Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Основною умовою прийняття в заставу майна позичальника є ліквідність майна та достатність компенсації витрат банку, пов`язаних з невиконанням умов кредитного договору.

Договори застави візуються виконавцями, підписуються уповноваженими особами та, при необхідності, згідно з чинним законодавством, нотаріально посвідчуються. У договорі застави може бути передбачене нотаріальне посвідчення договору застави i в тих випадках, якщо це є не обов'язковим, відповідно до законодавства України, але на цьому наполягає одна із сторін.

Договір застави (поруки) укладається між банком – заставодержателем i Заставодавцем в письмовій формі та передбачати: сутність забезпечення, розмір забезпечення, строки та умови виконання зобов'язань по поверненню кредиту, процентів за його користування та інших платежів, детальний склад (опис) та вартість заставленого майна, місцезнаходження предмету застави, зобов'язання по страхуванню заставленого майна), а також інші умови, стосовно яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди.

Після підписання договорів щодо забезпечення кредиту та його нотаріального посвідчення договір застави (поруки) підлягають внутрішній банківській реєстрації договорів.

Надання кредитних коштів проводиться після підписання кредитного договору та договорів забезпечення кредиту і за умови виконання установою банку всіх вимог кредитного комітету(комісії) щодо кредитування.

Протягом дії кредитної угоди банком здійснюється моніторинг об’єктів застави шляхом періодичних планових та позапланових перевірок, у разі коли виникають сумніви у схоронності заставленого майна, відповідності поточної ринкової вартості майна його вартості на момент укладання договорів або сумлінності заставодавця, відповідального за схоронність заставленого майна, дотримання умов та режимів його збереження та експлуатації. Періодичність перевірок обумовлюється видом застави та станом виконання позичальником кредитних зобов‘язань.

3.2. Пропозиції щодо оптимального застосування інших форм забезпечення погашення кредиту

Поручительство

З якими ж труднощами може зустрітися банк при прийнятті поручительства по зобов'язаннях своїх позичальників?

Перш за все, слід уважно віднестись до того, що поручитель маг право висовувати кроти вимоги кредитора заплатити за невиконання боржником зобов'язання заперечення, які міг би представити боржник, якщо інше не передбачено в договорі поручительства. Тобто, якщо договір прямо не закриває таку можливість, поручитель не втрачає права на ці заперечення навіть в тому випадку, якщо сам боржник від них відмовився або визнав борг. Інакше кажучи, якщо це не передбачено договором поручительства, поручитель діє на свій розсуд і може скористатись всіма доводами проти вимог кредитора незалежно від волі основного боржника. Зокрема, така ситуація можлива, коли боржника визнано банкрутом, і він все одне не має коштів для розрахунків з кредиторами.

Тепер розглянемо, які права набуває банк після того, як виконав зобов'язання згідно доктору поручительства (коли сам банк виступав поручителем).

Як вже було сказано, якщо поручитель добровільно або вимушено виконав свої зобов'язання перед кредитором, він займає місце кредитора в основному зобов'язанні. Звідси випливає, що поручитель набуває право вимагати від боржника виконання зобов'язання лише в тому об'ємі, в якому він сам виконав вимоги кредитора. Крім того, припускається можливість відшкодування втраченої вигоди, яка виникла у поручителя через відволікання грошових коштів для виконання зобов'язання по основному договору. (Це є специфікою поручительства, чого немає при видачі банківської гарантії). Право поручителя вимагати від боржника компенсації втраченої вигоди відкриває для першого можливості зловживання: вимагати штучно накрученої втраченої вигоди шляхом змови з своїм контрагентом на предмет завищення штрафних санкцій за невиконання якогось договору.

Існує можливість встановити інший порядок взаємовідносин між поручителем і основним боржником на підставі договору, тобто договором може бути знято відповідальність основного боржника за додаткові втрати поручителя.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

ЗМІСТ ВСТУП . 5 РОЗДІЛ 1. Теоретичне обґрунтування та актуальність застосування форм забезпечення погашення кредиту 9 1.1. Суть та основні принципи забезпечення повернення кредиту 9 1.2. Необхідність укладання угод по забезпеченню кредиту 13 1.3. Способи забезпечення виконання зобов'язань 15 Класифікація способів забезпечення виконання зобов'язань 15 Неустойка . 17 Застава 19 Поручительство і банківська гарантія 42 Страхування ризику неповернення кредиту 53 Уступка вимог 65 1.4. Організація комерційним банком ...

Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

Поглиблення спеціалізації в діяльності економічних суб'єктів і диверсифікація напрямків укладання капіталу об'єктивно посилюють роль професійного посередництва на фінансовому ринку України. Розглядаючи змістовно-структурну характеристику поняття "фінансове посередництво", слід зазначити, що міжнародна й вітчизняна економічна термінологія і юриспруденція не містять його достатньо вичерпного визначення і тлумачення. Отже, варто взяти як визначення таке: "Фінансові посередники, або фінансові інститути, являють ...

Методи перевірки фінансової звітності

1. Методи перевірки фінансової звітності Однією з найважливіших перевіряючих процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому перевіряючий керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХIV та такими нормативними документами: • П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; • П(С)БО 2 "Баланс"; • П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; • П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"; • П(С)БО ...