Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

2. Змінність економічної кон'юнктури змушує фірми до проведення певних заходів, метою яких є досягнення запланованого доходу в будь-яких умовах. Це здійснюється в значній мірі за рахунок кредитного страхування шляхом злиття багатьох випадків неплатоспроможності в одному центрі.

3. Часті випадки невідрегульованої неплатоспроможності явно погіршують взаємні зв'язки між клієнтами, посилюють взаємну недовіру. Кредитне страхування, сприяючи уникненню втрат кредиторами, сприяє росту певності у відносинах між кредиторами і дебіторами. Крім того, статистика неплатоспроможності (платоспроможності) окремих підприємців, яка регулярно громадиться у страхових органах, використовується для інформування підприємницьких кіл. Відповідно, підприємці-кредитори отримують можливість остерегтися від своїх небажаних клієнтів в особі хронічних неплатників. З другого боку, така ситуація стимулює останніх до бажання зміни думки про себе, і то на краще, через поліпшення своєї платіжної дисципліни.

З тісного спілкування із страховиками підприємці постійно отримують інформацію не лише про окремі фірми,, але і про ризикованість різних сфер, напрямів підприємницької діяльності з точки зору платіжної кондиції їх основних учасників. Таким чином, страхування кредитів підприємці можуть розглядати як змістовну інвестицію, доцільність якої може визначатися вигідним співвідношенням отриманого ефекту і здійснених затрат.

Тип заставного страхування представляється групою традиційних видів заставного страхування, відомих і використовуваних ще від початків страхування кредитів. Окремою підгрупою, як видно із схеми 3, виступає "страхування фінансових гарантій". В широкому змісті під страхуванням фінансових гарантів розуміється обов'язок страхувальника відшкодувати кредитору збитки, які виникають в ситуації, коли дебітор не виконає встановлений в договорі обов'язок оплати щодо свого кредитора. Страхування фінансових гарантій, у свою чергу теж складається із двох основних підрозділів. Згідно з умовами одного з них здійснюється покриття збитків, отриманих при кредитуванні, що ведеться за рахунок спеціальних фінансових інститутів, як, наприклад, іпотечних позик та спеціальних банківських кредитів. У цьому випадку позичальник є застрахованим. Другий підрозділ охоплює страхування фінансових гарантій, виданих різними господарськими суб'єктами у вигляді своїх боргових зобов'язань, тобто цінних паперів. Взаємне пов'язання різних форм страхового захисту через фінансові гарантії можуть бути представлені Схемою 1.4:

Схема 1.4

Форми страхування фінансових гарантій

Особливістю приведеної схеми є специфічний вид страхування фінансових гарантій, який будується на новітній формі фінансування кредитного типу, і яка, завдяки своїм специфічним рисам, отримала назву "Секуритизація". Вона полягає на заміні традиційного кредитування підприємств наданням фінансової допомоги шляхом введення в обіг цінних паперів. Однак, вони застосовуються як гарантійний засіб також і в інших випадках, а тому новиною цього фінансового інструменту є не стільки випуск і застосування цінних паперів, скільки техніка його функціонування. Секуритизація означає для банків можливість посереднього надання кредитів у формі емісії цінних паперів на основі боргових зобов'язань. Роль банків також може мати пасивний характер – приймання емітованих паперів до власних портфелів або обслуговуючий – коли банки виконують функції маклерів, займаючись при цьому лише посередництвом між емітентом та інвесторами.

На українському страховому ринку страхування кредитів, як новий вид страхового захисту, з'явилося наприкінці 80-х років у двох варіантах:

А) добровільного страхування ризику непогашення кредитів, особливою рисою котрого є те, що страхувальником виступає банк, тобто це є типове делькредерне страхування, коли банк, передаючи ризик страховику, виступає одночасно страхувальником і бенефіцієнтом.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Спекулятивні стратегії на біржі

СПЕКУЛЯТИВНІ УГОДИ Поширеними біржовими операціями є спекулятивні угоди, які укладаються з метою отримання прибутку в умовах коливання цін. Спекулятивний прибуток отримують з різниці між ціною біржового контракту в день укладення і ціною в день його виконання. Виділяють різні види спекулятивних угод. Так, спекулянти можуть скуповувати біржові контракти з метою їх наступного продажу за більш високою ціною. Цей вид спекуляції називається грою на підвищення цін. Спекулянтів в цьому випадку називають "биками", а ...

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

Вступ Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. У будь-якому дійстві виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий - робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але ...

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

ЗМІСТ ВСТУП . 5 РОЗДІЛ 1. Теоретичне обґрунтування та актуальність застосування форм забезпечення погашення кредиту 9 1.1. Суть та основні принципи забезпечення повернення кредиту 9 1.2. Необхідність укладання угод по забезпеченню кредиту 13 1.3. Способи забезпечення виконання зобов'язань 15 Класифікація способів забезпечення виконання зобов'язань 15 Неустойка . 17 Застава 19 Поручительство і банківська гарантія 42 Страхування ризику неповернення кредиту 53 Уступка вимог 65 1.4. Організація комерційним банком ...