Search:

Економіка Дніпропетровської області

Продуктивність праці є одним з найважливіших показників, які впливають на рівень розвитку економіки в цілому. Вона відображає кількість виробленої продукції одним зайнятим за одиницю часу і розраховується відношенням обсягу виробленої продукції (валової продукції , ВДВ і т.д.) до числа зайнятих.

в=В/Тк

В- Валова додана вартість

Тк - число зайнятих

З таблиць 1.1 і 2.2 обчислимо продуктивність праці в Україні та Дніпропетровській області в період з 2000 по 2004 роки.

В 2000 році ВДВ України становила 137993 тис грн., а число зайнятих (Тк) становило 20175 тис чол.

Отже, в=137993 тис.чол./20175 тис.чол.=6,8 тис.грн. на 1 зайнятого в рік.

Аналогічно, в 2004 році в Україні В= 244497 тис. грн.,а Тк=20295,7 тис. чол., отже в=12,05 тис. грн. на 1 зайнятого.

Тобто, за даний період продуктивність праці по Україні зросла майже вдвічі.

Продуктивність праці у Дніпропетровській області за 2000 рік

В= 13163 тис. грн.

Тк= 1534,3 тис. чол.

в=13163 тис.грн./1534,3 тис. чол.= 13,7 тис. грн. на 1 зайнятого

Продуктивність праці

Рис. 2.1

Проаналізувавши ситуації можна сказати, що продуктивність праці по Україні та Дніпропетровській області зросла. Але продуктивність Дніпропетровської області за 2004 рік, на відміну від 2000р., є вищою ніж по Україні за 2004р.

Населення працездатного віку становить кількісну основу іншої категорії- економічно активного населення, до якого також належить молодше і старше за працездатне зайняте населення. Отже, потенційно працездатного населення може бути більше, ніж населення працездатного віку. Зайняте працездатне населення Тк- це економічно активне населення.

Для визначення ефективності використання зайнятої праці можна скористатися формулою виробничої функції:

Qц=F ( T, K ).

Якщо припустити, що у виробництві продукту беруть участь лише зайняті працею протягом робочого часу t, то формула виробничої функції буде такою:

Qц=Тк qm t ,

Де Q- фізична кількісність виробленої продукції; ц- ціна одиниці продукції; Тк- чисельність зайнятих; qm- продуктивна сила одно зайнятого; t- час праці.

2.3 Регіональний ринок праці

Ринок праці — це передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару “робоча сила”. Крім того, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу. Його можна трактувати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і найманими працівниками.

Ринок праці виконує такі функції:

• узгоджує економічні інтереси суб'єктів трудових відносин;

• забезпечує конкурентне середовище кожної зі сторін ринкової взаємодії;

• забезпечує пропорційність розподілу робочої сили відповідно до структури суспільних потреб і розвитку техніки;

• підтримує рівновагу між попитом на робочу силу та її пропозицією;

• формує резерв трудових ресурсів для забезпечення нормального процесу суспільного відтворення;

• сприяє формуванню оптимальної професійно-кваліфікаційної структури;

• стимулює працю, установлює рівноважні ставки заробітної плати;

• впливає на умови реалізації особистого трудового потенціалу;

• дає інформацію про структуру попиту і пропозиції, ємність, кон'юнктуру ринку тощо.

Таблиця 2.3

Рівень зареєстрованого безробіття

Регіони

2000

2002

2004

Кількість безробітних,тис

%

Кількість безробітних,тис

%

Кількість безробітних,тис

%

Україна

2655,8

11,6

2140,7

9,6

1906,7

8,6

Дніпропетровська область

201,5

11,6

136,0

7,9

104,4

6,3  

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Кредит у ринковій економіці

План 1. Необхідність кредиту 2. Суть кредиту 3. Теорії кредиту 4. Форми та види кредиту 5. Процент за кредит 6. Функції та роль кредиту Література 1. Необхідність кредиту Кредит виникає безпосередньо з потреб виробництва, вна­слідок розвитку процесів обміну товарами. Конкретною економічною основою, на якій з'являються і розвиваються кредитні відносини, виступає кругооборот капі­талу Кругооборот капіталу безперервний, але при цьому не виключаються коливання, приливи і відпливи грошових кош­тів, коливання потреб у ...

Державне регулювання цін та інфляції

ПЛАН 1. Необхідність та методи державного регулювання цін. 2. Антиінфляційна політика. 1. НЕОБХІДНІСТЬ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання економіки, її регулюючий вплив на економіку охоплює багато напрямків. Зокрема, за допомогою цін виробництво підпорядко­вується суспільним потребам, вираженим у формі платоспромож­ного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на виробництво і реалізацію товарів, запровадження досягнень науково-техніч­ного прогресу, підвищення ...

Україна на шляху творення національної економіки (1991- початок 1994 р.)

Політична незалежність України стала передумовою здобуття республікою економічного суверенітету. Першо­черговим завданням було визначено перехід від команд­ної до ринкової економіки, який дав би змогу вивільнити творчу енергію народу та повніше реалізувати можливос­ті вітчизняного економічного потенціалу. Зауважимо, що теорія перехідного періоду від дирек­тивної до ліберальної економіки тільки створюється, ба­зуючись на досвіді країн, які дещо раніше стали на шлях трансформації власної економіки. Щодо цього фахівці ...