Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Відносини сторін, які беруть участь у страхуванні відповідальності позичальників за непогашення кредитів чи при страхуванні ризику непогашення кредиту в усіх випадках доповнюються умовою на право регресивної вимоги. Згідно з юридичними нормами право вимоги належить страховику щодо майнових засобів, інтересів боржника у випадку повної виплати страхового відшкодування вірителю. Форми застосування цього права можуть бути різними в залежності від характеру домовленості сторін.

Поза очевидною вигодою страхування кредитів, надання страхового захисту такого характеру є надзвичайно ризиковою діяльністю, яка часто перевищує можливості страхових компаній. Ніякий інший заклад не може знайти надійність і платоспроможність позичальника краще, ніж банк. Прийняття на себе відповідного ризику – це професія банкіра, за яку він отримує винагороду. Безперечно, оцінюючи експертні можливості банків і страхових компаній, така думка є правильною, навіть якби страхові компанії користувалися методикою оцінки ризику, що практикується в банківських сферах. Тому при вирішенні питання: "страхувати чи ні", до уваги повинні братися ті переваги страхових організацій, котрі відсутні у банків. Ці переваги полягають в можливостях формування більш надійного страхового портфеля в секторі кредитних ризиків. Отже, безпека кредитних відносин залежатиме від активності і погодженості у взаєминах між кредитними і страховими закладами.

Уступка вимог

Сутність уступки.

Вимогу може бути передано за умовами договору на третю особу. Договір про уступку укладається між кредитором вимоги (цедент) і третьою особою (цесіонарієм) без участі боржника позичальника. Він укладається за довільною формою. Боржник позичальника може і не повідомлятися про уступку. Уклавши договір про уступку, новий кредитор "стає на місце" колишнього кредитора.

Схема 1.5

До уступки:

Після уступки:

В банківській практиці для захисту короткострокових кредитів уступаються, перш за все, вимоги за товарними угодами і угодами стосовно послуг, але поруч з цим і вимоги із договорів про страхування життя, договорів, що укладається між Ощадбанком з вкладником про надання йому по закінченню дії договору кредиту на будівництво або купівлю власного житла, і інших договорів із закладами, що зберігають ощадні вклади, про їх використання (забезпечення цесій).

Припустимість уступки вимог.

Принципово всі вимоги можуть передаватися – також умовні і виникаючі в майбутньому, оскільки вони можуть бути досить чітко визначеними. Можуть передаватися також і інші права, такі, як авторські і патентні. Не можуть передаватися, наприклад, права на отримання матеріальної допомоги (аліменти), вимоги підвищення заробітної плати, права на отримання окладу в межах, вільних від накладення арешту (які не підлягають судовому опису), відшкодуванню втрати, спричиненої зневіччям або іншим пошкодженням здоров'я або смертю годувальника і вимоги, припустимість уступки яких згідно договору між кредитором і боржником було виключено.

Однак за певних умов закон інколи зобов'язує кредитору передати свої вимоги іншій особі. Наприклад, кредитор, якому виплатив борг поручитель, зобов'язаний передати останньому права, які забезпечують його зворотні вимоги до боржника. Тут обов'язок по уступці відповідних прав ґрунтується безпосередньо на законі.

Види уступки.

Уступка вимог поділяється на негласну та на відкриту цесію. Ознаки негласної цесії:

· боржник про уступку не повідомляється;

· боржник позичальника розплачується з цедентом вільним від боргу зобов'язанням;

· цедент зобов'язаний відраховувати цесіонарію надходження платежів.

Ознаки відкритої цесії:

· боржник позичальника повідомляється про уступку;

· боржник позичальника може розраховуватися з цесіонарієм тільки вільним від боргу зобов'язанням.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-гос­подарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінан­сових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господа­рювання. Фінансова діяльність — це система форм і методів, які викори­стовуються для фінансового забезпечення функціонування підпри­ємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практич­на ...

Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан­ки економіки — підприємств та організацій. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль­кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом ...

Методи перевірки фінансової звітності

1. Методи перевірки фінансової звітності Однією з найважливіших перевіряючих процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому перевіряючий керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХIV та такими нормативними документами: • П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; • П(С)БО 2 "Баланс"; • П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; • П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"; • П(С)БО ...