Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

У випадках, коли в забезпечення пропонується застава різних класів, то загальний клас застави визначається по більш вагомій заставі.

Висновки щодо оцінки застави мають забезпечити вичерпну інформацію стосовно прийнятності, характерних ознак, ринкової та заставної вартості предмету застави.

У висновках висвітлюється інформація щодо фінансового стану позичальника в контексті порівняння потенційного та фактичного розміру застави за видами (основні засоби, товарно-матеріалі запаси тощо). При цьому узагальнюються дані щодо майна та майнових прав позичальника, оформлених в заставу за діючими кредитами, та обґрунтовується можливість оформлення в заставу іншого майна.

Опис предмету застави має бути здійснений згідно Стандартів. Стандарт визначає мінімально необхідну інформацію щодо застави. При обґрунтовані заставної вартості предмету застави, яка суттєво відрізняється від ринкової вартості аналогічних об’єктів, слід надавати додаткову інформацію, що підтверджує ці висновки.

При надані в заставу товарів в обороті аналізуються середньомісячні залишки з урахуванням максимальних та мінімальних залишків товарів на балансі заставодавця та динаміка сальдо товарів в обороті, яке розраховується за формулою: Товари та запаси + Дебіторська заборгованість за товари – Кредиторська заборгованість за товари. На дату видачі кредиту сальдо товарів в обороті має перевищувати суму кредиту.

При оформлені в заставу різноманітних груп майна, інформація має надаватися по кожній з груп, а також узагальнюватись с точки зору спільного використання цього майна.

У разі суттєвої різниці між ринковою (експертною) оцінкою та заставною вартістю предмету застави у висновку наводяться чинники цієї розбіжності.

Прийнятність предметів застави визначається по рівню їх пріоритетності. Приоритетними видами застави є: грошові кошти, гарантії першокласних інвестиційних банків, державні цінні папери, іпотека, основні засоби. Товари в обігу, майнові права, як правило, приймаються в заставу як додаткове забезпечення, при цьому загальна заставна вартість забезпечення класів “А” і “В” має перевищувати суму кредиту та відсотків за користування кредитними коштами, нарахованих за один рік В якості виключення можливо розглядати заставу товарів в обороті при кредитуванні торгових компаній з урахуванням вимог застави товарів в обороті, визначених у методичних рекомендаціях.

Якщо в заставу надається майно змішаного виду, то доцільно при аналізі прийнятності загальної структури застави враховувати галузь економіки, в якій працює позичальник / заставодавець, його форму власності, строк кредитування, фінансовий стан позичальника чи заставодавця, тощо.

Наступна застава майна, яке вже перебуває в заставі може прийматися в забезпечення виконання зобов‘язань за кредитними угодами ВАТ “Укрексімбанк”, якщо заставодержателем за попередніми заставами є виключно ВАТ “Укрексімбанк” та застави достатньо для покриття всіх діючих та нових зобов‘язань. Наступна застава майна, що перебуває в забезпеченні зобов‘язань за кредитами в інших банках ризикована та недоцільна, крім випадків, коли зобов‘язання за кредитами в інших банках достроково погашаються внаслідок переходу позичальника на обслуговування до ВАТ “Укрексімбанк”. В цьому випадку достатність забезпечення розраховується на загальних умовах без врахування заборгованості за кредитами в інших банках.

Пріоритет надається нерухомості торгового призначення та складських приміщень. Прийнятним є також застава торгового обладнання, зокрема морозильні камери, холодильники, холодильні вітрини та транспортні засоби підприємства, навантажувачі тощо. Заставу товарів в обороті при відсутності на балансі підприємства основних засобів доцільно посилювати заставою власного майна його засновників.

Належним чином оформлені документи щодо забезпечення зобов`язань по поверненню кредиту в одній або одночасно в декількох формах, подаються в банк до надання кредиту. Оформлення договору застави (поруки) здійснюється відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх положень та розпоряджень банку щодо забезпечення кредитів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Аналіз імовірності банкрутства

Під банкрутством розуміється встановлена у судовому порядку фінансова неспроможність боржника здійснювати платежі за своїми забов’язанями. До стану банкрутства підприємство може призвести погіршення усіх показників, які визначають його фінансову стійкість тому саме на них базується аналіз ймовірності настання такого стану. Щоб дати оцінку ймовірності банкрутства підприємства, треба побудувати певний інтегральний показник, який би включав в себе найважливіші характеристики фінансової стійкості. Для цієї ...

Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан­ки економіки — підприємств та організацій. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль­кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом ...

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

ЗМІСТ ВСТУП . 5 РОЗДІЛ 1. Теоретичне обґрунтування та актуальність застосування форм забезпечення погашення кредиту 9 1.1. Суть та основні принципи забезпечення повернення кредиту 9 1.2. Необхідність укладання угод по забезпеченню кредиту 13 1.3. Способи забезпечення виконання зобов'язань 15 Класифікація способів забезпечення виконання зобов'язань 15 Неустойка . 17 Застава 19 Поручительство і банківська гарантія 42 Страхування ризику неповернення кредиту 53 Уступка вимог 65 1.4. Організація комерційним банком ...