Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

1. Одноразові (И1), до числа яких відносяться: сума неповерненого кредиту, неодержані до моменту Тлік відсотки, втрати, пов'язані з виконанням вимоги, забезпеченою заставою.

2. Поточні (И2), в числі яких витрати на утримання об'єкту застави, його збереження, витрати на рекламу, інформаційні послуги тощо.

Таким чином, розрахунок функції f (Т), яка відображає витрати і втрати банку, пов'язані з неповерненням кредиту та з процесом реалізації об'єкту застави, можна побудувати так:

, де

[3.1]

п – число років;

м – число періодів нарахування відсотків протягом року;

п * м – число періодів нарахування відсотків за весь термін;

і – річна процентна ставка.

Але застосування цієї формули має певні обмеження. Справа в тому, що вона побудована для розрахунку складних відсотків декурсивним способом нарахування відсотків. Для розрахунку ж простих відсотків або для застосування антисипативного способу нарахування процентів формула розрахунку величини f (Т) буде іншою.

Отже, враховуючи вищезгадані обмеження і недоліки, експерти-оцінювачі пропонують таку формулу розрахунку ліквідаційної вартості об'єкту застави:

[3.2]

Наведена вище проблема визначення ліквідаційної вартості майна, запропонована вітчизняними спеціалістами-оцінювачами, має стати предметом подальших досліджень експертів-оцінювачів з метою широкого застосування в практиці оцінки вартості об'єкту застави.

Підхід, аналогічний тому, що був обраний дня розрахунку величини )Р1, може застосовуватися вже банківськими спеціалістами також для розрахунку величини )Р2, відповідно, для визначення обсягів кредитів, що видаються (К).

В практиці оцінювання майна, яка склалася в Україні, використовується, в основному, два методи: метод витрат і метод аналогів продаж.

Метод витрат полягає в тому, що вартість об'єкту не перевищує витрат по заміні його новим, тобто відновній вартості, за цінами, що діють на момент оцінки. Може включати оцінку повної вартості відтворення або повної вартості заміщення.

Метод аналогів продаж оснований на даних про поточні угоди купівлі-продажу по об'єктах, аналогічних тому, що оцінюється. Даний метод предполагає, що покупець не заплатить за об'єкт суму, яка перевищує вартість відомої йому вартості, що володіє такою ж корисністю.

Але таку власність, яка використовується перш за все для отримання доходу, доцільно оцінювати за методом оцінки по доходу, тобто коли основні вигоди від володіння власністю виступають в формі місячної або річної ренти. До таких об'єктів можна віднести: автозаправочні станції, ресторани, кафе, перукарні, пивбари, обладнані склади. За аналогією з ощадним вкладом матеріальні вигоди від володіння доходною власністю складаються із:

1. "повернення на інвестицію" (аналогічно до відсотків по вкладу);

2. "повернення самої інвестиції".

Отже, метод оцінки по доходу оснований на принципі передбачення, згідно якого вартість власності може бути визначеною як теперішня вартість майбутніх вигод. Якщо вигоди власника виражені в грошовій формі, їх вартість може бути вимірною величиною чистого доходу, що очікується від користування даною власністю.

Вартість дорівнює відношенню величини доходу до норми повернення.

Вартість = Дохід / Норма повернення

Наприклад, за цим методом, вартість власності, що приносить в рік дохід $ 50 000 при нормі повернення 10 %, дорівнює $ 500 000.

Перелічимо 6 основних етапів визначення вартості власності за цим методом:

1. Обчислити річний валовий дохід, який здатна принести власність.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

ПЛАН Фінансово-правові норми, їх види, особливості та зміст. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості. Державні органи управління фінансами. Відносини, що виникають у процесі мобілізації, розподілу і витрачання централізованих і децентралізованих фондів коштів державою та її органами, регулюються фінансово-правовими нормами. Норми фінансового права, є загальнообов’язковими правилами поведінки, що встановлені компетентними органами і забезпечені при їх застосуванні примусовою силою держави. Норми права мають ...

Методи перевірки фінансової звітності

1. Методи перевірки фінансової звітності Однією з найважливіших перевіряючих процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому перевіряючий керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХIV та такими нормативними документами: • П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; • П(С)БО 2 "Баланс"; • П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; • П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"; • П(С)БО ...

Державна фінансова підтримка санації підприємств

Якщо мобілізованих фінансових ресурсів із децентралізованих джерел не вистачило для успішного проведення санації чи реструк­туризації, то в певних випадках може бути прийнято рішення про надання державної фінансової підтримки. Згідно із Законом України «Про підприємства» у разі збиткової діяльності підприємств держа­ва, якщо вона визнає продукцію цих підприємств суспільне необхід­ною, може надавати їм дотації чи інші пільги. Приймаючи таке рішення, виконавча влада виходить з принципу фінансової підтримки передовсім ...