Search:

Економіка Дніпропетровської області

Статистичний щорічник України за 2004 р-Київ:Техніка,2005-с.52

Як ми бачимо з даної таблиці, ВДВ України з 1996 р. по 2003р. Зросла на 175210 млн. грн., а ВДВ Дніпропетровської області зросла на 14775 млн. грн. ВДВ Дніпропетровської області в 1996 році склала 9,4% від ВДВ України (6536Х100/69287), а в 2003 році ВДВ Дніпропетровської області складала 8,7% від ВДВ України (21311Х100/244497). Тобто, ми бачимо, що частка ВДВ Дніпропетровської області у ВДВ України зменшилась на 0,7% (9,4%-8,7%), в період з 1996 по 2003 рр.

Дивлячись на цю діаграму можна побачити, що в період з 1996 по 2003 рік ВДВ в Україні на одну особу зросло на 3758 грн.(5114-1356). Можна додати, що валова додана вартість в Дніпропетровській області вища за середньо статистичну ВДВ по Україні.

Розділ 2

2. Баланс зайнятості і продуктивність праці в області

2.1.Балансовий метод оцінки продуктивних сил і економіки області

Балансовий метод планування базується на розробці й застосуванні системи взаємопов'язаних матеріальних, трудових і вартісних балансів, що передбачають пропорційність розвитку економіки застосовується. Він використовується для забезпечення погодження потреб і ресурсів, визначення пропорцій розвитку економіки відповідно до вимог об'єктивних економічних законів. У практиці планування використовуються матеріальні, трудові, міжгалузевий, сукупний фінансовий, зовнішньоторговельний, платіжний та інші баланси.

Матеріальний баланс — це документ, який містить показники забезпечення оптимального співвідношення наявних засобів виробництва та потреб народного господарства в них, яке б гарантувало ефективний розвиток окремих галузей промисловості та народного господарства, капітального будівництва, а також виконання окремих програм і т. д. Розрізняють такі матеріальні баланси:

за поділом суспільного продукту — баланси засобів виробництва та предметів споживання;

за періодом виконання або дії — довгострокові та короткострокові;

за одиницями виміру — натуральні, вартісні, натурально-вартісні;

за базовою моделлю — однопродуктові, багатопродуктові, міжгалузевий;

за розрізом планування — галузеві й територіальні.

Трудові баланси — це зведений баланс трудових ресурсів, баланс робочої сили за окремими галузями, баланси кваліфікованих кадрів, спеціалістів та ін. Баланси трудових ресурсів розробляються для країни, області, економічних і адміністративних районів.

Міжгалузевий баланс — це розгорнута схема балансів суспільного продукту. У ньому детально розшифровуються основні народногосподарські пропорції розвитку окремих галузей.

В економічній практиці для планування широко використовується система балансу народного господарства (БНГ). Баланс народного господарства — це система найбільш загальних економічних показників, об'єднаних у балансові таблиці, що характеризують матеріальні умови та наслідки розширеного відтворення в усіх галузях і секторах, а також обсяги, темпи й основні пропорції розвитку економіки. БНГ дає змогу визначити основні макроекономічні показники й складні народногосподарські пропорції: співвідношення між виробництвом, споживанням і нагромадженням суспільного продукту; між виробництвом, основними фондами й трудовими ресурсами, між двома підрозділами суспільного виробництва; соціальними секторами й групами населення в процесі відтворення доходів.

2.2. Зайнятість і продуктивність праці в області

Населення зайняте в усіх сферах економічної діяльності – це особи працездатного віку і старше та підлітки які протягом року були зайняті економічною діяльністю: працювали за наймом, роботодавці, самостійно забезпечували себе роботою, виключаючи підприємців, служителів релігії, і т.д. По даній області спостерігається зменшення зайнятості населення, загалом як і по всій Україні.

На території Дніпропетровської області (31.9 тис. кв. км ) проживає 3745,0 тис. чол. Особливістю цього регіону є висока щільність населення- 115 осіб на 1 км2 і рівень урбанізації- питома вага міського населення становить 83,6%.

У 1991-2000рр. Демографічна криза охопила всю території області. Так, за цей період кількість жителів скоротилась на 230,7 тис. осіб як за рахунок міського, так і сільського населення. Міграційне сальдо населення відємне і становить мінус 1,1 тис. осіб (2000р.). динаміка коефіцієнтів природного руху населення в області свідчить про погіршення їх більш високими темпами порівняно з середніми в Україні.

Особливо високі коефіцієнти смертності населення-1607 осіб на 100 тисяч (в Україні-1539 осіб).

Зайнятість населення. Із процесом зайнятості пов’язані такі економічні категорії:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Фінансовий аналіз економічного проекту

План. Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми. Прогнозування продажів та витрат по проекту. Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту. Фінансове планування в проєктному аналізі. 1. Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру. Фінансовий аналіз має кілька цілей: Визначення фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми; Виявлення змін у фінансовому стані та ...

Суб'єкти інвестиційної діяльності

Інвестиційна діяльність — це процес організації інвестування в реально існуючих у країні умовах господарювання. Інвестиційна діяльність представляє інвестиційний процес в реальних умовах, з акцентом на організаційні засади його реалізації та управління цим процесом. До суб’єктів інвестиційної діяльності віднесено інвесторів та учасників інвестиційної діяльності, які забезпечують здійснення інвестицій. Суб’єктом інвестиційної діяльності є інвестор, який приймає рішення про вкладення власних, позикових або залучених майнових ...

Міжнародне кооперування виробництва, природа, форми та сучасні особливості

1.Поняття кооперування виробництва в системі категоріального апарату. Створення динамічної соціальної системи відкритої економіки, одним із завдань якої є активізація участі в процесі міжнародного кооперування, стає необхідним атрибутом та цільовою функцією побудови відкритого суспільства, передумовою розв¢язання складних та суперечливих завдань українського розвитку. Без важелів міжнародного кооперування неможливо розв¢язати ряд завдань розвитку усієї системи міжнародної економічної діяльності, ...