Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Б) За видачу банківської гарантії принципал сплачує гаранту винагороду. Оплата може бути здійснена як в момент видачі гарантії, так і після виконання гарантом своїх зобов'язань (якщо він на це погодиться).

В) Передбачення банківською гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром не залежить у відносинах між ними від того основного зобов'язання, в забезпечення якого вона видана, навіть якщо в гарантії міститься посилання на це зобов'язання. (У випадку поручительства все залежить від змісту самого поручительства). Іншими словами, якщо в гарантії записано, що "буду платити за принципала лише тоді, коли він підтвердить отримання товару від бенефіціара і неможливість самому розрахуватись за товар", все одно по вимозі бенефіціара треба заплатити (по другий вимозі), інакше підуть штрафи, які гаранту ніхто не поверне.

Г) Більше того, відміна банківській гарантії своєю незалежністю від інших способів забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб (в тому числі і від поручительства) полягає і в тому, що банківська гарантія зберігає свою силу навіть після припинення основного зобов'язання або визнання його недійсним. Звідси знову ризик її видачі.

Д) Банківська гарантія може бути відзивною і безвідзивною. Якщо в тексті гарантії не вказано, що вона є відзивною, гарант не може відізвати її, тобто вона вважається безвідзивною. Якщо ж вона по тексту є відзивною, то її не можна відзивати після пред’явлення гаранту вимог бенефіціара. Тут діє пріоритетність безвідзивності. Отже, видаючи гарантію, треба мати особливо надійних контрагентів. (При поручительстві питання про можливість і неможливість відізвати ролі не відіграє).

Е) Заміна кредитора в договорі банківської гарантії припускається лише зі згоди боржника, в якості якого виступає гарант. Така згода заздалегідь передбачається в банківській гарантії.

Ж) Банківська гарантія набуває чинності з дня її видачі, якщо в гарантії не передбачено інше, як, наприклад, отримання письмового акцепту бенефіціара або отримання копії перерахування кредитної суми принципалу.

З моменту вступу в юридичну силу банківської гарантії гарант в правовому відношенні стає боржником, а бенефіціар – кредитором, і всі відносини регулюються між ними на цій основі. (У цьому зв'язку банки прагнуть видати спочатку предгарантійне зобов'язання, а саму гарантію – коли товар або завантажено на корабель – по першому коносаменту, або коли він вже поступив на склад підконтрольної банку фірми).

З) Строк гарантії.

1) Банківська гарантія видається на певний строк. Цей строк може бути встановлено шляхом зазначення певної дати, після якої вона припиняє свою дію, або шляхом визначення днів-місяців її дії з моменту видачі.

2) Вимоги бенефіціара повинні бути заявлені в цей строк, який не може бути відновлено і який може бути перервано.

3) Підставою для звернення до гаранта є недотримання умов основного договору принципалом, що повинно мати документальне підтвердження від бенефіціара.

И) якщо гаранту до задоволення вимоги бенефіціара стало відомо, що основне зобов'язання повністю або в частині вже використано, припинено по інших підставах або недійсне, він повинен негайно повідомити про це бенефіціара і принципала.

Отримана гарантом після такого повідомлення повторна вимога бенефіціара підлягає засвідчуванню гарантом. Повторна вимога означає, що з цього моменту гарант буде сплачувати штрафні санкції бенефіціару за невиконання, якщо його правомірність буде визначена судовим рішенням. Якщо в самій гарантії не буде зафіксовано обмежену відповідальність гаранта перед бенефіціаром, то гарант, крім суми гарантії, буде сам платити неустойки, якщо він несвоєчасно або неналежним чином виконав свій обов'язок сплатити відповідну суму, тому він повинен розглядати інтереси бенефіціара, як свої власні.

К) Особливе значення має питання про припинення банківській гарантії, тому що, по-перше, її припинення не співпадає з припиненням, виконанням або недійсністю основного зобов'язання; по-друге, сам юридичний механізм здійснення правовідносин по банківській гарантії не виключає можливості подвійного виконання основного зобов'язання, забезпеченого гарантією; по-третє, на практиці існують великі розбіжності в розумінні припинення дії банківської гарантії. І все це визначається незалежністю банківської гарантії від основного зобов'язання. Тому законодавцем чітко визначено обставини, обумовлені діями сторін, що припиняють або змінюють банківську гарантію.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Кошторисне фінансування

План Кошторисний порядок фінансування видатків бюджетів Державні капітальні вкладення Фінансування житлово-комунального господарства Видатки на науку, освіту, на утримання установ охорони здоров'я Фінансування соціально-культурних закладів фінансування органів влади і управління Фінансування оборони Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи Використана література Кошторисний порядок фінансування видатків бюджетів. Найпоширенішою формою бюджетного фінансування є кошторисне ...

Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

Поглиблення спеціалізації в діяльності економічних суб'єктів і диверсифікація напрямків укладання капіталу об'єктивно посилюють роль професійного посередництва на фінансовому ринку України. Розглядаючи змістовно-структурну характеристику поняття "фінансове посередництво", слід зазначити, що міжнародна й вітчизняна економічна термінологія і юриспруденція не містять його достатньо вичерпного визначення і тлумачення. Отже, варто взяти як визначення таке: "Фінансові посередники, або фінансові інститути, являють ...

Можливості вступу України до СОТ

Зміст Вступ 1. Загальні відомості про Світову організацію торгівлі (СОТ) 2. Процес вступу України до СОТ 3. Перспективи вступу України до СОТ 3. 1. Позитивні та негативні наслідки приєднання України до СОТ . 3. 2. Гармонізація національного законодавства України . Висновки Література Вступ На сьогодні одним із головних пріоритетів зовнішньоекономічної політики України щодо інтеграції у світову економіку є вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). У Посланні Президента України до Верховної Ради (2002 р.) ...