Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Широке визнання міжнародними фінансовими колами професійних підходів у діяльності ВАТ „Укрексімбанк” сприяло активному залученню іноземних кредитних ресурсів в економіку України.

Мета, яку автор ставить при дослідженні цієї теми, полягає у вивченні сучасних теоретичних основ і сутності форм забезпечення повернення кредитів, які використовуються у вітчизняній практиці і порівняти їх із зарубіжним досвідом. Адже тепер ми маємо можливість співпрацювати із закордонними колегами не тільки на державному рівні, але і на рівні кореспондентських відносин банків. Дослідження проблемних питань забезпечення кредитів, оцінка і аналіз його якості з метою визначення необхідності і способів регулювання. Для досягнення мети передбачено виконати наступні завдання:

· проаналізувати нормативно-методичні документи;

· ознайомитися з останніми публікаціями в засобах масової інформації провідних фахівців, що стосується теми дослідження;

· надати організаційно-економічну характеристику установи, включаючи опис політик;

· зіставити ступінь відповідності положень з даної теми в установі засадам його ведення згідно чинного законодавства.

За рідкими випадками (надання кредитів без забезпечення тільки першокласним позичальникам – овердрафти, овернайти, бланкові кредити) забезпеченість повернення кредиту є однією з умов кредитних відносин між банком та позичальником. Її застосування викликано прагненням банків уникнення втрати наданої позики та належних до неї відсотків.

Застосування деяких з форм забезпечення повернення кредиту в філії ВАТ „Укрексімбанк” в м. Кіровограді показано на прикладі державного підприємства – одного з клієнтів цього банку. Посилаючись на статтю 52 "Банківська таємниця" Закону України "Про банки і банківську діяльність", автор цієї дипломної роботи не має права використовувати в ній точну назву обраного в якості базового підприємства, прізвища його директора, а звідси і інші реквізити (адреса, номер розрахункового та позичкового рахунків тощо). Також заборонено згадувати найменування контрагентів базового підприємства. Оскільки головним в практичній частині роботи є розкриття суті кредитного механізму, а точніше, застосування деяких з форм забезпечення повернення кредиту банком в практичній ситуації, тобто при виникненні кредитних взаємовідносин з позичальником, то приховування найменування конкретного отримувача кредиту при збереженні чисельних та часових даних аж ніяк не заважає зрозуміти цей механізм в його дії. Тому для простоти автор дав базовому підприємству, по відношенню до якого даний банк застосував деякі з форм забезпечення повернення кредиту, що описані в частині II, досить-такі просту назву – Позичальник. Під цією назвою і згадується це підприємство в II частині роботи.

Звичайно, навряд чи зараз можна зустріти в Україні банк, який в своїй діяльності застосовує одночасно всі способи забезпечення повернення наданих позик. Всі вони описані в теоретичній частині роботи. Оскільки саме економічна ситуація, що склалася на даний час, визначає ширину застосування банками кожної з них, то деякі форми описані лише в теоретичній частині (неустойка, задаток) – вони взагалі схожі скоріше на форму цивільної відповідальності перед кредитором. Решта способів (крім застави) застосовується рідко, тому в III частині роботи вказано, в основному, на їхні недоліки і на ймовірність зазнати збитків при недостатньо грамотному використанню їх банками.

Що ж стосується застави, то зараз ця форма забезпечення виконання зобов'язання використовується банками найчастіше у порівнянні з іншими формами, тому що цей вид забезпечення найнадійніший за будь-якого іншого. В описаних відносинах між Укрексімбанком та Позичальником використовувалися застава, договір доміціляції векселів та договір поручительства. Якщо останній виглядає не більше як додаткова гарантія повернення наданої позики, то без застосування другої форми Позичальник не зміг би самостійно розрахуватись з банком в даній ситуації, і банк був би змушений вдаватися при цьому до реалізації заставленого майна і вже таким чином задовольняти свої вимоги до боржника.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Аналіз імовірності банкрутства

Під банкрутством розуміється встановлена у судовому порядку фінансова неспроможність боржника здійснювати платежі за своїми забов’язанями. До стану банкрутства підприємство може призвести погіршення усіх показників, які визначають його фінансову стійкість тому саме на них базується аналіз ймовірності настання такого стану. Щоб дати оцінку ймовірності банкрутства підприємства, треба побудувати певний інтегральний показник, який би включав в себе найважливіші характеристики фінансової стійкості. Для цієї ...

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

ЗМІСТ ВСТУП . 5 РОЗДІЛ 1. Теоретичне обґрунтування та актуальність застосування форм забезпечення погашення кредиту 9 1.1. Суть та основні принципи забезпечення повернення кредиту 9 1.2. Необхідність укладання угод по забезпеченню кредиту 13 1.3. Способи забезпечення виконання зобов'язань 15 Класифікація способів забезпечення виконання зобов'язань 15 Неустойка . 17 Застава 19 Поручительство і банківська гарантія 42 Страхування ризику неповернення кредиту 53 Уступка вимог 65 1.4. Організація комерційним банком ...

Доходи бюджету

Вступ Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна час­тина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюдже­тах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розви­ток економіки і соціальної сфери. За його допомогою держава, здійснюючи розподіл І перерозподіл валового внутрішнього про­дукту, могла змінювати структуру виробництва, впливати на ре­зультати господарювання, ...