Search:

Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

оплата за фактом реалізації угоди.

З точки зору умов оплати угоди.

акцентна форма розрахунків;

безакцентна форма розрахунків;

акредитивна форма розрахунків;

планові платежі;

зарахування взаємної заборгованості;

За використовуваними платіжними засобами

розрахунок платіжними вимогами, дорученнями;

чекова форма розрахунків;

вексельна форма розрахунків.

За джерелами коштів, які залучаються для фінансування угоди:

за рахунок власних коштів підприємства;

за рахунок кредитів та інших позичених коштів;

за рахунок коштів клієнта.

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватись за такими формами розрахункових документів:

платіжне доручення;

платіжна вимога-доручення;

чеки, векселя;

акредитиви;

інкасові доручення.

Платіжні доручення – це документ, що є письмово оформленим дорученням клієнта на перерахування визначеної суми коштів доручення приймаються банком до виконання протягом десяти календарних днів від дати оформлення. Доручення використовуються при розрахунках за товари та послуги, з бюджетом, банками, страховими компаніями, тощо.

Платіжна вимога-доручення – це комбінований документ, який складається з двох частин: верхня – вимога постачальника безпосередньо до покупця сплатити вартість робіт, послуг, товарів; нижня – доручення платника своєму банку сплатити визначену суму коштів.

Чеки застосовуються для здійснення розрахунків у безготівковій формі між юридичними особами, а також фізичними та юридичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою за продукцію (товари, роботи, послуги).

Розрахунковий чек – це документ, що містить письмове розпорядження чекодавця (власника рахунка в установі банку-емітенту), сплатити чекодержателю зазначену у чеку суму. Чеки з чекової книжки виписують в момент здійснення платежу і видаються чекодавцем за отримані ними товари та надання послуги.

В умовах ринку зростає роль розрахунків акредитивами. Акредитив – це форма розрахунків, при яких банк-емітент за дорученням свого клієнта зобов’язаний виконати платіж третій особі за поставлені товари. Виконані роботи та надані послуги, надати повноваження іншому виконуючому банку здійснити цей платіж.

Банк-емітент може відкрити такі види акредитивів:

а) покритий (депонований в банку постачальника), при відкритті якого банк покупця перераховує кошти платника в банк постачальника за умовами зарахування його на окремий балансовий рахунок “Акредитиви” на весь термін дії зобов’язання банку покупця. Покритий акредитив передбачає завчасне бронювання коштів платника;

б) непокритий (гарантований), який відкривається покупцю в банку постачальника шляхом надання банку права списувати всі суми акредитива за розрахунком банку покупця.

Акредитиви бувають відкличні і безвідкличні. Відкличний акредитив може бути заміщений або анульований банком постачальника без попереднього повідомлення. Безвідкличний акредитив – це акредитив, який міняється або анулюється тільки за згодою постачальника, на користь якого він був відкритий.

В Україні при розрахунках починають використовувати також векселі (прості і переказні). Простий вексель виписується і підписується боржником. Переказний підлягає обов’язковому акценту платником. Переказні векселі можуть бути передані іншій особі через індосамент – спеціальний передавальний напис на зворотній стороні документа або додатковому аркуші до нього.

5. Касові операції та розрахунки готівкою.

Усі готівкові розрахунки підприємств і підприємців між собою і з громадянами проводяться на основі Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ №72 від 19.02.2001 року, а також Інструкцією про організацію роботи з готівкою обігу установами банків України.

Ліміт каси встановлюється підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють операції з готівкою. Такі підприємства можуть зберігати в своїй касі готівку на кінець дня в межах затвердженого ліміту каси. Вони зобов’язані здавати готівкову виручку понад установлений ліміт в порядку і строки, визначені установою банку для зарахування їх на поточні рахунки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Методи перевірки фінансової звітності

1. Методи перевірки фінансової звітності Однією з найважливіших перевіряючих процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому перевіряючий керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХIV та такими нормативними документами: • П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; • П(С)БО 2 "Баланс"; • П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; • П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"; • П(С)БО ...

Фінансовий механізм

4 Вступ. Необхідною умовою прибуткової діяльності будь-якого підприємства є правильна і раціональна організація його фінансів. Для того, щоб успішно функціонувати на ринку кожне підприємство зобов’язане формувати, розподіляти і використовувати фонди грошових коштів, обґрунтовано залучати зовнішні джерела фінансування. Фінанси впливають на кількісні і якісні параметри будь-якого економічного явища чи процесу на підприємстві, а також на кінцеві результати його діяльності. Кваліфіковане ...

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

ВСТУП Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, щороблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері. Інвестиції торкаються самих глибинних основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у ...