Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

16. Лист від 01.04.1999 р. № 13-126/632-2956 “Щодо поручительства при наданні банківських кредитів в іноземній валюті”.

17. Лист від 24.01.2001 р. № 43-111/258 “Щодо розрахунку резерву за коштами, що розміщені на кореспондентських рахунках”.

ВАТ “Укрексімбанк”

1. Уніфіковані процедури розгляду та супроводження кредитних проектів, затверджено Наказом № 16 від 12.01.2001 р., зі змінами та додатками.

2. Кредитна політика ВАТ «Укрексімбанк» на 2005 рік, затверджено рішенням Правління від 23.12.2004 р. (протокол № 41).

3. Положення про кредитування ВАТ «Укрексімбанк», затверджено рішенням Правління від 28.09.2004 р. (протокол № 31).

4. Положення про облікову політику ВАТ «Укрексімбанк» на 2005 рік, затверджено рішенням Правління від 23.12.2004 р. (протокол № 41).

5. Порядок супроводження та реалізації застави та іпотеки, затверджено Наказом № 614 від 09.11.2004 р.

6. Технічний порядок з бухгалтерського обліку кредитних операцій у системі ВАТ «Укрексімбанк», затверджено Наказом № 138 від 09.03.2005 р.

7. Порядок оформлення та зберігання оригіналів угод, що стосуються кредитної діяльності ВАТ «Укрексімбанк», затверджено Наказом № 45 від 20.01.2003 р.

8. Вимоги ВАТ «Укрексімбанк» щодо кредитування суб’єктів господарської діяльності, затверджено Наказом № 518 від 14.09.2004 р.

9. Технічний порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними та іншими операціями, затверджено Наказом № 731 від 31.12.2004 р.

10. Положення "Про порядок проведення роботи з позичальниками (юридичними особами) та розподіл обов'язків між службами банку в процесі надання, супроводження та повернення кредитів", затверджено рішенням Правління від 22.02.2001 р. (протокол № 10).

11. Положення "Про проведення оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи в системі ВАТ “Укрексімбанк", затверджено рішенням Правління 19.10.2002 р. (протокол № 46).

12. Положення ВАТ “Укрексімбанк” про облік операцій із заставленим майном, затверджене рішенням Правління Банку від 26.09.2001 р. протокол № 54.

13. Лист ВАТ “Укрексімбанк” від 01.08.1996 р. № 02-10/186 “Висновок Науково-правової експертизи при Інституті держави і права НАН України по тлумаченню застосування Закону України “Про заставу”.

14. Службове розпорядження ВАТ «Укрексімбанк» Про матеріали для розгляду кредитних проектів на Кредитному комітеті ВАТ «Укрексімбанк» № 182-р від 13.09.2004 р.

ДОДАТКИ

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан­ки економіки — підприємств та організацій. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль­кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом ...

Методи перевірки фінансової звітності

1. Методи перевірки фінансової звітності Однією з найважливіших перевіряючих процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому перевіряючий керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХIV та такими нормативними документами: • П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; • П(С)БО 2 "Баланс"; • П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; • П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"; • П(С)БО ...

Доходи бюджету

Вступ Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна час­тина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюдже­тах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розви­ток економіки і соціальної сфери. За його допомогою держава, здійснюючи розподіл І перерозподіл валового внутрішнього про­дукту, могла змінювати структуру виробництва, впливати на ре­зультати господарювання, ...