Search:

Фінансовий аналіз діяльності

Продовження додатка 1

Пасив

Код рядка

2005

2006

І. Власний капітал

   

Статутний капітал

300

147,5

147,5

Пайовий капітал

310

   

Додатковий вкладений капітал

320

3844,6

3845,2

Інший додатковий капітал

330

   

Резервний капітал

340

49,1

49,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

102

15

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

4143,2

4056,8

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

   

Забезпечення виплат персоналу

400

   

Інші забезпечення

410

   

Цільове фінансування

420

   

Усього за розділом ІІ

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

   

Довгострокові кредити банків

440

   

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

   

Відстрочені податкові зобов’язання

460

   

Інші довгострокові зобов’язання

470

   

Усього за розділом ІІІ

480

0

0

IV. Поточні зобов’язання

   

Короткострокові кредити банків

500

   

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

   

Векселі видані

520

   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

41,8

95,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

   

з одержаних авансів

540

6,4

1,2

з бюджетом

550

28

60,1

з позабюджетних платежів

560

1,9

13,3

зі страхування

570

22,8

28,9

з оплати праці

580

31,9

67

з учасниками

590

   

із внутрішніх розрахунків

600

   

Інші поточні зобов’язання

610

1,4

65,2

Усього за розділом IV

620

134,2

331,5

V. Доходи майбутніх періодів

630

   

Баланс

640

4277,4

4388,3

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 


Подібні реферати:

Державна фінансова підтримка санації підприємств

Якщо мобілізованих фінансових ресурсів із децентралізованих джерел не вистачило для успішного проведення санації чи реструк­туризації, то в певних випадках може бути прийнято рішення про надання державної фінансової підтримки. Згідно із Законом України «Про підприємства» у разі збиткової діяльності підприємств держа­ва, якщо вона визнає продукцію цих підприємств суспільне необхід­ною, може надавати їм дотації чи інші пільги. Приймаючи таке рішення, виконавча влада виходить з принципу фінансової підтримки передовсім ...

Доарбітражне врегулювання господарських спорів, арбітражне врегулювання господарських спорів

Коли підприємство має високий рівень дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, не оплачені в строк, то в рамках рефінансу­вання заборгованості проводиться комплекс процедур щодо її примусо­вого стягнення, у тім числі звернення з позовом в арбітражний суд. Позов в арбітражний суд може бути направлений тільки за умови дотримання встановленого порядку доарбітражного врегулювання спорів, який полягає у зверненні кредитора до дебітора з письмовою претензією про відшкодування заборгованості. У претензії ...

Доходи місцевих бюджетів

Міністерство освіти та науки України ПЛАН 1. Вступ .............................................................................................. 3 2. Джерела склад та структура доходів місцевих бюджетів.......... 5 3. Види податкових надходжень до місцевих бюджетів................ 9 3.1. Загальнодержавні податки і ...