Search:

Економіка Дніпропетровської області

На третій стадії авансування коштів триває доти, доки товарна форма вартості не перетвориться на грошову. Отримання виручки від реалізації свідчить про корисність створеної суспільством вартості і про відтворення авансованих у ній коштів. Грошова форма, якої набирає оборотний капітал на третій стадії кругообігу, одночасно є і початковою стадією наступного обороту капіталу. Кругообіг оборотного капіталу і створення нової вартості відбувається за схемою:

Г - Т .В .Т' - Г'

де Г - кошти, що авансуються; Т - предмети праці (товар); В - виробництво; Т' - готова продукція (товар); Г' - кошти, отримані від реалізації створеної продукції.

Мету функціонування капіталу буде досягнуто тоді, коли Г' = Г + АГ, тобто коли відбудеться приріст грошей порівняно з авансованою сумою.

Отже, самозростання капіталу відбувається в процесі кругообігу оборотного капіталу, який проходить різні стадії і набирає різних форм. Що менше часу оборотний капітал перебуває в тій чи іншій формі (грошовій, виробничій, товарній), то вища ефективність його використання, і навпаки. Оборотний капітал бере участь у створенні нової вартості не прямо, а через оборотні фонди.

Склад і розміщення оборотного капіталу залежать від того, в якій сфері він функціонує: виробнича, торгово-посередницька, сфера послуг (у тім числі фінансових).

У виробничій сфері оборотний капітал (оборотні кошти) авансується в оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

До виробничих фондів належать: сировина, основні й допоміжні матеріали, напівфабрикати, паливо, тара, запасні частини для ремонтів, малоцінні і швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх періодів. Фонди обігу - це залишки готової продукції на складі підприємств, відвантажені, але не оплачені покупцями товари, залишки коштів підприємств на поточному рахунку в банку, касі, у розрахунках, у дебіторській заборгованості, а також укладені в короткострокові цінні папери. Таким чином,оборотний капітал (оборотні кошти) - це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку. Співвідношення оборотних коштів, що перебувають у сфері виробництва й у сфері обігу, є неоднаковим у різних галузях народного господарства. Пояснюється це особливостями організації виробництва, постачання, збуту, а також системи розрахунків. Для забезпечення безперервності процесу виробництва і реалізації продукції необхідно досягти оптимального співвідношення оборотних коштів у сфері виробництва й обігу. При цьому підприємство заінтересоване у зменшенні оборотних коштів у сфері обігу за рахунок поліпшення системи постачання, раціональніших форм розрахунків.

3.2 Транспортна мережа області.

Високий рівень концентрації виробництва, щільна заселеність території обумовили розвиток транспортної системи області. Її транспортна мережа - невід`ємна частка усієї мережі України

В області розвинуті авіаційний, залізничний, автомобільний, трубопровідний і річковий транспорт. В регіоні функціонує три аеропорти , з яких два міжнародні, що з’єднують його з країнами далекого і ближнього зарубіжжя.

Головним видом транспорту є залізничний. За насиченністю залізницями Дніпропетровщина посідає одне з перших місць в державі. Середня щільність залізничної мережі дорівнює 49,5 км на тисячу км, що у 1,3 рази перевищує середній рівень по Україні. Довжина залізниць, що експлуатуються дорівнює 1579 км.

Автомобільний транспорт - один із основних при перевезенні вантажів і пасажирів у межах області. Довжина шляхів загального використання в області становить понад 10 тис. км. Найбільшим автотранспортним вузлом області є Дніпропетровськ. Мережа шосейних доріг зв`язує його з усіма містами і селищами міського типу області та іншими областями України. В обласному центрі є два автовокзали - міжміський на 800 місць та приміський.

Головна водна магістраль області - Дніпро. Водним транспортом перевозяться головним чином вантажі: вугілля, руди, будівельні матеріали, чорні метали. Головними річковими портами і транзитними пунктами є Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Нікополь.

Авіаційний транспорт обслуговує головним чином пасажирські перевезення. Дніпропетровський та Криворізький міжнародні аеропорти забезпечують повітряні зв`язки з найбільшими містами України, близького та далекого зарубіжжя.

Трубопровідний транспорт має щільну мережу газопроводів, які здійснюють подачу природного газу до всіх промислових центрів та багатьох сільських населених пунктів області. Газопроводи пов`язують Шебелинське газове родовище (Харківська область) із Дніпропетровськом, Кривим Рогом, Нікополем, Дніпродзержинськом.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Чому я обрав спеціальність міжнародна економіка

План: 1. Що таке міжнародна економіка.(ст.2); 2. Ознаки міжнародної економіки (ст2-4); 3. Основна відповідь на питання реферату(ст.4); 4. Список використаної літератури (ст.4). (1) Міжнародна економіка у вузькому розумінні – є складовою теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб’єктів різної державної приналежності в сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної політики держав. Ознаки міжнародної економіки є: 1) розвинута ...

Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

Зміст Вступ………………………………………………………………………….З 1. Механізм державного регулювання підприємництва……………….…5 1.1. Нормативно-правове (адміністративне) забезпечення розвитку" підприємництва………………………………………………………………6 1.2. Державна реєстрація підприємства та ліцензування підприємницької діяльності…………………………………………………………………… 7 1.3. Сертифікація та стандартизація……………………………………… .9 1.4. Дерегулювання підприємництва. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва………………………………………………….11 1.5. Інформаційне, кадрове, ...

Основи стандартизації та сертифікації

Зміст і завдання сертифікації продукції, систем якості, послуг Стандартизація продукції Під стандартизацією розуміють визначення і застосування єдиних правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі. Стосовно продукції стандартизація охоплює: установлення вимог до якості готової продукції, а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів; розвиток уніфікації і агрегатування продукції як важливої умови спеціалізації і автоматизації виробництва; визначення норм, вимог і методів у галузі ...