Search:

Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

Відповідно, до основи систематизації норм інформаційного права повинні покладатися теоретичні положення, напрацьовані юридичною наукою і перевірені практикою основоположні принципи: поєднання традицій і новацій правотворення; інкорпорування норми чинного інформаційного законодавства України в нову систему через агрегацію інститутів права; формування міжгалузевих інститутів права на основі зв’язків з галузевими інститутами тощо.

У зв’язку з цим в українському правознавстві, теорії права виникла потреба узагальнити емпіричний матеріал і на цій основі розробити методологічні засади нового напрямку досліджень, предметом яких є процеси виникнення, зміни і припинення суспільних відносин щодо інформації (відомостей, даних, знань тощо).

Можна констатувати, що існуюча сьогодні сукупність правових норм у сфері інформації і комп’ютеризації досягли за кількістю такої критичної маси, що зумовлює можливість і реальну необхідність виділення, систематизації і кодифікації їх в окрему правову інституцію. Це викликало потребу наукового її дослідження, узагальнення наявного історичного досвіду, визначення тенденцій, проблем та шляхів їх практичного вирішення.

______________________________

Кіберзлочинність

Аналіз розвитку комп’ютерної злочинності дозволяє зробити декілька узагальнень.

Необхідно підкреслити, що проблематика комп’ютерної злочинності, особливо її складової – організованої комп’ютерної злочинності сьогодні вже має чітко визначений, як національний, так і міжнародний, транснаціональний характер.

Факт економічної відмінності серед держав, який стає очевидний, повинен спонукати країни, які мають нижчий рівень економічного становища, докласти всіх зусиль, щоб наздогнати розвинені країни не тільки щодо технічного розвитку інфраструктури, засобів телекомунікації, але й у формах, методах, способах боротьби з комп’ютерною злочинністю. Це на сьогодні є актуальною парадигмою і для України.

Введення мережі електронних розрахунків веде до трансформації техніки виконання корисливих злочинів у сфері банківської та пов’язаної з нею кредитною, фінансово-економічною діяльністю, хоча в її основі є ті ж механізми документообігу, що базуються на системі звичайного бухгалтерського обліку. Тому діюча технологія вчинення злочинів автоматично переноситься в умови електронних розрахунків. У той же час технології вчинення комп’ютерних злочинів у сфері економіки мають свої особливості.
Проблемою щодо нашої країни є відсутність кримінально-процесуальних та криміналістичних напрацювань методології, методики та тактики боротьби з комп’ютерною злочинністю, зокрема, у сфері економіки.

Комп’ютерна злочинність все більше й більше, загрожує як економічним основам держави, так і світовій економічній системі, всій безпеці людства.
На погляд зарубіжних спеціалістів, незаконне використання комп’ютерів дає більші прибутки для злочинців з меншими ризиками, ніж скоєння традиційних злочинів шляхом викрадення грошей в банках, тому число таких злочинів з кожним роком буде зростати.

Деякі керівники господарських структур пов’язують надійність електронних (комп’ютерних) систем переважно із засобами їх технічного захисту, у тому числі введенням (системи паролів) для входження не тільки в саму комп’ютерну мережу, а й до різних рівнів інформації у автоматизованій системі, в залежності від допуску її користувачів. Коло працівників, які за технологією виконання господарських операцій мають доступ до широкого діапазону цієї інформації, досить значне. Тому система захисту електронних мереж, що базується тільки на кодуванні входження до різних видів інформації, є малоефективною. Практика потребує пошуку принципово нових підходів для розробки відносно надійної системи захисту комп’ютерних мереж. У зв’язку з цим зусилля в багатьох країнах концентруються на подоланні змін – невизначеності широкого кола громадськості щодо здобутків і загроз інформаційної безпеки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Екологічне страхування в Україні, Основні шляхи та проблеми його становлення

Інтеграція України в світове економічне співтовариство диктує необхідність переходу до нових принципів регулювання природоохоронної діяльності та розробки нормативно-правової системи, спрямованої на зниження масштабів промислового забруднення довкілля. Досвід розвинених країн засвідчив, що найбільш ефективним інструментом екологічної політики та гарантій безпеки життєдіяльності людей, є використання ринкових механізмів захисту здоров’я громадян та навколишнього середовища. Фінансування витрат по ліквідації наслідків аварій ...

Класифікація за спеціалізацією страховиків

В попередньому розділі зазначалося, що страхування проводиться спеціалізованими страховими організація­ми, які можуть бути державними й недержавними. Пос­луги, що надаються ними, охоплюють різноманітні, як правило, неспівставні види страхового захисту. Разом з тим, все їх розмаїття можна розмежовувати при допомозі класифікації по об'єктах страхування та видах небезпек. В основу такої класифікації доцільно покласти ви­ділення взаємопов'язаних елементів сукупності стра­хових відносин, що знаходяться між собою в певній ...

Екологічний чинник в системі соціальних пріоритетів киян

Становлення та розвиток екологічного страхування в Україні залежать не лише від вирішення юридичних та організаційних питань. Його перспективи значною мірою визначаються готовістю населення сприйняти цей новий вид страхування. У цьому зв’язку важливо, яке місце займає в системі соціальних пріоритетів населення проблема стану довкілля. НДІ соціально-економічних проблем міста протягом більш як десяти років проводить моніторинг найбільш актуальних проблем столиці на основі опитувань громадської думки киян. Опитування ...