Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

2. Змінність економічної кон'юнктури змушує фірми до проведення певних заходів, метою яких є досягнення запланованого доходу в будь-яких умовах. Це здійснюється в значній мірі за рахунок кредитного страхування шляхом злиття багатьох випадків неплатоспроможності в одному центрі.

3. Часті випадки невідрегульованої неплатоспроможності явно погіршують взаємні зв'язки між клієнтами, посилюють взаємну недовіру. Кредитне страхування, сприяючи уникненню втрат кредиторами, сприяє росту певності у відносинах між кредиторами і дебіторами. Крім того, статистика неплатоспроможності (платоспроможності) окремих підприємців, яка регулярно громадиться у страхових органах, використовується для інформування підприємницьких кіл. Відповідно, підприємці-кредитори отримують можливість остерегтися від своїх небажаних клієнтів в особі хронічних неплатників. З другого боку, така ситуація стимулює останніх до бажання зміни думки про себе, і то на краще, через поліпшення своєї платіжної дисципліни.

З тісного спілкування із страховиками підприємці постійно отримують інформацію не лише про окремі фірми,, але і про ризикованість різних сфер, напрямів підприємницької діяльності з точки зору платіжної кондиції їх основних учасників. Таким чином, страхування кредитів підприємці можуть розглядати як змістовну інвестицію, доцільність якої може визначатися вигідним співвідношенням отриманого ефекту і здійснених затрат.

Тип заставного страхування представляється групою традиційних видів заставного страхування, відомих і використовуваних ще від початків страхування кредитів. Окремою підгрупою, як видно із схеми 3, виступає "страхування фінансових гарантій". В широкому змісті під страхуванням фінансових гарантів розуміється обов'язок страхувальника відшкодувати кредитору збитки, які виникають в ситуації, коли дебітор не виконає встановлений в договорі обов'язок оплати щодо свого кредитора. Страхування фінансових гарантій, у свою чергу теж складається із двох основних підрозділів. Згідно з умовами одного з них здійснюється покриття збитків, отриманих при кредитуванні, що ведеться за рахунок спеціальних фінансових інститутів, як, наприклад, іпотечних позик та спеціальних банківських кредитів. У цьому випадку позичальник є застрахованим. Другий підрозділ охоплює страхування фінансових гарантій, виданих різними господарськими суб'єктами у вигляді своїх боргових зобов'язань, тобто цінних паперів. Взаємне пов'язання різних форм страхового захисту через фінансові гарантії можуть бути представлені Схемою 1.4:

Схема 1.4

Форми страхування фінансових гарантій

Особливістю приведеної схеми є специфічний вид страхування фінансових гарантій, який будується на новітній формі фінансування кредитного типу, і яка, завдяки своїм специфічним рисам, отримала назву "Секуритизація". Вона полягає на заміні традиційного кредитування підприємств наданням фінансової допомоги шляхом введення в обіг цінних паперів. Однак, вони застосовуються як гарантійний засіб також і в інших випадках, а тому новиною цього фінансового інструменту є не стільки випуск і застосування цінних паперів, скільки техніка його функціонування. Секуритизація означає для банків можливість посереднього надання кредитів у формі емісії цінних паперів на основі боргових зобов'язань. Роль банків також може мати пасивний характер – приймання емітованих паперів до власних портфелів або обслуговуючий – коли банки виконують функції маклерів, займаючись при цьому лише посередництвом між емітентом та інвесторами.

На українському страховому ринку страхування кредитів, як новий вид страхового захисту, з'явилося наприкінці 80-х років у двох варіантах:

А) добровільного страхування ризику непогашення кредитів, особливою рисою котрого є те, що страхувальником виступає банк, тобто це є типове делькредерне страхування, коли банк, передаючи ризик страховику, виступає одночасно страхувальником і бенефіцієнтом.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

Поглиблення спеціалізації в діяльності економічних суб'єктів і диверсифікація напрямків укладання капіталу об'єктивно посилюють роль професійного посередництва на фінансовому ринку України. Розглядаючи змістовно-структурну характеристику поняття "фінансове посередництво", слід зазначити, що міжнародна й вітчизняна економічна термінологія і юриспруденція не містять його достатньо вичерпного визначення і тлумачення. Отже, варто взяти як визначення таке: "Фінансові посередники, або фінансові інститути, являють ...

Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-гос­подарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінан­сових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господа­рювання. Фінансова діяльність — це система форм і методів, які викори­стовуються для фінансового забезпечення функціонування підпри­ємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практич­на ...

Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан­ки економіки — підприємств та організацій. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль­кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом ...