Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Щоб поручитель міг реалізувати вимогу компенсації своїх втрат від боржника, що закладені в основному зобов'язанні, йому необхідно отримати від кредитора всі документи і права. При цьому необхідно відрізнити права, які первісно належать поручителю (згідно договору з боржником), і права, які перейшли до нього від кредитора. Якщо перші є самостійними, то по відношенню до других поручитель стає правонаступником із збереженням строку позовної давнини.

Банківська гарантія

На що треба звернути увагу при видачі гарантії?

Гарантію в тому вигляді, як вона визначена в місцевих законах, важко застосувати в міжнародних торгових обмінах. Це пов'язано в першу чергу, з тим, що отримувачі вимагають, щоб текст гарантії був сформульовано ясно і відповідав правилам, які визнані в міжнародній практиці. Це означає, що більшість гарантій передбачає оплату за пред'явленням без вказання умов оплати і без права заперечення. В цивілізованих країнах випадки зловживання досить рідкі. Однак бажано, щоб можна було змусити держателя гарантії надати доказ, що контракт не було виконано задовільним чином. Причому, таким доказом може бути документ, який складено нейтральною третьою особою.

Існує два способи видачі банківських гарантій:

- прямий – гарантія банку на користь іноземного покупця;

- непрямий – банк доручає іноземному банку видати гарантію на користь покупця.

Обрання того чи іншого варіанту залежить від приписань країни покупця.

Основні розбіжності між цими двома варіантами полягають в формулюваннях. Пряма гарантія формулюється індивідуально в залежності від особливостей кожного конкретного випадку. Непряма гарантія, що надається банком країни покупця, використовує стандартні формулювання, які прийняті в даній країні, і покривається безумовною контр-гарантією банку, що доручив її видати, яка належить оплаті за першою вимогою. Правом, що застосується при цьому, є право країни знаходження банку, який видає гарантію.

Виключно важливу роль відіграє строк дії банківської гарантії. Момент, коли припиняється дія гарантії, повинно бути зафіксованим в ясній формі, що не припускає неоднозначного тлумачення, дня того, щоб банк міг автоматично анулювати гарантію при закінченні строку її дії. При цьому не обов'язково, щоб держатель повернув оригінал документу.

Недостатньо чіткі формулювання типу "дійсно до підписання протоколу приймання" не є достатніми, так як існує ризик, що протокол приймання буде підписано з великим запізненням або, що ще гірше, зовсім не буде підписано. В цьому випадку гарантія повинна діяти довше, ніж це передбачено. Формулювання такого тину особливо небажані в тих випадках, коли зобов'язання по гарантії беруть па себе банки в країні покупця, оскільки часто ці зобов'язання анулюються лише після того, як іноземний банк отримає від держателя гарантії оригінал документу. Рекомендується додавати до такого формулювання наступне уточнення: " .Однак не пізніше, ніж .".

Якщо позичальник не виконав, повністю або частково, свої зобов'язання згідно контракту, гарантованих банком, держатель гарантії може пред'явити свої права по гарантії. В цьому випадку банк намагатиметься захистити інтереси основного боржника, але він повинен здійснити оплату, якщо умови гарантії повністю викопані. Інші проблеми виникають, якщо гарантія була видана банком країни держателя гарантії. Останній пред'явить свої права в своїй власній країні, і вирішувати питання про те, чи обґрунтована вимога про сплату по гарантії, місцевий банк буде самостійно. Безумовна реверсивна відповідальність банку, який видав гарантію, зобов'язує його здійснити виплату за першою вимогою.

З метою уникнення збитків від заздалегідь підготовлених постачальником афер необхідно додати попереджальні дії гаранта:

1) в договорі гаранта з бенефіціаром необхідно вписувати умову: бенефіціар за 3 банківські дні до направлення гаранту умовного СВІФТу підтвердження уповноваженої особи про майбутнє виставлення гарантії, а потім текст самої гарантії спецкур'єром відвозиться в банк контрагента, виставляє в третій банк перфоменс-бонд (страховку) в розмірі вартості гарантії (приблизно 1,5 – 2 % від її загальної вартості);

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Аналіз імовірності банкрутства

Під банкрутством розуміється встановлена у судовому порядку фінансова неспроможність боржника здійснювати платежі за своїми забов’язанями. До стану банкрутства підприємство може призвести погіршення усіх показників, які визначають його фінансову стійкість тому саме на них базується аналіз ймовірності настання такого стану. Щоб дати оцінку ймовірності банкрутства підприємства, треба побудувати певний інтегральний показник, який би включав в себе найважливіші характеристики фінансової стійкості. Для цієї ...

Доходи бюджету

Вступ Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна час­тина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюдже­тах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розви­ток економіки і соціальної сфери. За його допомогою держава, здійснюючи розподіл І перерозподіл валового внутрішнього про­дукту, могла змінювати структуру виробництва, впливати на ре­зультати господарювання, ...

Методи перевірки фінансової звітності

1. Методи перевірки фінансової звітності Однією з найважливіших перевіряючих процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому перевіряючий керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХIV та такими нормативними документами: • П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; • П(С)БО 2 "Баланс"; • П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; • П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"; • П(С)БО ...