Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Довгострокові кредити та позики Позичальник в звітному році не використовував.

В Ш розділі пасиву найбільш значущим показником є кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги, не сплачені в строк. Вона набагато перевищує дебіторську заборгованість. На підприємстві також „вісить” чимала кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги, строк оплати яких не настав, і до того ж вона значно перевищує аналогічний показник дебіторської заборгованості. Крім того, Позичальник має велику заборгованість перед бюджетом на день надання заявки на одержання кредиту – 226,6 тис. грн.

Взагалі баланс підприємства вважається ліквідним, якщо сума розділів II та III активу перевищує суму розділів II та ІІІ пасиву.

З балансу також видно, що у Позичальника відбувається значний рух грошових коштів як в національній валюті, так і в іноземній (американські долари), що свідчить про стабільність надходжень грошових коштів. Причому цей рух грошових коштів відбувається майже повністю (а в іноземній валюті повністю) у зв'язку з виробництвом та продажем продукції. Крім того, підприємству вдалося значно знизити розмір дебіторської заборгованості, кредиторська ж залишилася на тому ж рівні.

Аналізуючи дані показників форми № 2, бачимо, що результатом від основної діяльності Позичальника все ж є збиток. Тобто, послідовно відраховуючи з виручки від реалізації продукції ПДВ, акцизний збір і, нарешті, витрати на виробництво реалізованої продукції, результат від реалізації отримаємо зі знаком "мінус". Це не може не насторожувати, оскільки вважається, що саме від основної діяльності підприємство повинно отримувати стабільні доходи, що покривають всі витрати по виробництву і реалізації продукції.

Але у підприємства в звітному періоді були також інші операційні доходи (в тому числі від реалізації основних фондів, нематеріальних активів і матеріальних цінностей), а також інші позареалізаційні доходи. Тому в цілому підприємство закінчило звітний період з балансовим прибутком (сума останніх двох показників і результату від реалізації).

Визначення фінансового стану Позичальника в філії Укрексімбанку в м. Кіровограді.

Методика оцінки фінансового стану та визначення класу позичальників розроблена відповідно до Рекомендацій, затверджених постановою Правління НБУ № 323 від 29.09.1997 року, та на виконання п. 4 Протоколу рішення Правління ВАТ „Укрексімбанк” від 10 липня 2002 року № 216.

Методика має мету:

· мінімізувати ризики при кредитуванні;

· забезпечити ліквідність банку, вивільнити ресурси;

· покращити ефективність кредитних вкладень.

Методика використовується установами Укрексімбанку у наступних випадках:

· для визначення якості позик в задачі „Кредитний портфель”;

· на стадії надання позик;

· розрахунку резервів для відшкодування можливих втрат при кредитуванні.

При проведенні оцінки позичальників банки мають розрізняти такі їх основні категорії:

· юридичні особи (крім комерційних банків);

· комерційні банки;

· фізичні особи.

Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи (крім комерційних банків) банк має врахувати чітко визначені об'єктивні показники його діяльності, такі як:

· обсяг реалізації;

· прибуток та збитки;

· рентабельність;

· коефіцієнти ліквідності;

· грошові потоки (надходження коштів на рахунки позичальників) для забезпечення повернення позики та сплати відсотків за неї;

· динаміку дебіторсько-кредиторської заборгованості.

Також мають бути враховані фактори суб'єктивного характеру:

· ефективність управління позичальника;

· макроекономічна ситуація в економіці і стан розвитку в галузі позичальника;

· ринкова позиція позичальника і його залежність від циклічних та структурних змін в економіці і галузі;

· наявність державних замовлень та державної підтримки позичальника та інш.;

· історія погашення кредитної заборгованості позичальника в минулому.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Види грошей

Суспільство пройшло великий шлях розвитку, і на певному його етапі виникло таке унікальне явище, як гроші. Тепер їм належить визначальне місце в економіці. Вони виступають як її судинна система, що забезпечує обіг доходів і витрат суб`єктів ринку, життєздатність кожної із структур. Роль грошей неможливо пререоцінити, бо саме дієздатна грошова система сприяє ефективному використанню ресурсів, стійкому зростанню виробництва, його збалансованості. І навпаки, деформована грошова система може бути головною причиною ...

Методи перевірки фінансової звітності

1. Методи перевірки фінансової звітності Однією з найважливіших перевіряючих процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому перевіряючий керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХIV та такими нормативними документами: • П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; • П(С)БО 2 "Баланс"; • П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; • П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"; • П(С)БО ...

Аналіз імовірності банкрутства

Під банкрутством розуміється встановлена у судовому порядку фінансова неспроможність боржника здійснювати платежі за своїми забов’язанями. До стану банкрутства підприємство може призвести погіршення усіх показників, які визначають його фінансову стійкість тому саме на них базується аналіз ймовірності настання такого стану. Щоб дати оцінку ймовірності банкрутства підприємства, треба побудувати певний інтегральний показник, який би включав в себе найважливіші характеристики фінансової стійкості. Для цієї ...