Search:

Економіка Дніпропетровської області

працездатне населення- сукупність людей віком від 17 до 60 років, здатних до участі в трудовому процесі.

трудовий капітал- частина працездатного населення, яка володіє високим рівнем знань, здатна створювати нові системи знань, істотно впливати на зростання обсягів виробництва, якості, конкурентно спроможності продукції, зростання прибутків.

економічно активне населення- це населення обох статей, зайняте суспільно корисною працею, яка приносить дохід.

безробітне населення- частина населення працездатного віку, тимчасово зайнята в суспільно корисній діяльності, яка не заробляє доходів.

Трудові ресурси Дніпропетровської області станом на 01.01.2001р. становлять 2208,1 тисяч або 7,7% від усіх в Україні.

В усіх сферах економічної діяльності зайнято 1591,6 тисяч осіб або 72,1% трудових ресурсів регіону. В їх складі значну питому вагу становлять зайняті в галузях економіки- близько 85%, решиа- в інших сферах економічної діяльності. Високими темпами збільшується кількість працездатного населення в працездатному віці, не зайнятого економічною діяльністю, яке на початок 2001р. становило 355,5 тисяч осіб або 15,6% трудових ресурсів. У той час зростає демографічне навантаження на населення працездатного віку. Так у 2001 році в області на 1000 осіб працездатного віку припадало 703 особи, у тому числі дятей- 304 і осіб старших від працездатного віку- 399.

Таблиця 2.1

Економічна активність населення у віці 15-70 років за регіонами

Регіони

1996

2000

2003

Україна

22830,8

22231,8

22171,3

Дніпропетровська область

1735,8

1713,6

1711,1

Статистичний щорічник України за 2004р.-Київ:Техніка.2005-с.380

В області щорічно збільшується кількість безробітних. Так, на кінець 2000р. нараховувалося 89,5 тисяч зареєстрованих безробітних, а на початку 1996 р. їх було 2,9 тисяч осіб. Рівень безробіття складає в області 4,2% (в Україні-4,3%), але темпи його зростання вищі порівняно з загальнодержавними, спостерігається також негативна тенденція щорічного зростання кількості зареєстрованих громадян, які не зайняті трудовою діяльністю. На початок 2001р. потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць становила 5,3 тисячі, а кількість зареєстрованих громадян в державній службі зайнятості, не охоплених трудовою діяльністю- 92,6 тисяч осіб. В області досить високий рівень навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію. Так, за 1997-2000рр. Цей показник коливався у межах від 10 до 26 осіб, а у 2000 році він складав 17 осіб (як загалом в Україні).

Загалом зайнятість населення в Україні та у Дніпропетровській області за останні роки змінилася.

Таблиця 2.2

Зайнятість населення у віці 15-70 років за регіонами

Регіони

2000

2002

2004

Тис. чол.

% до населення у віці 15-70 років

Тис. чол.

% до населення у віці 15-70

Тис. чол.

% до населення у віці 15-70

Україна

20175

55,8

20091,2

56,0

20295,7

56,7

Дніпропетровська область

1534,3

56,3

1577,0

58,5

1554,7

57,8

Статистичний щорічник України за 2004рвк-Київ:Техніка,2005-с.320

Користуючись даними таблиці, можна сказати, що середня зайнятість у Дніпропетровській області є вищою за середню по Україні і становить 57,8% до населення у віці 15-70 років, тобто 1554,7 тис. чол.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Інвестиційна діяльність

Зміст 1. Охарактеризуйте інвестиційну діяльність в Україні 2. Особливості і форми здійснення фінансових інвестицій підприємства Література 1. Охарактеризуйте інвестиційну діяльність в Україні В умовах структурної перебудови економіки України дуже гострою проблемою є потреба у великих іноземних інвестиціях. У більшості країн (США, Німеччині, Франції, Великобританії) каталізатором ін­вестиційної активності став саме іноземний капітал, який відіграв ак­тивну роль у розвитку та структурній перебудові економіки. Останні­ми ...

Економічні основи соціальної політики

Проголошення політичної незалежності надало потужний поштовх розвитку української держави, оновленню та перебудові її економіки. Започатковано ринкові засади господарювання, змінилася структура форм власності, обраний курс на інтеграцію в європейський економічний простір, виникли можливості для розвитку приватної ініціативи. Разом з тим, з'явилося й нове соціальне явище - безробіття, відродились поняття зубожіння населення та бідності. Загальна кількість безробітних становила у березні 2001 р. 2,8 млн громадян1. ...

Кредит у ринковій економіці

План 1. Необхідність кредиту 2. Суть кредиту 3. Теорії кредиту 4. Форми та види кредиту 5. Процент за кредит 6. Функції та роль кредиту Література 1. Необхідність кредиту Кредит виникає безпосередньо з потреб виробництва, вна­слідок розвитку процесів обміну товарами. Конкретною економічною основою, на якій з'являються і розвиваються кредитні відносини, виступає кругооборот капі­талу Кругооборот капіталу безперервний, але при цьому не виключаються коливання, приливи і відпливи грошових кош­тів, коливання потреб у ...