Search:

Економіка Дніпропетровської області

працездатне населення- сукупність людей віком від 17 до 60 років, здатних до участі в трудовому процесі.

трудовий капітал- частина працездатного населення, яка володіє високим рівнем знань, здатна створювати нові системи знань, істотно впливати на зростання обсягів виробництва, якості, конкурентно спроможності продукції, зростання прибутків.

економічно активне населення- це населення обох статей, зайняте суспільно корисною працею, яка приносить дохід.

безробітне населення- частина населення працездатного віку, тимчасово зайнята в суспільно корисній діяльності, яка не заробляє доходів.

Трудові ресурси Дніпропетровської області станом на 01.01.2001р. становлять 2208,1 тисяч або 7,7% від усіх в Україні.

В усіх сферах економічної діяльності зайнято 1591,6 тисяч осіб або 72,1% трудових ресурсів регіону. В їх складі значну питому вагу становлять зайняті в галузях економіки- близько 85%, решиа- в інших сферах економічної діяльності. Високими темпами збільшується кількість працездатного населення в працездатному віці, не зайнятого економічною діяльністю, яке на початок 2001р. становило 355,5 тисяч осіб або 15,6% трудових ресурсів. У той час зростає демографічне навантаження на населення працездатного віку. Так у 2001 році в області на 1000 осіб працездатного віку припадало 703 особи, у тому числі дятей- 304 і осіб старших від працездатного віку- 399.

Таблиця 2.1

Економічна активність населення у віці 15-70 років за регіонами

Регіони

1996

2000

2003

Україна

22830,8

22231,8

22171,3

Дніпропетровська область

1735,8

1713,6

1711,1

Статистичний щорічник України за 2004р.-Київ:Техніка.2005-с.380

В області щорічно збільшується кількість безробітних. Так, на кінець 2000р. нараховувалося 89,5 тисяч зареєстрованих безробітних, а на початку 1996 р. їх було 2,9 тисяч осіб. Рівень безробіття складає в області 4,2% (в Україні-4,3%), але темпи його зростання вищі порівняно з загальнодержавними, спостерігається також негативна тенденція щорічного зростання кількості зареєстрованих громадян, які не зайняті трудовою діяльністю. На початок 2001р. потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць становила 5,3 тисячі, а кількість зареєстрованих громадян в державній службі зайнятості, не охоплених трудовою діяльністю- 92,6 тисяч осіб. В області досить високий рівень навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію. Так, за 1997-2000рр. Цей показник коливався у межах від 10 до 26 осіб, а у 2000 році він складав 17 осіб (як загалом в Україні).

Загалом зайнятість населення в Україні та у Дніпропетровській області за останні роки змінилася.

Таблиця 2.2

Зайнятість населення у віці 15-70 років за регіонами

Регіони

2000

2002

2004

Тис. чол.

% до населення у віці 15-70 років

Тис. чол.

% до населення у віці 15-70

Тис. чол.

% до населення у віці 15-70

Україна

20175

55,8

20091,2

56,0

20295,7

56,7

Дніпропетровська область

1534,3

56,3

1577,0

58,5

1554,7

57,8

Статистичний щорічник України за 2004рвк-Київ:Техніка,2005-с.320

Користуючись даними таблиці, можна сказати, що середня зайнятість у Дніпропетровській області є вищою за середню по Україні і становить 57,8% до населення у віці 15-70 років, тобто 1554,7 тис. чол.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Ринкова економіка

Вступ Вся економічна теорія побудована на постулаті про те, що змінення стимулів впливає на людину завбаченими засобами. Зазвичай обирається той спосіб, який передвіщає нам більше користі та менше витрат. Це – основоположний принцип економічної теорії, але він діє й у інших сферах життя. Стимули вносять свою вагу практична усюди. Якщо розглядати ринкову економіку, то цей постулат означає, що споживач купує більше товарів, коли ціна падає, та менше, коли вона зростає. Виробники ж, навпаки, поставляють більше товару, коли ...

Історія України на початку ХХ ст

1.Соціально-екномічний розвиток на початку ХХ ст. Рубіж ХІХ і ХХ ст. характерний в Україні завершенням промислового перевороту і переходом до індустріалізації, суть якої полягала у розбудові крупної машинної індустрії, якісній зміні структури господарства (промисловість мала переважати над сільським господарством, а важка промисловість над легкою). Ці широкомасштабні, кардинальні зміни відбувалися у надзвичайно складних умовах, адже Російська імперія, як і більшість країн світу, у 1900-1903 рр. пережила економічну кризу. ...

Державне регулювання цін та інфляції

ПЛАН 1. Необхідність та методи державного регулювання цін. 2. Антиінфляційна політика. 1. НЕОБХІДНІСТЬ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання економіки, її регулюючий вплив на економіку охоплює багато напрямків. Зокрема, за допомогою цін виробництво підпорядко­вується суспільним потребам, вираженим у формі платоспромож­ного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на виробництво і реалізацію товарів, запровадження досягнень науково-техніч­ного прогресу, підвищення ...