Search:

Податкове регулювання

Таблиця 1.

Класифікація податків

Кла­сифікаційні ознаки

Класифікаційні групи

Види податків

За рівнем бюджетної системи

Загально­державні

Прибутковий податок з громадян, податок на при­буток підприємств, податок на додану вартість, акцизний збір, плата за землю та ін.

Місцеві

Комунальний збір, готельний збір, курортний збір, податок з реклами, збір за паркування авто­транспорту, ринковий збір, збір за право прове­дення кіно- і телезйомок та ін.

За суб'єктом

опо­даткування

Податки з юридичних осіб

Податок на прибуток підприємств, податок на до­дану вартість, акцизний збір, плата за землю та ін.

Податки з фі­зичних осіб

Прибутковий податок з громадян, податок на промисел, збір із власників собак та ін.

За формою оподатку­вання

Пропорційне

Усі види податків, крім прибуткового податку з громадян

Прогресивне

Не використовується

Змішане (пропорцій­но-прогресив­не)

Прибутковий податок з громадин

Регресивне

Не використовується

За спосо­бом стяг­нення

Прямі

Прибутковий податок з громадян, податок на при­буток підприємств, плата за землю, податок з влас­ників транспортних засобів та ін.

Непрямі

Податок на додану вартість, акцизний збір, мито

За змістом об'єкта оподатку­вання

Податки на доходи

Прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств та ін.

Податки на споживання

Акцизний збір

Податки на майно

Плата за землю, плата за користування надрами, податок із власників транспортних засобів та ін.

За систе­мою ціноу­творення

Податки, які відносять на собівартість

Збори в цільові державні фонди, місцеві податки та збори, державне мито

Податки, які сплачують із прибутку

Податок на прибуток підприємств, плата за зем­лю, податок із власників транспортних засобів та ін.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Сутність державного регулювання економіки

Найбільш глибоко обґрунтував необхідність державного впливу на економіку англійський економіст Джон М. Кейнс. У 1936 р. він опублікував працю «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», що в ній чітко окреслив коло специфічних макроекономічних проблем, запропонував засадні принципи методології та методики їхнього аналізу, сформулював завдан­ня економічної політики держави. Державне втручання в економіку, державна економічна політика, державне управління економікою З'ясування ролі держави в економіці є предметом ...

Місцеві органи самоврядування

Зміст: ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАДИ — ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІНШІ ЛАНКИ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАНН Я Закон України від 26 березня 1992 р. «Про місцеві Ра­ди народних депутатів та місцеве і регіональне самовряду­вання» визначає місцеве самоврядування як територіальну самоорганізацію громадян для самостійного вирішення без­посередньо або через органи, які вони обирають, ...

Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні

Ідея громадянського суспільства заснована на необхідності ефективного регулювання взаємовідносин людини з політичною владою, суспільства з державою. Будь-яка політична влада, особливо державна, якими б не були її соціальна природа і мотивація дій, має тенденцію до розширення своїх повноважень і встановлення тотального контролю над суспільством. З метою протидіяти цій тенденції і для обмеження державного свавілля людство напрацювало низку теоретичних і практичних засобів, до яких відносяться, зокрема, ідеї правової держави і ...