Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

· не менше 3 років з моменту державної реєстрації;

· не менше одного року з моменту останньої структурної реорганізації, зміни в складі акціонерів;

· наявність повністю позитивних, аудиторських висновків за попередній рік діяльності;

· наявність бізнес-плану;

· відсутність фактів неповернення чи несвоєчасного повернення позик;

· відсутність фактів несплати чи несвоєчасної сплати нарахованих відсотків за позиками;

· прибуткова діяльність за попередній господарський рік, але рівень прибутку порівняно з минулим роком зменшився.

До цього класу відносяться позичальники, щодо здатності яких до своєчасного та повного погашення позик та сплати відсотків за ними на момент класифікації немає претензій, але передбачена реорганізація, диверсифікація виробництва, зміна профілю діяльності, регіону роботи тощо чи зовнішні фактори – загальний стан галузі основної діяльності – не дозволяють віднести його до вищого класу.

КЛАС В:

· менше 3 років з моменту державної реєстрації;

· менше 1 року з моменту останньої структурної реорганізації, зміни в складі акціонерів;

· наявність повністю позитивного чи позитивного аудиторського висновку за останній рік діяльності;

· наявність бізнес-плану чи його розробка;

· наявність фактів періодичного затримання повернення позик та сплати нарахованих відсотків на них;

· чітко простежується поява негативних факторів щодо первісних джерел погашення позик;

До цього класу відносяться позичальники, щодо яких якість джерел погашення позик (виручка від реалізації продукції, робіт, послуг) більше не влаштовує банк внаслідок появи фактів періодичної затримки погашання позики та відсотків за неї.

КЛАС Г:

· менше 1 року з моменту державної реєстрації, останньої структурної реорганізації, зміни в складі акціонерів;

· наявність частково негативного, негативного аудиторського висновку чи відсутність аудиторського висновку;

· відсутність бізнес-плану;

· наявність фактів неповернення чи несвоєчасного повернення позик;

· наявність фактів несплати чи несвоєчасної сплати нарахованих відсотків за позиками;

· збиткова діяльність за попередній рік, негативні фінансові результати поточного року;

· відсутність повного покриття суми позики розміром застави чи іншого забезпечення;

· нестабільна динаміка показників на квартальні дати, значення показників погіршуються.

До цього класу відносяться позичальники, що не можуть повернути повну суму позики в строки та за умови, передбачені кредитним договором (відсутність повного забезпечення позики заставою та забезпеченням, негативні фінансові результати тощо). КЛАС Д:

· менше 1 року з моменту державної реєстрації, останньої структурної реорганізації, зміни в складі акціонерів;

· наявність негативного аудиторського висновку чи відсутність аудиторського висновку;

· відсутність бізнес-плану;

· наявність фактів неповернення чи несвоєчасного повернення позик;

· наявність фактів несплати чи несвоєчасної сплати відсотків за позиками;

· відсутність повного покриття суми позики розміром застави чи іншого забезпечення;

· позичальника визнано банкрутом чи проти нього ведеться справа, в господарському суді (суді);

· збиткова діяльність за останні 3 роки, негативні фінансові результати за поточний рік.

До цього класу відносяться позичальники, подальше кредитування яких неприпустиме, а видані позики практично неможливо повернути на момент проведення класифікації (хоча це, можливо, можна буде зробити в судовому порядку).

Визначення фінансового стану на прикладі Позичальника.

Виходячи з даних балансу (форма № 1) на 01.01.2005 року (додаток 1) Позичальника та „Звіту про фінансові результати” за 2004 рік (додаток 2), використовуємо в якості критеріїв економічної оцінки фінансової діяльності позичальника наступні показники:

1) коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності, який характеризує те, наскільки короткострокові зобов’язання можуть бути негайно погашені швидко ліквідними грошовими коштами та цінними паперами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Фінансова та грошово-кредитна політика і соціальна сфера

Економічна діяльність у будь-якій країні спрямовується на те, щоб насамперед забезпечити внутрішню і зовнішню безпеку населення та задовольнити його потреби у всьому необхідному для проживання - у житлі, їжі, одязі, речах, інфраструктурі, транспортних засобах та іншому. Особливістю розвинутих ринкових економік є їх переважна орієнтація на групу населення з близьким до середнього рівнем доходу - тобто на так званий середній прошарок населення, який чисельно переважає всі інші його верстви разом взяті і є головним споживачем ...

Методи перевірки фінансової звітності

1. Методи перевірки фінансової звітності Однією з найважливіших перевіряючих процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому перевіряючий керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХIV та такими нормативними документами: • П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; • П(С)БО 2 "Баланс"; • П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; • П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"; • П(С)БО ...

Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Порядок нарахування та сплати податків, зборів та платежів підприємства до бюджету 5 Податок на додану вартість 7 Податок з прибутку підприємств 8 Прибутковий податок з громадян 9 Збір на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття 10 Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування 11 Комунальний податок 12 Відрахування до інноваційного фонду 12 Розділ 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків з бюджетом 16 Розділ 3. Звітність по податках, ...