Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

2.1. Попередній аналіз позичальника та визначення його фінансового стану

Кредитна діяльність здійснюється на підставі законодавчих та нормативних актів, основних напрямків кредитної політики ВАТ „Укрексімбанк”, економічних показників роботи філії, аналізу кредитного портфелю та включає наступні етапи:

· аналітична та інформаційна робота;

· оформлення кредитів позичальникам;

· контроль за використанням наданих кредитів;

· забезпечення повернення кредитів.

Аналітична та інформаційна робота здійснюється з метою забезпечення ефективної кредитної діяльності та її безпеки, необхідної взаємодії установ філії у м. Кіровограді та її структурних підрозділів, які мають безпосереднє відношення до кредитування.

Відділ кредитних операцій забезпечує оформлення кредитів. Він також веде статистичну звітність з питань кредитної діяльності у відповідності з вимогами НБУ, Правління ВАТ „Укрексімбанк” та керівництва філії в м. Кіровограді. За результатами аналізу спільно зі службою безпеки філії, службою супроводження заставних зобов’язань та юридичним відділом відпрацьовуються рекомендації з загальних питань кредитної діяльності, які після затвердження їх керівництвом філії або кредитною комісією, є обов'язковими до виконання.

Служба безпеки здійснює накопичення, аналіз та використання інформації про загрози кредитній діяльності, кредитну діяльність інших банків, репутацію позичальників, їх гарантів та поручителів, підтримують ділові контакти з структурами безпеки інших банків, правоохоронними органами.

Юридичний відділ забезпечує контроль за дотриманням законодавства, юридичне супроводження стосунків між банком і клієнтом на всіх стадіях здійснення кредитної діяльності, представляє інтереси банку при вирішенні спорів з позичальником у судовому або позасудовому порядку. Узагальнює юридичну практику кредитної діяльності та відпрацьовує відповідні рекомендації.

Служба супроводження заставних зобов’язань веде обпік заставленого майна та переданих банку матеріальних цінностей, вивчає ринок попиту, накопичує інформацію про ринкові ціни на майно, що реалізується банком, проводить пошук покупців та реалізацію їм майна.

Аналіз даних балансу та форми № 2.

Баланс підприємства-позичальника та "Звіт про фінансові результати" за теперішній та минулий рік повинні бути завіреними Управлінням статистичної звітності. Це підтверджує достовірність відображених в них показників, у випадку їх недостовірності відповідальність за можливі негативні наслідки для банку через це несе орган, що визнав дійсність цих форм звітності.

Крім наявності чисельних даних показників для розрахунку коефіцієнтів для оцінки фінансового стану і визначення класу позичальника можна скласти досить чітке уявлення про підприємство.

Отже, яке ж уявлення про Позичальники мають Баланс (форма № 1) на 01.01.2005 р. та форма № 2 за 2004 року? Розглядаються показники на кінець звітного періоду. Аналізуючи показники розділу І активу балансу, можна побачити, що залишкова вартість основних засобів складає приблизно 30 % від їх первісної вартості, тобто вони досить зношені. Збільшився також обсяг незавершених капітальних вкладень.

Розглядаючи II розділ активу балансу, бачимо, що його левову долю складає готова продукція і виробничі запаси. Це грає на руку підприємству, оскільки найбільш ліквідним показником в цій групі є саме готова продукція.

В III розділі активу балансу майже половину від його підсумку складає вартість товарів відвантажених, але не сплачених в строк. Це не створює впевненості в тому, що у найближчий час ці кошти все-таки надійдуть на розрахунковий рахунок підприємства в повному обсязі. У підприємства також практично відсутні найбільш швидколіквідні активи (короткострокові фінансові вкладення + грошові кошти).

В І розділи пасиву балансу найбільшу питому вагу має статутний фонд (оскільки Позичальник є підприємством з державною формою власності). Прибуток звітного року невеликий і розраховується як різниця між прибутком, використаним в звітному році, і збитками звітного року.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

Вступ Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. У будь-якому дійстві виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий - робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але ...

Кошторисне фінансування

План Кошторисний порядок фінансування видатків бюджетів Державні капітальні вкладення Фінансування житлово-комунального господарства Видатки на науку, освіту, на утримання установ охорони здоров'я Фінансування соціально-культурних закладів фінансування органів влади і управління Фінансування оборони Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи Використана література Кошторисний порядок фінансування видатків бюджетів. Найпоширенішою формою бюджетного фінансування є кошторисне ...

Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан­ки економіки — підприємств та організацій. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль­кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом ...