Search:

Економіка Дніпропетровської області

Виробництво та розподіл електроенергі їтепла, води, газоподібного палива

Цей вид діяльності в області представляють 84 підприємства, з них 12 з виробництва і розподілу електроенергії. На них працюють більше 45,3 тис. осіб, у тому числі 15,3 тис. в електроенергетиці. У 2001 році на цих підприємствах вироблено продукції (надано послуг) більш ніж на 2,2 млрд. грн., або 8,6% обсягу промислової продукції області. Більш ніж 70% обсягу виробництва у цій сфері діяльності припадає на виробництво та розподіл електроенергії. Дніпропетровська область - одна з найбільш енергонасичених в Україні. Вона посідає друге місце в Україні з установленої потужності. Електроенергетика являє собою високорозвинену галузь економіки. Основну частку у структурі електрогенеруючих потужностей складають Придніпровська і Криворізька теплові електростанції загальною потужністю 4,7 тис. МВт та Дніпродзержинська гідроелектростанція потужністю 0,35 тис. МВт. В області виробляється 7,7% від обсягу виробництва електроенергії в Україні. Вперше за роки незалежності України виведено на проектну потужність, після реконструкції, більш економічний і потужний енергоблок №11 Придніпровської ТЕС.

В хіміко-фармацевтичній промисловості переважають підприємства по випуску медичної техніки.

У деревообробній і целюлозно-паперовій промисловості зосереджено 118 підприємств і 198 виробництв.

Агропромисловий комплекс

Сільське господарство - друга після промисловості галузь економіки області, на яку припадає 7,1% випуску товарів і послуг. У ній працює 197,9 тис. осіб та зосереджено 7,3% основних фондів.

У галузевій структурі валової продукції сільського господарства за 1992-2001рр. відбулись зміни у співвідношенні його основних галузей - рослинництва і тваринництва- в напрямі збільшення питомої ваги рослинництва. Зменшилась питома вага області у виробництві продукції тваринництва, яке відбувається найбільш високими темпами. Аналогічне стосується також виробництва валової продукції сільського господарства на думку населення. Так, у 2001р. цей показник склав 50% обсягу 1997 р. і поставив область на 23 місце в Україні. Також відбулись істотні зрушення в структурі посівних площ і їх абсолютних розмірів. Так, при скорочені питомої ваги кормових культур зросла частина зернових культур, технічних культур за рахунок збільшення площі олійних культур, картоплі і овочево-баштанних культур. Скорочення посівних площ, а також поголів’я худоби і птиці, урожайності сільськогосподарських культур призвело до значного падіння виробництва переважної більшості продукції галузі.

Транспортний комплекс

В області розвинуті авіаційний, залізничний, автомобільний, трубопровідний і річковий транспорт, а також електротранспорт і метрополітен.

В регіоні функціонує три аеропорти, з яких два міжнародні, що з’єднують його з країнами далекого і ближнього зарубіжжя. Територію області перетинають найважливіші залізничні магістралі, які сполучають Донбас, Криворіжжя і Нікопольський марганцевий басейн. У дніпропетровській області розвинена мережа автомобільних доріг. Перевезення вантажів автомобільним транспортом у 2001р. склало 195,2 млн. тон. Обсяги їх порівняно з 1997р. скоротились майже в 4,3 рази, що обумовлено значним зменшенням загального обсягу виробництва, транспортування товарів і сировини. У регіоні функціонують Дніпропетровський і Дніпродзержинський порти, де судна на зразок “річка-море” забезпечують міжнародні перевезення вантажів з виходом у Чорне море.

Важливе значення має трубопровідний транспорт. Він забезпечує район нафтою, нафтопродуктами, газом, що надходять з інших регонів.

Валова додана вартість є частиною вартісної структури валового випуску продукту.

Валова додана вартість (ВДВ) розраховується як різниця між випуском та проміжним споживачем. Вона містить у собі первині доходи, що створюються учасниками виробництва і розподіляються між ними. У національних рахунках використовуються два рівні показників і два методи оцінки. Для економіки в цілому результати вимірюються випуском товарів і послуг та валовим внутрішнім продуктом у ринкових цінах, для секторів і галузей- випуском в основних цінах і валовою доданою вартістю. = В-О (В=О+ dВ), де О- проміжна споживання - валова ДВ.

Проміжне споживання (О) містить витрати на товари та послуги, які використані інституційними одиницями для виробничих потреб.

Випуск (В)- це вартість товарів і послуг, що є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді.

Таблиця 1.1

Валова додана вартість за регіонами у фактичних цінах, млн. грн.

Регіони

1996

2000

2003

Україна

69287

137993

244497

Дніпропетровська обл.

6536

13163

21311

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Інфляція та антимонопольна політика

Вступ Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому вiдношеннi, найважливiша функцiя уряду полягас в тому, щоб стабiлiзувати економiку, тобто допомагати iй забеспечувати повну зайнятiсть ресурсiв i стабiльний рiвень цiн. Перед вченими-економiстами стоiть завдання глибоко й конкретно вивчати явища i тенденцii у розвитку свiтовоi економiки. Одно з перших мiсць посiдас аналiз iнфляцii та факторiв, що ii обумовлюють. У процесi розвитку сучасноi змiшаноi економiки ступiнь державного втручання, а у рамках останнього-вибiр ...

Економічний ріст

Економічний ріст визначається і вимірюється: Збільшенням реального ВНП і ЧНП (ЧНП = ВНП - амортвідрахування), за деякий період часу. Збільшенням реального ВНП або ЧНП на душу населення за деякий період часу. Використовуються два способи наприклад: ВНП Індії майже на 70% перевершує ВНП Швейцарії, але рівень життя в Індії більше, ніж у 60 раз нижчий від Швейцарії. Економічний ріс вимірюється річними темпами росту в %. Наприклад: Реальний ВНП = 200 млрд. $ у минулому році, 210 млрд. – у цьому році. Темпи росту = Джерела ...

Системний аналіз

План I. Методи системного аналізу a) Неформальні методи системного аналізу b) Графічні методи системного аналізу c) Кількісні методи системного аналізу d) Методи моделювання системного аналізу II. Висунення альтернатив III. Процедура системного аналізу IV. Етапи системного аналізу Основу системного аналізу, становить не формальний математичний апарат, а загальні ідеї, оригінальний підхід до проблеми, що вирішується, своєрідний понятійний апарат. Проте, ґрунтуючись на загальній теорії систем, він ...