Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Б) добровільного страхування відповідальності позичальників за непогашення кредитів, за умовами якого страхувальником виступає боржник, страхуючи отриманий кредит на користь свого кредитора.

В другому випадку страхується нібито виконання фінансових зобов'язань, даних боржником на покриття збитку, завданому своєму кредитору. Це є тип специфічного (заставного) страхування без страхування заставного майна. Він набув за кілька років широкого розвитку і популярності як серед клієнтів банків своєю доступністю, так і серед страхових компаній своєю прибутковістю. Перший із запропонованих варіантів страхування банками ризику непогашення кредиту своїми клієнтами практично поки що не знайшов попиту на страховому ринку. Разом з тим, з логіки пов'язання інтересів виникає, що ініціаторами таких страхових операцій повинні виступати банки як пошукувачі страхового захисту. Для них ця операція за своїм характером знаходить аналогію в страхуванні від нещасних випадків, якими є факти неповернення кредитів. Укладення подібної угоди потребує від банків як звичайної, рутинної роботи, так і відповідної аналітичної – при узгодженні страхових тарифів, характеру відповідальності, інших умов страхування кредитної заборгованості, передачі страховику документів, необхідних йому для відкриття регресивного позову до боржника банку. Більш простими з точки зору процедури є відносини по страхуванню відповідальності позичальників за непогашення кредитів, оскільки страховий поліс розглядається як вид гарантійного листа страхової організації банку по фінансових зобов'язаннях його клієнтів. Однак недоліком цієї масової форми страхування є те, що страховик не вступає в безпосередні правові відносини із бенефіцієнтом-банком, а пов'язаний з ним лише посередньо. Отже банк, як третя особа, втрачає пріоритет своїх інтересів у цих стосунках. Тому, очевидно, подальший шлях розвитку страхового забезпечення вірительності буде полягати не лише через вдосконалення діючих умов страхування відповідальності, але й через поступову його трансформацію в страхування типу делькредерного, яке можна розглядати як страхування банків від нещасного випадку в їх діяльності. Такий страховий захист міг би мати характер коверноту, відзначатися більшою стабільністю і посиленням пріоритету інтересів кредиторів.

В обох варіантах страхування кредитів страхова відповідальність страховика формується на основі ризику, який має кумулятивний характер. За такий ризик, за згодою зацікавлених сторін, приймається настання ситуації непогашення кредиту, яка, в свою чергу виникає як результат певних різних подій, які самі по собі можуть кваліфікуватися як ризики першого порядку. Слід відмітити, що серед страховиків практикується різний підхід щодо визначення сфери і переліку первинних страхових ризиків, а звідси і обсяг страхової відповідальності. Так, зокрема, НАСК "Оранта" не вважає ризиковими події форс-мажорного характеру. Тобто, Правилами страхування ризиків непогашення кредитів страховик застерігає за собою право відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо:

· непогашення кредиту сталося внаслідок непередбачених обставин, а саме: стихійного лиха, пожежі, аварії на транспорті, страйку, блокади, проведення обмежувальних або заборонних заходів між державами, політичної нестабільності та інших причин, які не залежать від позичальників. Також, згідно з Правилами добровільного страхування відповідальності позичальників за непогашення кредитів, якщо перелічені вище форс-мажорні явища виступають у ролі причин неплатоспроможності позичальників, то страховик теж може відмовити у виплаті страхового відшкодування;

· невиконання страхувальником взятих на себе зобов'язань перед страховиком;

· ухилення страхувальника від чинностей по обслуговуванню кредитних зобов'язань.

Крім того, страховик передбачає можливість встановлення значної долі "власної участі" страхувальників у ризику – інколи до 50 %. Як із цього випливає, вказані діючі правила носять виразний адгезійний характер, властивий страховим відносинам взагалі, який негативно впливає на маркетингові можливості даного виду страхування. Тому, в протилежності до пропонованих "Орантою" умов страхування кредитів, ряд альтернативних до неї страхових компаній пропонували страхування відповідальності позичальників за непогашення кредитів на фінансово і процедурно дещо вигідніших для страхувальників умовах. Ці переваги часто носили ілюзорний характер, тому що вони створювалися за рахунок зниження надійності страхового захисту. Страхова відповідальність ними поширювалася на форс-мажорні ситуації лише за невеликим винятком. Крім того, у деяких випадках їх відповідальність поширюється не лише на збитки, які виникають по причині неповернення основної суми кредиту, але й неотримання належної суми по відсотках. Економічна суть страхування такої відповідальності – це страхування втраченої користі, яка гарантує найбільш повний страховий захист. Правова оцінка страхування відповідальності такого характеру може розглядатися в двох аспектах: страхування відповідальності за неповернення основної суми кредиту – це страхування деліктової відповідальності, а страхування очікуваних збитків за втрачені (неотриманні) суми відсотків можна кваліфікувати як страхування контрактної відповідальності, відповідно до існуючих в теорії і практиці предмету двох видів цивільної відповідальності.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Методи перевірки фінансової звітності

1. Методи перевірки фінансової звітності Однією з найважливіших перевіряючих процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому перевіряючий керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХIV та такими нормативними документами: • П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; • П(С)БО 2 "Баланс"; • П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; • П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"; • П(С)БО ...

Аналіз імовірності банкрутства

Під банкрутством розуміється встановлена у судовому порядку фінансова неспроможність боржника здійснювати платежі за своїми забов’язанями. До стану банкрутства підприємство може призвести погіршення усіх показників, які визначають його фінансову стійкість тому саме на них базується аналіз ймовірності настання такого стану. Щоб дати оцінку ймовірності банкрутства підприємства, треба побудувати певний інтегральний показник, який би включав в себе найважливіші характеристики фінансової стійкості. Для цієї ...

Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

Поглиблення спеціалізації в діяльності економічних суб'єктів і диверсифікація напрямків укладання капіталу об'єктивно посилюють роль професійного посередництва на фінансовому ринку України. Розглядаючи змістовно-структурну характеристику поняття "фінансове посередництво", слід зазначити, що міжнародна й вітчизняна економічна термінологія і юриспруденція не містять його достатньо вичерпного визначення і тлумачення. Отже, варто взяти як визначення таке: "Фінансові посередники, або фінансові інститути, являють ...