Search:

Економіка Дніпропетровської області

Продуктивність праці є одним з найважливіших показників, які впливають на рівень розвитку економіки в цілому. Вона відображає кількість виробленої продукції одним зайнятим за одиницю часу і розраховується відношенням обсягу виробленої продукції (валової продукції , ВДВ і т.д.) до числа зайнятих.

в=В/Тк

В- Валова додана вартість

Тк - число зайнятих

З таблиць 1.1 і 2.2 обчислимо продуктивність праці в Україні та Дніпропетровській області в період з 2000 по 2004 роки.

В 2000 році ВДВ України становила 137993 тис грн., а число зайнятих (Тк) становило 20175 тис чол.

Отже, в=137993 тис.чол./20175 тис.чол.=6,8 тис.грн. на 1 зайнятого в рік.

Аналогічно, в 2004 році в Україні В= 244497 тис. грн.,а Тк=20295,7 тис. чол., отже в=12,05 тис. грн. на 1 зайнятого.

Тобто, за даний період продуктивність праці по Україні зросла майже вдвічі.

Продуктивність праці у Дніпропетровській області за 2000 рік

В= 13163 тис. грн.

Тк= 1534,3 тис. чол.

в=13163 тис.грн./1534,3 тис. чол.= 13,7 тис. грн. на 1 зайнятого

Продуктивність праці

Рис. 2.1

Проаналізувавши ситуації можна сказати, що продуктивність праці по Україні та Дніпропетровській області зросла. Але продуктивність Дніпропетровської області за 2004 рік, на відміну від 2000р., є вищою ніж по Україні за 2004р.

Населення працездатного віку становить кількісну основу іншої категорії- економічно активного населення, до якого також належить молодше і старше за працездатне зайняте населення. Отже, потенційно працездатного населення може бути більше, ніж населення працездатного віку. Зайняте працездатне населення Тк- це економічно активне населення.

Для визначення ефективності використання зайнятої праці можна скористатися формулою виробничої функції:

Qц=F ( T, K ).

Якщо припустити, що у виробництві продукту беруть участь лише зайняті працею протягом робочого часу t, то формула виробничої функції буде такою:

Qц=Тк qm t ,

Де Q- фізична кількісність виробленої продукції; ц- ціна одиниці продукції; Тк- чисельність зайнятих; qm- продуктивна сила одно зайнятого; t- час праці.

2.3 Регіональний ринок праці

Ринок праці — це передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару “робоча сила”. Крім того, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу. Його можна трактувати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і найманими працівниками.

Ринок праці виконує такі функції:

• узгоджує економічні інтереси суб'єктів трудових відносин;

• забезпечує конкурентне середовище кожної зі сторін ринкової взаємодії;

• забезпечує пропорційність розподілу робочої сили відповідно до структури суспільних потреб і розвитку техніки;

• підтримує рівновагу між попитом на робочу силу та її пропозицією;

• формує резерв трудових ресурсів для забезпечення нормального процесу суспільного відтворення;

• сприяє формуванню оптимальної професійно-кваліфікаційної структури;

• стимулює працю, установлює рівноважні ставки заробітної плати;

• впливає на умови реалізації особистого трудового потенціалу;

• дає інформацію про структуру попиту і пропозиції, ємність, кон'юнктуру ринку тощо.

Таблиця 2.3

Рівень зареєстрованого безробіття

Регіони

2000

2002

2004

Кількість безробітних,тис

%

Кількість безробітних,тис

%

Кількість безробітних,тис

%

Україна

2655,8

11,6

2140,7

9,6

1906,7

8,6

Дніпропетровська область

201,5

11,6

136,0

7,9

104,4

6,3  

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

Зміст Вступ………………………………………………………………………….З 1. Механізм державного регулювання підприємництва……………….…5 1.1. Нормативно-правове (адміністративне) забезпечення розвитку" підприємництва………………………………………………………………6 1.2. Державна реєстрація підприємства та ліцензування підприємницької діяльності…………………………………………………………………… 7 1.3. Сертифікація та стандартизація……………………………………… .9 1.4. Дерегулювання підприємництва. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва………………………………………………….11 1.5. Інформаційне, кадрове, ...

Інфляція та антимонопольна політика

Вступ Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому вiдношеннi, найважливiша функцiя уряду полягас в тому, щоб стабiлiзувати економiку, тобто допомагати iй забеспечувати повну зайнятiсть ресурсiв i стабiльний рiвень цiн. Перед вченими-економiстами стоiть завдання глибоко й конкретно вивчати явища i тенденцii у розвитку свiтовоi економiки. Одно з перших мiсць посiдас аналiз iнфляцii та факторiв, що ii обумовлюють. У процесi розвитку сучасноi змiшаноi економiки ступiнь державного втручання, а у рамках останнього-вибiр ...

Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

Під методом у широкому розумінні сло­ва слід розуміти шляхи, способи та засоби пізнання дійсності, сукупність органічно пов'язаних принципів та прийомів дослі­дження різноманітних явищ. Метод економічного аналізу діяльності підприємств, як і будь-якої іншої науки, визначається змістом та особливостями пред­мета, які, у свою чергу, зумовлюються тими конкретними цілями, вимогами та завданнями, що постали на даному етапі розвитку економіки або проглядаються в перспективі. Предмет відповідає на запитання, що ми вивчаємо, а ...