору купівлі-продажу необхідне для того, щоб юридично закріпити за банком право власності на передане майно. Майно, що буде реалізовуватися, незалежно від подальшого варіанту реалізації враховується на окремому позабалансовому рахунку 3409.

Є декілька варіантів реалізації майна позичальника – самим позичальником, судовим виконавцем за рішенням Господарського суду чи виконавчим написом нотаріуса, посередником на підставі укладеного договору доручення між банком та посередником.

Що ж стосується порядку реалізації заставленого майна через посередника, то цей варіант можливий в тому випадку, коли заставодавець сам не хоче чи не має можливості займатися реалізацією заставленого майна, однак згоден передати майно для реалізації.

1. Укладається договір доручення між банком та посередником на реалізацію предмета застави. У договорі слід обумовити способи і строки реалізації заставленого майна, встановити розмір оплати послуг посереднику, обов'язок посередника сплатити податки до бюджету, право банку перевіряти діяльність посередника по реалізації майна та відповідальність посередника за несвоєчасну реалізацію майна.

2. Укладається договір купівлі-продажу заставленого майна між заставодавцем та банком. Договір повинен містити всі основні умови, передбачені главою 20 Цивільного Кодексу України. У розділі договору "Порядок розрахунків" треба встановити, що банк після отримання сум від реалізації цього майна спрямовує ці суми на погашення заборгованості по кредитному договору, а залишок суми (якщо такий буде мати місце) перераховує заставодавцю.

На підставі опису заставленого майна (Додаток до договору застави) затверджується акт прийому-передачі майна між заставодавцем та банком, який буде додатком до договору купівлі-продажу. Цей акт оприбутковується банком на позабалансовому рахунку 9819 "Інші цінності та документи".

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

Вступ Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. У будь-якому дійстві виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий - робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але ...

Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

Поглиблення спеціалізації в діяльності економічних суб'єктів і диверсифікація напрямків укладання капіталу об'єктивно посилюють роль професійного посередництва на фінансовому ринку України. Розглядаючи змістовно-структурну характеристику поняття "фінансове посередництво", слід зазначити, що міжнародна й вітчизняна економічна термінологія і юриспруденція не містять його достатньо вичерпного визначення і тлумачення. Отже, варто взяти як визначення таке: "Фінансові посередники, або фінансові інститути, являють ...

Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-гос­подарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінан­сових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господа­рювання. Фінансова діяльність — це система форм і методів, які викори­стовуються для фінансового забезпечення функціонування підпри­ємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практич­на ...