Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

По-третє, цей Указ вступає в протиріччя до Законів України "Про заставу", "Про власність" та до Конституції України.

Як цей Указ вилинув на діяльність банків? Якщо раніше клієнти, що мали заборгованість перед бюджетом, мали можливість погашати кредит шляхом уступки вимог до свого дебітора (а в Укрексімбанку, зокрема, і шляхом доміціляції векселів), то зараз, як сказано в п. 14 Указу " .Під час проведення розрахунків, у тому числі за експортними та імпортними операціями, не допускається уступка вимоги та переведення боргу незалежно від наявності угод чи фінансових зобов'язань між резидентами та нерезидентами".

Але найпотужнішого удару потенційним позичальникам, які мають заборгованість перед бюджетом, Указ Президента України наносить в тому розумінні, що банки не приймуть у заставу майно таких підприємств, оскільки в разі неповернення кредиту позичальником банк не має жодного шансу звернути стягнення на це майно, так як п. 6 Указу гласить: "Вимоги органів державної податкової служби щодо майна і майнових прав, які є предметом податкової застави, мають пріоритет перед будь-якими правами щодо цього майна і майнових прав, крім випадків, коли ці права виникли і в установленому порядку оформлені до дня виникнення податкової застави".

Згідно п. 5 Указу підприємство може відчужувати майно, яке перебуває в податковій заставі, але за письмовою згодою органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податків. Але в цьому випадку гроші, які надійдуть на розрахунковий рахунок платника податків від реалізації майна, яке знаходиться в податковій заставі, негайно повинні перераховуватися до бюджету в погашення заборгованості перед бюджетом.

Надавати підприємствам дозвіл на надання майна, що знаходиться в податковій заставі, під заставу банкам при отриманні кредиту, місцеві податкові органи не мають права, оскільки вони не є юридичними особами. Навіть, отримавши від позичальника довідку з місцевого податкового органу, де вказується, що останній не заперечуватиме, якщо майно, яке перебуває в податковій заставі і яке надано в забезпечення погашення кредиту банку, проти реалізації цього майна для погашення заборгованості по кредиту та відсотках і не буде використовувати це майно в якості податкової застави, навряд чи банк ризикне видали кредит, оскільки гроші, виручені від реалізації цього майна мають бути негайно перераховані до бюджету. Точніше, видати такій дозвіл місцевий податковий орган може, але для банку він не матиме юридичної сили, оскільки місцеві податкові органи діють як би від імені Головної державної податкової Адміністрації, а остання навряд чи погодиться з тим, що в кожному конкретному випадку буде уповноважувати місцевий орган на видачу такого дозволу.

Ця податкова застава іноді виникає, як кажуть, "на рівному місці". В умовах обкладання податком на прибуток за більш ранньою подією із отримання грошей і відвантаження, а акцизним збором – у будь-якому разі за відвантаженням (підписанням акту), в умовах, коли бартер тягне за собою обкладання податком на прибуток і ПДВ за першочерговою подією, платити податки в строк фактично неможливо, тому що нема живих грошей.

Отже бачимо, скількох потенційних позичальників та майнових поручителів відсікає цей Указ від можливості користуватися кредитом. Якщо у підприємства добре працює розрахунковий рахунок, то і кредит йому не потрібен. Але ж багато підприємств, які бажають отримати кредит, але не можуть через наявність заборгованості перед бюджетом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Перелік законодавчих та нормативних актів, інструкцій, інших документів

1. Цивільний Кодекс України.

2. Господарський кодекс України.

3. Арбітражний процесуальний Кодекс України.

4. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121-III.

5. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. № 1576-ХII із змінами та доповненнями.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

ЗМІСТ ВСТУП . 5 РОЗДІЛ 1. Теоретичне обґрунтування та актуальність застосування форм забезпечення погашення кредиту 9 1.1. Суть та основні принципи забезпечення повернення кредиту 9 1.2. Необхідність укладання угод по забезпеченню кредиту 13 1.3. Способи забезпечення виконання зобов'язань 15 Класифікація способів забезпечення виконання зобов'язань 15 Неустойка . 17 Застава 19 Поручительство і банківська гарантія 42 Страхування ризику неповернення кредиту 53 Уступка вимог 65 1.4. Організація комерційним банком ...

Методи перевірки фінансової звітності

1. Методи перевірки фінансової звітності Однією з найважливіших перевіряючих процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому перевіряючий керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХIV та такими нормативними документами: • П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; • П(С)БО 2 "Баланс"; • П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; • П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"; • П(С)БО ...

Фінансування освіти в Україні

Основним джерелом фінансування витрат на освіту, науку і культуру є Державний бюджет. Система народної освіти в нашій країні є єди­ним комплексом послідовно з'єднаних між собою ланок виховання і навчання: • дошкільне виховання; • загальна середня освіта; • позашкільне виховання; • професійно-технічне навчання; • середня спеціальна і вища освіта. - Це закріплено у Законах України «Про за­гальну середню освіту» № 651 від 13.05.1999 та «Про вищу освіту» № 1284-ІП від 17.01.2002 р. Принципи державної політики у галузях ...