Search:

Економіка Дніпропетровської області

Статистичний щорічник України за 2004 р-Київ:Техніка,2005-с.52

Як ми бачимо з даної таблиці, ВДВ України з 1996 р. по 2003р. Зросла на 175210 млн. грн., а ВДВ Дніпропетровської області зросла на 14775 млн. грн. ВДВ Дніпропетровської області в 1996 році склала 9,4% від ВДВ України (6536Х100/69287), а в 2003 році ВДВ Дніпропетровської області складала 8,7% від ВДВ України (21311Х100/244497). Тобто, ми бачимо, що частка ВДВ Дніпропетровської області у ВДВ України зменшилась на 0,7% (9,4%-8,7%), в період з 1996 по 2003 рр.

Дивлячись на цю діаграму можна побачити, що в період з 1996 по 2003 рік ВДВ в Україні на одну особу зросло на 3758 грн.(5114-1356). Можна додати, що валова додана вартість в Дніпропетровській області вища за середньо статистичну ВДВ по Україні.

Розділ 2

2. Баланс зайнятості і продуктивність праці в області

2.1.Балансовий метод оцінки продуктивних сил і економіки області

Балансовий метод планування базується на розробці й застосуванні системи взаємопов'язаних матеріальних, трудових і вартісних балансів, що передбачають пропорційність розвитку економіки застосовується. Він використовується для забезпечення погодження потреб і ресурсів, визначення пропорцій розвитку економіки відповідно до вимог об'єктивних економічних законів. У практиці планування використовуються матеріальні, трудові, міжгалузевий, сукупний фінансовий, зовнішньоторговельний, платіжний та інші баланси.

Матеріальний баланс — це документ, який містить показники забезпечення оптимального співвідношення наявних засобів виробництва та потреб народного господарства в них, яке б гарантувало ефективний розвиток окремих галузей промисловості та народного господарства, капітального будівництва, а також виконання окремих програм і т. д. Розрізняють такі матеріальні баланси:

за поділом суспільного продукту — баланси засобів виробництва та предметів споживання;

за періодом виконання або дії — довгострокові та короткострокові;

за одиницями виміру — натуральні, вартісні, натурально-вартісні;

за базовою моделлю — однопродуктові, багатопродуктові, міжгалузевий;

за розрізом планування — галузеві й територіальні.

Трудові баланси — це зведений баланс трудових ресурсів, баланс робочої сили за окремими галузями, баланси кваліфікованих кадрів, спеціалістів та ін. Баланси трудових ресурсів розробляються для країни, області, економічних і адміністративних районів.

Міжгалузевий баланс — це розгорнута схема балансів суспільного продукту. У ньому детально розшифровуються основні народногосподарські пропорції розвитку окремих галузей.

В економічній практиці для планування широко використовується система балансу народного господарства (БНГ). Баланс народного господарства — це система найбільш загальних економічних показників, об'єднаних у балансові таблиці, що характеризують матеріальні умови та наслідки розширеного відтворення в усіх галузях і секторах, а також обсяги, темпи й основні пропорції розвитку економіки. БНГ дає змогу визначити основні макроекономічні показники й складні народногосподарські пропорції: співвідношення між виробництвом, споживанням і нагромадженням суспільного продукту; між виробництвом, основними фондами й трудовими ресурсами, між двома підрозділами суспільного виробництва; соціальними секторами й групами населення в процесі відтворення доходів.

2.2. Зайнятість і продуктивність праці в області

Населення зайняте в усіх сферах економічної діяльності – це особи працездатного віку і старше та підлітки які протягом року були зайняті економічною діяльністю: працювали за наймом, роботодавці, самостійно забезпечували себе роботою, виключаючи підприємців, служителів релігії, і т.д. По даній області спостерігається зменшення зайнятості населення, загалом як і по всій Україні.

На території Дніпропетровської області (31.9 тис. кв. км ) проживає 3745,0 тис. чол. Особливістю цього регіону є висока щільність населення- 115 осіб на 1 км2 і рівень урбанізації- питома вага міського населення становить 83,6%.

У 1991-2000рр. Демографічна криза охопила всю території області. Так, за цей період кількість жителів скоротилась на 230,7 тис. осіб як за рахунок міського, так і сільського населення. Міграційне сальдо населення відємне і становить мінус 1,1 тис. осіб (2000р.). динаміка коефіцієнтів природного руху населення в області свідчить про погіршення їх більш високими темпами порівняно з середніми в Україні.

Особливо високі коефіцієнти смертності населення-1607 осіб на 100 тисяч (в Україні-1539 осіб).

Зайнятість населення. Із процесом зайнятості пов’язані такі економічні категорії:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Державне регулювання цін та інфляції

ПЛАН 1. Необхідність та методи державного регулювання цін. 2. Антиінфляційна політика. 1. НЕОБХІДНІСТЬ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання економіки, її регулюючий вплив на економіку охоплює багато напрямків. Зокрема, за допомогою цін виробництво підпорядко­вується суспільним потребам, вираженим у формі платоспромож­ного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на виробництво і реалізацію товарів, запровадження досягнень науково-техніч­ного прогресу, підвищення ...

Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

Зміст Вступ………………………………………………………………………….З 1. Механізм державного регулювання підприємництва……………….…5 1.1. Нормативно-правове (адміністративне) забезпечення розвитку" підприємництва………………………………………………………………6 1.2. Державна реєстрація підприємства та ліцензування підприємницької діяльності…………………………………………………………………… 7 1.3. Сертифікація та стандартизація……………………………………… .9 1.4. Дерегулювання підприємництва. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва………………………………………………….11 1.5. Інформаційне, кадрове, ...

Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

Завдання контрольної роботи складається із 5 практичних завдань, які охоплюють теоретичний матеріал по таких темах: “Статистика населення”, “Статистика робочої сили”, “Статистика робочого часу”, “Статистика валового суспільного продукту”, “Статистика собівартості”, “Статистика оплати праці”, “Статистика продуктивності праці”, “Статистика основних фондів”, “Статистика оборотних фондів”. При написанні контрольної роботи студент повинен дотримуватись таких правил: роботу виконати в повному обсязі; повинні бути написані формули ...