Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Оцінка фінансового стану позичальника – комерційного банку здійснюється на підставі:

· дотримання обов'язкових економічних нормативів та оціночних показників діяльності комерційного банку, передбачених Інструкцією № 10, затвердженою постановою Правління НБУ від 30.12.1996 р. № 343;

· наявності прибутку та збитків;

· аналізу якості активів і пасивів;

· створення резервів;

· виконання зобов'язань комерційним банком в минулому;

· якості, банківського менеджменту.

При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи мають бути враховані:

· соціальна стабільність клієнта, тобто наявність власної нерухомості, цінних паперів, роботи, сімейний стан і наявність реальної застави;

· вік та здоров'я клієнта;

· загальний матеріальний стан клієнту, його доходи та витрати;

· користування банківськими позиками у минулому та своєчасність їх погашення і сплати відсотків за них, а також користування іншими банківськими послугами;

· зв'язки клієнта в діловому світі.

Оцінка кожного показника фінансового стану позичальника може здійснюватись на порівняльному аналізі та на знанні загального стану економіки.

Банку рекомендується будувати та аналізувати динамічні ряди за кожним показником. Аналіз рядів динаміки дозволяє банку простежити еволюцію фінансово-господарської діяльності позичальника та зробити припущення щодо його майбутнього стану.

Аналіз стану галузі основної діяльності суб’єктів господарювання передбачає визначення основного виду економічної діяльності позичальника та форми власності.

Банк повинен ретельно вивчати і аналізувати стан роботи та ризик, що притаманні кожній сфері економічної діяльності та кожній формі власності. Такий аналіз повинен бути додатковим фактором при визначені класу позичальника, оскільки можуть виникнути ситуації, коли аналіз самого позичальника дає підставу віднести його до більш високого класу, тоді як загальний стан та ризиковість роботи галузі не дозволить цього зробити.

Банку рекомендується зробити фактори додаткової оцінки позичальників в залежності від основного виду діяльності та форми власності, використовуючи при цьому досвід власної кредитної і претензійної роботи, даних міністерств та відомств тощо.

При наданні документів на розгляд Кредитного Комітету ВАТ „Укрексімбанк” в заяві на кредитування необхідно обов’язково вказувати клас (А, Б, В, Г, Д), до якого належать позичальник, та кількість набраних балів у відповідності з таблицею 2.1.

Таблиця 2.1

Клас

А

Позичальники надійні (не ризикові)

Б

Позичальники з мінімальним ризиком

В

Позичальники з середнім ризиком

Г

Позичальники з високим ризиком

Д

Позичальники з повним ризиком

Загальна сума балів

Більше 350

250 – 350

150 – 250

50 – 150

Менше 50

КЛАС А:

· не менше 5 років з моменту державної реєстрації;

· не менше 1 року з моменту останньої структурної реорганізації, зміни в складі акціонерів;

· наявність повністю позитивних аудиторських висновків за останні 3 роки діяльності;

· наявність перспективного бізнес-плану;

· відсутність фактів неповернення чи несвоєчасного повернення позик;

· відсутність фактів несплати чи несвоєчасної сплати нарахованих відсотків за позиками;

· прибуткова діяльність за останні 3 роки.

До цього класу відносяться позичальники, щодо яких немає абсолютно жодних сумнівів стосовно своєчасності та повноти погашення позики та відсотків за неї.

КЛАС Б:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Доходи бюджету

Вступ Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна час­тина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюдже­тах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розви­ток економіки і соціальної сфери. За його допомогою держава, здійснюючи розподіл І перерозподіл валового внутрішнього про­дукту, могла змінювати структуру виробництва, впливати на ре­зультати господарювання, ...

Аналіз імовірності банкрутства

Під банкрутством розуміється встановлена у судовому порядку фінансова неспроможність боржника здійснювати платежі за своїми забов’язанями. До стану банкрутства підприємство може призвести погіршення усіх показників, які визначають його фінансову стійкість тому саме на них базується аналіз ймовірності настання такого стану. Щоб дати оцінку ймовірності банкрутства підприємства, треба побудувати певний інтегральний показник, який би включав в себе найважливіші характеристики фінансової стійкості. Для цієї ...

Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан­ки економіки — підприємств та організацій. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль­кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом ...