Search:

Податкове регулювання

Акцизний збір (A3) — це непрямий податок на високорентабе­льні й монопольні товари (продукцію), що включається в ціну цих товарів (послуг). Він згідно із Законом України «Про Держав­ний бюджет України на 1999 рік» має забезпечити близько 9% доходів бюджету.

Перелік підакцизних товарів і розміри ставок акцизного збору затверджуються Кабінетом Міністрів. До підакцизних товарів належать: ювелірні вироби, алкогольні напої, тютюнові вироби, оргтехніка, автомобілі, бензин тощо.

Платниками акцизного збору є суб'єкти або замовники під­акцизних товарів, а також ті, хто імпортує підакцизні товари громадянам, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи; громадяни України, іноземні гро­мадяни та особи без громадянства, які ввозять або пересила­ють товари на митну територію України.

Податкові пільги

Податкові пільги — це інструменти податкового регулювання, що закріплені в норма­тивних актах як винятки із загальної схеми обчислення конкрет­ного виду податку, і стосуються об'єкта, ставки або інших скла­дових оподаткування. Найчастіше — це повне або часткове зві­льнення від податку.

Податкові пільги є альтернативою субсидій, дотацій та інших окремих інструментів пільгового кредитування. Тому для впро­вадження податкових пільг слід додержуватися системного підхо­ду, який має забезпечувати зв'язок усіх цих інструментів у єдиний комплекс. Система пільг і привілеїв є своєрідним орієнтиром для юридичних або фізичних осіб під час вибору ними сфери діяльнос­ті, форми одержання доходів.

Можливості застосування податкових пільг в Україні регла­ментуються відповідними податковими законами. Правове ре­гулювання пільг здійснюється, по-перше, на рівні податкових законів, які встановлюють засадні принципи надання пільг пев­ним категоріям платників, по-друге, на рівні підзаконних актів, що визначають конкретні пільги для конкретних суб'єктів оподаткування.

Основними видами податкових пільг є: звільнення, вилучення, знижки і податковий кредит. Звільнення від податку — це зако­нодавче визначення конкретних фізичних і юридичних осіб, звіль­нених від сплати певних видів податків. Вилучення — це виклю­чення з оподатковуваного доходу, тобто ситуація, коли окремі види доходів не враховуються для визначення об'єкта оподатку­вання. Знижки — це форма податкових пільг, пов'язана з витра­тами платника. Податковий кредит — це вид пільги, об'єктом якої є обчислена сума податку, а не доходи або витрати платника. Цей вид пільг використовується у формах: зменшення податко­вого окладу, зменшення ставки податку, відстрочки платежу, зменшення податкової ставки для частини доходів і т. д.

Найгострішою проблемою для економіки України є реформу­вання чинної податкової системи, надання їй нормального, цивілі­зованого характеру. Головним завданням держави під час прове­дення реформи має бути гарантування стабільності податкового законодавства і відображення цих гарантій у податковому кодексі.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв

Верховна Рада України тринадцятого скликання прийняла в першому читаннi проект закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв", тобто схвалила iдею вiдновлення в Українi єдиної системи рад, яка несумiсна з наявнiстю посади президента - як глави держави i глави виконавчої влади в Українi. Це цiлком зрозумiло, оскiльки у Верховнiй Радi України бiльшiсть становлять комунiсти-соцiалiсти, в програмних документах яких одним iз пунктiв є скасування поста Президента. Враховуючи те, що для скасування поста Президента ...

Місцеві органи самоврядування

Зміст: ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАДИ — ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІНШІ ЛАНКИ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАНН Я Закон України від 26 березня 1992 р. «Про місцеві Ра­ди народних депутатів та місцеве і регіональне самовряду­вання» визначає місцеве самоврядування як територіальну самоорганізацію громадян для самостійного вирішення без­посередньо або через органи, які вони обирають, ...

Форми держави в зарубіжних країнах

План лекції. Форми державного правління. Форми державного устрою 1. Форма держави – це сукупність найбільш загальних ознак держави, які зумовлені інституціональними і територіальними способами організації влади. Форма державного правління – це спосіб організації державної влади, зумовлений принципами взаємовідносин вищих державних органів. Однією з сучасних форм державного правління в розвинутих країнах є президентська республіка (США, ряд країн Латинської Америки та ін.). Головні ознаки президентської республіки: 1) ...