Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Зобов'язання гаранта перед бенефіціаром по гарантії припиняються:

1) сплатою бенефіціару суми, на яку видано гарантію (При поручительстві відмова кредитора від запропонованого виконання вважається умовою припинення поручительства);

2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який її видано;

3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії та повернення її гаранту;

4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його зобов'язань.

Припинення зобов'язання гаранта на підставах, вказаних в підпунктах 1, 2 та 4 даного пункту, не залежить від того, чи повернено йому гарантію.

Гарант, якому стало відомо про припинення гарантії, повинен без зволікання повідомити про це принципала.

Л) Необхідно мати на увазі, що банківську гарантію, яка адресована іноземному контрагенту, може бути видано тільки банком, який має право працювати з валютними цінностями.

Що ж стосується гарантій, які видаються банками, то найбільш розповсюдженими з них є:

· платіжні;

· належного виконання контракту, повернення авансу;

· тендерні та митні;

· під проекти;

· виставлення резервних акредитивів.

Вартість таких послуг банку складає декілька процентів річних від суми угоди. Для їх отримання в банк слід надати заяву, техніко-економічне обґрунтування передбачуваної операції або проекту (таке ж, як при зверненні за кредитом) і прийнятне забезпечення. Таким забезпеченням можуть бути:

· грошові кошти, які розміщуються або вже знаходяться на рахунках клієнта (тому бажано, щоб клієнт, за якого банк ручається, мав розрахунковий рахунок в цьому ж банку), його зобов'язання підтримувати на рахунку деякий залишок, який не зменшується, та право банку списувати відповідні суми при настанні гарантійного випадку;

· ліквідні активи клієнта, в тому числі нерухоме майно;

· доходи клієнта від гарантованої банком угоди або діяльності.

Банки не єдині учасники ринку гарантійних послуг. Разом з тим відомо, що банківські гарантії приймають більш охоче, ніж поліси навіть першокласних страхових компаній, так як, по-перше, рівень банківських комісій значно нижчий за страхові премії; по-друге, надійні банки виконують свої гарантійні зобов'язання по першій вимозі, між тим як страхові компанії обумовлюють такі платежі масою додаткових документів і процедур.

Банки приймають гарантії тільки від надійних, фінансово стійких юридичних та фізичних осіб. Тому вони в попередньому порядку повинні переконатися в їх спроможності як у фінансовому плані, так і з точки зору готовності виконати свої зобов'язання при настанні гарантійного випадку. При цьому потрібен диференційований підхід.

В розглядуваному аспекті гарантії бувають двох видів: незабезпечені і забезпечені. Перший вид означає, що гарантія даної особи приймається на підставі довіри, оскільки зв'язки з нею підтримуються давно, а репутація у неї бездоганна. Від всієї решти контрагентів необхідно вимагати доказів надійності і надання забезпечення. Вони, в свою чергу, вимагають індивідуального підходу: по відношенню до фізичних осіб можна скористатись даними про їхнє майно та доходи, методика визначення платоспроможності підприємств банкам відома, є свої відомі методики визначення фінансового становища банків, страхових компаній, фондів. Якщо фінансовий стан гаранта викликає сумніви, банк повинен вимагати забезпечення його гарантії заставою майна.

Що ж стосується з'ясування готовності гаранта виконати при необхідності своє зобов'язання, то в цьому плані практикується використання двох засобів: по-перше, збір по можливості широкої та об'єктивної інформації про гаранта; по-друге, попередні зустрічі та бесіди з ним, в ході яких слід з'ясувати його умови і реальні наміри.

Необхідною вимогою до гарантій як до засобу забезпечення повернення кредитів є правильне оформлення відповідного документу (підписи, печатка та інш.). Особливо рекомендується перевіряти справжність гарантій, для чого в першу чергу слід звернутися до того, від чийого імені надана гарантія. Такою перевіркою повинна займатися служба економічної безпеки банку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Аналіз імовірності банкрутства

Під банкрутством розуміється встановлена у судовому порядку фінансова неспроможність боржника здійснювати платежі за своїми забов’язанями. До стану банкрутства підприємство може призвести погіршення усіх показників, які визначають його фінансову стійкість тому саме на них базується аналіз ймовірності настання такого стану. Щоб дати оцінку ймовірності банкрутства підприємства, треба побудувати певний інтегральний показник, який би включав в себе найважливіші характеристики фінансової стійкості. Для цієї ...

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

ЗМІСТ ВСТУП . 5 РОЗДІЛ 1. Теоретичне обґрунтування та актуальність застосування форм забезпечення погашення кредиту 9 1.1. Суть та основні принципи забезпечення повернення кредиту 9 1.2. Необхідність укладання угод по забезпеченню кредиту 13 1.3. Способи забезпечення виконання зобов'язань 15 Класифікація способів забезпечення виконання зобов'язань 15 Неустойка . 17 Застава 19 Поручительство і банківська гарантія 42 Страхування ризику неповернення кредиту 53 Уступка вимог 65 1.4. Організація комерційним банком ...

Методи перевірки фінансової звітності

1. Методи перевірки фінансової звітності Однією з найважливіших перевіряючих процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому перевіряючий керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХIV та такими нормативними документами: • П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; • П(С)БО 2 "Баланс"; • П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; • П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"; • П(С)БО ...